Slovníková část

Hledání konkrétního slova nebo tvaru slova.

Výkladová část

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zobrazit všechny položky kapitol
+ Výslovnost
zobrazitVztah zvukové a grafické stránky jazyka
zobrazitFonetická transkripce
zobrazitTvoření českých samohlásek
zobrazitOdchylky od náležité výslovnosti českých samohlásek
zobrazitTvoření českých souhlásek
zobrazitMéně známé české souhlásky
zobrazitVýslovnostní pravidla – spojení dvou stejných souhlásek
zobrazitVýslovnostní pravidla – spodoba znělosti
zobrazitVýslovnostní pravidla – zvláštní případy spodoby znělosti
zobrazitVýslovnostní pravidla – změna místa a způsobu tvoření
zobrazitVýslovnostní pravidla – vypouštění a vkládání hlásek
zobrazitVýslovnostní pravidla – výslovnost dalších souhláskových skupin
zobrazitRáz
zobrazitVýslovnost přejatých slov a vlastních jmen
zobrazitZvukové vlastnosti souvislé řeči
+ Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov
zobrazitVyjmenovaná slova
zobrazitPředponová slovesa odvozená od býtbít
zobrazitPsaní iy po písmenu c
zobrazitPsaní předpon s(e)-, z(e)-
zobrazitPsaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou × sebou)
zobrazitPočešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
zobrazitPravopis a výslovnost přejatých slov se sz
zobrazitPsaní samohlásek v zakončení přejatých slov
zobrazitPsaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více-
zobrazitPsaní slov s částí radio-, -manie, -fuze
zobrazitPísmeno ě
zobrazitPsaní nnn
zobrazitPsaní spřežek a spřahování
zobrazitDělení slov na konci řádku
zobrazitSložená přídavná jména
zobrazitZ historie českého pravopisu
+ Pravopis – interpunkce
zobrazitPsaní čárky v souvětí
zobrazitPsaní čárky ve větě jednoduché
zobrazitPsaní čárky v infinitivních konstrukcích
zobrazitPsaní čárky před spojkami a, i, ani
zobrazitPsaní čárky před spojkami jako, než
zobrazitPsaní čárky před spojkami nebo, či
zobrazitPsaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli
zobrazitPsaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně
zobrazitPsaní čárky před včetně
zobrazitTečka
zobrazitDvojtečka
zobrazitUvozovky
zobrazitZávorky
zobrazitSpojovník
zobrazitPomlčka
zobrazitTři tečky
zobrazitLomítko
zobrazitApostrof
+ Pravopis – velká písmena
zobrazitPsaní velkých písmen – obecné poučení
zobrazitVelká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
zobrazitVelká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení
zobrazitVelká písmena – světadíly, země, území
zobrazitVelká písmena – vodstva, hory, pohoří, nížiny
zobrazitVelká písmena – obce, města, městské části, sídliště
zobrazitVelká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády
zobrazitVelká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky
zobrazitVelká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.)
zobrazitVelká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
zobrazitVelká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla
zobrazitVelká písmena – dějinné události, památné dny a svátky
zobrazitVelká písmena – akce, soutěže
zobrazitVelká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
zobrazitVelká písmena – vyznamenání
zobrazitVelká písmena – zástupné názvy
zobrazitVelká písmena – přírodní útvary
+ Morfematika
zobrazitMorfematika
+ Slovotvorba
zobrazitZměny samohlásek a souhlásek při odvozování slov
zobrazitTvoření obyvatelských jmen
zobrazitPodstatná jména zakončená na -ák
zobrazitTyp Novákovi, SkotničtíSkotnických, rodina Novákova
zobrazitDomácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
zobrazitTyp lobbylobbista
zobrazitPodstatná jména zakončená na -and-ant
zobrazitČesko
zobrazitPřídavná jména zakončená na -icí, -ící
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ní, -ný
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ální, -ární
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ční, -ivní
zobrazitPřídavná jména typu puškinskýpuškinovský
zobrazitTvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
zobrazitTvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen
zobrazitTyp ačkoliačkoliv, kdokolikdokoliv
zobrazitVokalizace předložek (v třetíve třetí)
+ Slovotvorba – přechylování
zobrazitPřechylování obecných jmen
zobrazitPřechylování příjmení ve veřejné komunikaci
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ NovákNováková)
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ SvobodaSvobodová)
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená)
zobrazitPřechylování víceslovných příjmení
zobrazitPřechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky
+ Tvarosloví – podstatná jména
zobrazitRod podstatných jmen
zobrazitŽivotnost podstatných jmen
zobrazitČíslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
zobrazitSpojení typu ve městě Olomouc
+ Skloňování obecných jmen
zobrazitSkloňování mužských jmen kolísajících mezi měkkým a tvrdým skloňováním
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 2. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru „předseda“ – 2. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 5. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 6. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es
zobrazitSkloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie
zobrazitSkloňování ženských jmen vzoru „žena“ – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -is, -ida
zobrazitSkloňování ženských jmen vzoru „růže“ – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. j. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma
zobrazitSkloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -uo
+ Skloňování osobních jmen
zobrazitSkloňování osobních jmen – úvod
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au]
zobrazitOsobní jména víceslovná
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í]
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
+ Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí
zobrazitSkloňování zeměpisných jmen a názvů organizací – úvod
zobrazitZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [i]
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitZeměpisná jména středního rodu
zobrazitZeměpisná jména víceslovná
zobrazitZeměpisná jména pomnožná
zobrazitSkloňování názvů institucí a firem
+ Tvarosloví – přídavná jména
zobrazitPřídavná jména individuálně přivlastňovací
zobrazitStupňování přídavných jmen a příslovcí
zobrazitKonkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného
+ Tvarosloví – zájmena
zobrazitTvary zájmena
zobrazitKonkurence přivlastňovacích zájmen
+ Tvarosloví – číslovky
zobrazitDva, oba
zobrazitTři, čtyři
zobrazitČlenění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla
zobrazitPočítaný předmět po číslovkách
+ Tvarosloví – slovesa
zobrazitSlovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ (mažumaži, ořuorám, kryjíkryjou)
zobrazitSlovesa vzoru „péci“ (infinitiv -ci-ct)
zobrazitSlovesa vzoru „tisknout“ (příčestí činné a trpné)
zobrazitSlovesa vzoru „začít“ (příčestí činné a trpné)
zobrazitSlovesa vzoru „sázet“
zobrazitRozkazovací způsob 4. slovesné třídy (lečléči)
zobrazitPodmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste), jakoby a jako by
zobrazitZvratná a nezvratná slovesa
zobrazitPřechodníky
+ Větná stavba
zobrazitShoda přísudku s podmětem jednoduchým
zobrazitShoda přísudku s podmětem několikanásobným
zobrazitSložitější případy shody přísudku s podmětem
zobrazitShoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)
zobrazitKonkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou
zobrazitSlovesné a jmenné vazby
zobrazitKonkurence předložek v(e)na, dona
+ Zkratky, značky, čísla a číslovky
zobrazitZkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
zobrazitZkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)
zobrazitZkratková slova
zobrazitZkratky titulů a hodností
zobrazitPořadí titulů
zobrazitZnačky, čísla a číslice
zobrazitPeněžní částky, značky měn
zobrazitTvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
zobrazitŘímské číslice
zobrazit20. a 30. léta, 20. a 21. století
+ Dopisy a grafická úprava písemností
zobrazitDopisy a grafická úprava písemností – úvod
zobrazitAdresy
zobrazitKalendářní datum a místo původu
zobrazitČasové údaje
zobrazitTelefonní a faxová čísla
zobrazitGrafická úprava dopisu
zobrazitOslovení a závěrečný pozdrav
zobrazitPodpisy
zobrazitPsaní výčtů
zobrazitZalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
zobrazitAbecední řazení
+ Příručka Pravidla českého pravopisu a lingvistické pojmy
zobrazitKodifikace a závaznost jazykových příruček
zobrazitInformace o příručce Pravidla českého pravopisu
zobrazitInformace o knize Akademická příručka českého jazyka
zobrazitSlovníček – vybrané pojmy
Výkladová část Internetové jazykové příručky vyšla knižně pod názvem Akademická příručka českého jazyka.
Projekt je částečně podpořen projektem velké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ LM2018101 s podporou MŠMT.
Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz a www.nechybujte.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. uvedené na těchto stránkách.