Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov → Psaní předpon s(e)-, z(e)-

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní předpon s(e)-, z(e)-

Obecné poučení

Předponami s(e)‑, z(e)‑ se od sloves nedokonavých (končit, trávit, křížit, tížit) tvoří slovesa dokonavá (skončit, strávit, zkřížit, ztížit). Zatímco předpona z‑ má v takových případech pouze zdokonavující význam, předpona s‑ dodává mnohdy ještě význam další.

Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ ve slovech domácích

Slova s předponou s(e)‑

Předpona s(e)‑ naznačuje:

  1. směřování dohromady: scelit, shromáždit se, spojit, sjednotit, smluvit se, sblížit se,
  2. směřování shora dolů, z povrchu pryč: sklonit, sklopit, shýbnout se, smést,
  3. zmenšení objemu, až zánik: scvrknout se, shořet, shnít.

U mnohých slov je třeba si způsob psaní pamatovat, neboť původní význam si dnes již neuvědomujeme: skončit, slevit (sleva), sprovodit, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si.

Slova s předponou z(e)‑

Předponou z(e)‑ se tvoří:

  1. od nedokonavých sloves dokonavá, která nemají žádný z významů uvedených ve výčtu výše: moknoutzmoknout, lámatzlámat, rušitzrušit, trestatztrestat,
  2. od podstatných nebo přídavných jmen slovesa mající význam ‚učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové‘: ocelzocelit, pochybnýzpochybnit, prostýzprostit, totožnýztotožnit.

U mnohých slov je třeba si způsob psaní pamatovat: zkoumat, zkoušet, zkusit, zpěčovat se, zpívat, zpověď, zpytovat, zpupný, způsob, zřídit, ztepilý.

Slova s předponou s(e)‑z(e)‑

Některá slovesa lze psát jak s předponou s(e)‑, tak s předponou z(e)‑. U většiny z nich je mezi oběma podobami zřetelný významový rozdíl, popř. rozdíl vazebný: sběh lidí –⁠ válečný zběh, sjednat přednášku –⁠ zjednat nápravu, správa domu –⁠ novinová zpráva, zhlédnout představení, film, výstavu, dokument –⁠ shlédnout z rozhledny dolů, stěžovat si ve škole –⁠ ztěžovat práci. U skupiny sloves mezi podobami s předponou s(e)‑z(e)‑ zásadní významový rozdíl není, a je proto možno je psát oběma způsoby: zcestovatscestovat, zkrápětskrápět.

Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ ve slovech přejatých

U sloves zakončených na ‑ovat (aktualizovat, kopírovat, kombinovat, kompletovat, komplikovat, kontaktovat, konstruovat) je podoba s předponou z‑ vždy správná. Jen u některých z nich lze zvolit i předponu s‑ (zestylizovatsestylizovat, zkontaktovatskontaktovat, zkompletovatskompletovat, zmontovatsmontovat). Výjimkou jsou pouze ta slovesa, která mají s‑ už v původním jazyku: skandalizovat (neexistuje samotné *kandalizovat), skandovat, skartovat, skreč –⁠ skrečovat, smeč –⁠ smečovat.

Psaní předpon s(e)‑, z(e)‑ v příslovcích

U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu, např. stěží, shora; zcela, zlehka, zleva, zprava, zpět, zpátky, ztěžka, zblízka (i z blízka), zdaleka (i z daleka–⁠ viz též Psaní spřežek a spřahování.