Wordlist Section

Word forms search.

Reference Section (in Czech)

General explanations of grammatical and orthographical phenomena (you may enter only the beginning of the word followed with *).

Expand all sections
+ Výslovnost
viewVztah zvukové a grafické stránky jazyka
viewFonetická transkripce
viewTvoření českých samohlásek
viewOdchylky od náležité výslovnosti českých samohlásek
viewTvoření českých souhlásek
viewMéně známé české souhlásky
viewVýslovnostní pravidla – spojení dvou stejných souhlásek
viewVýslovnostní pravidla – spodoba znělosti
viewVýslovnostní pravidla – zvláštní případy spodoby znělosti
viewVýslovnostní pravidla – změna místa a způsobu tvoření
viewVýslovnostní pravidla – vypouštění a vkládání hlásek
viewVýslovnostní pravidla – výslovnost dalších souhláskových skupin
viewRáz
viewVýslovnost přejatých slov a vlastních jmen
viewZvukové vlastnosti souvislé řeči
+ Pravopis – hláska a písmeno, hranice slov
viewOznačování hlásek písmeny
viewPsaní i, í – y, ý
viewVyjmenovaná slova
viewPředponová slovesa odvozená od býtbít
viewPísmeno ě
viewPsaní ú – ů
viewPsaní nnn
viewPsaní předpon s(e)-, z(e)-
viewPsaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou × sebou)
viewPočešťování přejatých slov včetně vlastních jmen
viewPravopis a výslovnost přejatých slov se sz
viewPsaní samohlásek v zakončení přejatých slov
viewPsaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více-
viewPsaní slov s částí radio-, -manie/-mánie, -fuze/-fúze, -fobie
viewPsaní spřežek a spřahování
viewSložená přídavná jména
viewDělení slov na konci řádku
viewZ historie českého pravopisu
+ Pravopis – interpunkce
viewPsaní čárky v souvětí
viewPsaní čárky ve větě jednoduché
viewPsaní čárky v infinitivních konstrukcích
viewPsaní čárky před spojkami a, i, ani
viewPsaní čárky před spojkami jako, než
viewPsaní čárky před spojkami nebo, či
viewPsaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli
viewPsaní čárky před výrazy eventuálně, respektive, případně
viewPsaní čárky před výrazy včetně, ne-li
viewTečka
viewOtazník
viewVykřičník
viewStředník
viewDvojtečka
viewUvozovky
viewZávorky
viewSpojovník
viewPomlčka
viewTři tečky
viewLomítko
viewApostrof
+ Pravopis – velká písmena
viewPsaní velkých písmen – obecné poučení
viewVelká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
viewVelká písmena – hvězdářská jména a astrologická znamení
viewVelká písmena – světadíly, země, území
viewVelká písmena – vodstva, hory, pohoří, nížiny
viewVelká písmena – obce, města, městské části, sídliště a čtvrti
viewVelká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády
viewVelká písmena – stavby a jejich části, stanice a zastávky
viewVelká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.)
viewVelká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)
viewVelká písmena – dokumenty, umělecká a odborná díla
viewVelká písmena – dějinné události, památné dny a svátky
viewVelká písmena – akce, soutěže
viewVelká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
viewVelká písmena – vyznamenání
viewVelká písmena – zástupné názvy
viewVelká písmena – přírodní útvary
+ Morfematika
viewMorfematika
+ Slovotvorba
viewZměny hlásek při tvoření slov
viewTvoření obyvatelských jmen
viewPodstatná jména zakončená na -ák
viewPodstatná jména zakončená na -ant, -ent a -and, -end
viewTyp bratři Novákovi – Novákové, bratři Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova – Novákových, rodina Skotnická – Skotnických, Novákovi, Skotničtí
viewDomácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
viewČesko
viewPřídavná jména zakončená na -icí, -ící
viewPřídavná jména zakončená na -ní, -ný
viewPřídavná jména zakončená na -ální, -ární
viewPřídavná jména zakončená na -ční, -ivní
viewPřídavná jména typu puškinskýpuškinovský
viewTvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
viewTvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen
viewTyp ačkoliačkoliv, kdokolikdokoliv
viewVokalizace předložek (v třetíve třetí)
+ Slovotvorba – přechylování
viewPřechylování obecných jmen
viewPřechylování příjmení ve veřejné komunikaci
viewPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ NovákNováková)
viewPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ SvobodaSvobodová)
viewPřechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená)
viewPřechylování víceslovných příjmení
viewPřechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky
+ Tvarosloví – podstatná jména
viewRod podstatných jmen
viewŽivotnost podstatných jmen
viewČíslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
viewSpojení typu ve městě Olomouc
+ Skloňování obecných jmen
viewSkloňování mužských jmen kolísajících mezi měkkým a tvrdým skloňováním
viewSkloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 2. p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen vzoru „předseda“ – 2. p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen vzoru „hrad“ – 6. p. j. č.
viewSkloňování mužských životných jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen – 5. p. j. č.
viewSkloňování mužských životných jmen – 1. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen – 6. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus, -os, -es
viewSkloňování mužských jmen typu guru, kuli, grizzly, kádí, hippie
viewSkloňování ženských jmen vzoru „žena“ – 2. p. mn. č.
viewSkloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -is, -ida
viewSkloňování ženských jmen vzoru „růže“ – 2. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. j. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 2. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ – 6. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma
viewSkloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -uo
+ Skloňování osobních jmen
viewSkloňování osobních jmen – úvod
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [e], [é]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [i], [í]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [o], [ó]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [u], [ú], [ou], [au]
viewOsobní jména víceslovná
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [é], [o], [ó], [u], [ú], [ou], [i], [í]
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
+ Skloňování zeměpisných jmen
viewSkloňování zeměpisných jmen – úvod
viewZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e], [i]
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewZeměpisná jména středního rodu
viewZeměpisná jména víceslovná
viewZeměpisná jména pomnožná
+ Skloňování názvů institucí a firem
viewSkloňování názvů institucí a firem
+ Tvarosloví – přídavná jména
viewPřídavná jména individuálně přivlastňovací
viewStupňování přídavných jmen a příslovcí
viewKonkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného
+ Tvarosloví – zájmena
viewTvary zájmena
viewKonkurence přivlastňovacích zájmen
+ Tvarosloví – číslovky
viewDva, oba
viewTři, čtyři
viewČlenění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla
viewPočítaný předmět po číslovkách
+ Tvarosloví – slovesa
viewSlovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ (mažumaži, ořuorám, kryjíkryjou)
viewSlovesa vzoru „péci“ (infinitiv -ci-ct)
viewSlovesa vzoru „tisknout“ (příčestí činné a trpné)
viewSlovesa vzoru „začít“ (příčestí činné a trpné)
viewSlovesa vzoru „sázet“
viewRozkazovací způsob 4. slovesné třídy (lečléči)
viewPodmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste), jakoby a jako by
viewZvratná a nezvratná slovesa
viewPřechodníky
+ Větná stavba
viewShoda přísudku s podmětem jednoduchým
viewShoda přísudku s podmětem několikanásobným
viewSložitější případy shody přísudku s podmětem
viewShoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)
viewKonkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou
viewSlovesné a jmenné vazby
viewKonkurence předložek v(e)na, dona
+ Zkratky, značky, čísla a číslovky
viewZkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
viewZkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)
viewZkratková slova
viewZkratky titulů a hodností
viewPořadí titulů
viewZnačky, čísla a číslice
viewPeněžní částky, značky měn
viewTvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)
viewŘímské číslice
viewDesetiletí a století (20. a 30. léta, 20. a 21. století)
+ Dopisy a grafická úprava písemností
viewDopisy a grafická úprava písemností – úvod
viewAdresy
viewKalendářní datum a místo původu
viewČasové údaje
viewTelefonní a faxová čísla
viewGrafická úprava dopisu
viewOslovení a závěrečný pozdrav
viewPodpisy
viewPsaní výčtů
viewZalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
viewBibliografické citace
viewAbecední řazení
+ Jazykové příručky a lingvistické pojmy
viewKodifikace a závaznost jazykových příruček
viewNorma – úzus – kodifikace a rozhodování o jazykové správnosti v praxi jazykové poradny
viewInformace o příručce Pravidla českého pravopisu
viewInformace o knize Akademická příručka českého jazyka
viewSlovníček – vybrané pojmy
+ Transkripce a transliterace
viewTranskripce a transliterace z cyrilských abeced –⁠ obecné poučení
viewTranskripce z běloruské cyrilice
viewTranskripce z bulharské cyrilice
viewTranskripce z makedonské cyrilice
viewTranskripce z ruské cyrilice
viewTranskripce ze srbské cyrilice
viewTranskripce z ukrajinské cyrilice
+ Literatura
viewSeznam použité literatury
Výkladová část Internetové jazykové příručky vyšla knižně pod názvem Akademická příručka českého jazyka.
Projekt je částečně podpořen projektem velké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ LM2023062 s podporou MŠMT.
Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz a www.nechybujte.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. uvedené na těchto stránkách.