Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Tvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen

Tvoření přídavných jmen od osobních jmen zakončených ve výslovnosti na [a], [e], [o], [u], [ú], [ou]

Při tvoření přídavných jmen se koncová samohláska většinou odsouvá a uplatňují se změny kořenové souhlásky v češtině obvyklé (r se mění v ř, k v č, hž): Jana –⁠ Janin, Petra –⁠ Petřin, Veronika –⁠ Veroničin, Olga –⁠ Olžin Olgin, Anna –⁠ Annin, Anička –⁠ Aniččin, Venuše –⁠ Venušin, Alice –⁠ Alicin, Maria –⁠ Mariin, Mária –⁠ Máriin, Marie –⁠ Mariin, Sophia –⁠ Sophiin, Penelope –⁠ Penelopin, Kalypso –⁠ Kalypsin, Lulu –⁠ Lulin.

U cizích jmen, u nichž se vyslovovaná a psaná podoba liší, např. Jo [džou], Lou [lú], Sue [sjú], se přípona ‑in připíná za poslední písmeno: Join, Louin, Suein.

U jmen cizího původu ve výslovnosti zakončených na [ka] doporučujeme, a to bez ohledu na to, zda je v psané podobě zakončení ‑ca (Rebeca) nebo ‑cca (Rebecca), podobu Rebečin, u jmen zakončených na ‑tha (Martha, Samantha) podoby bez h –⁠ Martin, Samantin.

Tvoření přídavných jmen od osobních jmen zakončených ve výslovnosti na [i]

Jména zakončená v psané podobě na ‑i

Při tvoření přídavných jmen od jmen zakončených v písmu na ‑i se koncová samohláska odsouvá: Noemi –⁠ Noemin, Mimi –⁠ Mimin, Pipi –⁠ Pipin.

Jména zakončená v psané podobě na ‑y

Při tvoření přídavných jmen od jmen zakončených v písmu na ‑y v praxi jednoznačně převažují podoby, u nichž je koncové y zachováno: Mary –⁠ Maryin, Bet(t)y –⁠ Bet(t)yin, Wendy –⁠ Wendyin, Tracy –⁠ Tracyin, Moly –⁠ Molyin. Tyto podoby doporučujeme. V menší míře se lze setkat i s podobami Marin, Bet(t)in, Wendin, Tracin, Molin. Ty odpovídají podobám šachistašachy, lobbistalobby (viz Typ lobby –⁠ lobbista), a proto je nelze hodnotit jako nesprávné. Jako nesprávné hodnotíme podoby *Maryn, *Tracyn.

Jména zakončená v psané podobě na skupinu samohlásek vyslovujících se jako [i]

Přípona ‑in se připojuje za základové slovo: Betsey [beci] –⁠ Betseyin, Shirley [širli] –⁠ Shirleyin. U domáckých podob Debbie [debi, debí], Annie [eny, ený] je však obvyklé koncové ‑e odsouvat: Debbiin, Anniin.

Tvoření přídavných jmen od osobních jmen zakončených ve výslovnosti na souhlásku

Jména zakončená ve výslovnosti i v psané podobě na souhlásku

Při tvoření přídavných jmen od jmen zakončených na souhlásku se přípona připojuje většinou za koncové písmeno a uplatňují se změny kořenové souhlásky v češtině obvyklé: Karin –⁠ Karinin, Carmen –⁠ Carmenin, Nikol –⁠ Nikolin, Dagmar –⁠ Dagmařin. U jmen zakončených na ‑th se koncové h odsouvá: Ruth –⁠ Rutin.

Jména zakončená ve výslovnosti na souhlásku, ale v psané podobě na samohlásku

Při tvoření přídavných jmen od jmen zakončených ve výslovnosti na souhlásku, ale v písmu na samohlásku se koncová samohláska odsouvá: Jane –⁠ Janin, Kate –⁠ Katin, Jeanette –⁠ Jeanettin, Louise –⁠ Louisin.

Antická jména

Při tvoření přídavných jmen od jmen antických dochází, stejně jako při skloňování (viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku), ke změně kmenu: Artemis –⁠ Artemidin, Charis –⁠ Charitin, Ceres –⁠ Cereřin.