Skloňování obecných jmen → Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma

Podstatná jména zakončená na ‑um

Podstatná jména, která mají před koncovým ‑um samohlásku

Podstatná jména přejatá (z latiny nebo řečtiny), která mají před ‑um samohlásku, skloňujeme v j. č. a v 1., 4. a 5. p. mn. č. podle vzoru „město“, ostatní pády mn. č. jsou podle vzoru „moře“. S výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové ‑um při skloňování odsouvá:

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. studium studia
2. p. studia studií
3. p. studiu studiím
4. p. studium studia
5. p. studium studia
6. p. studiu studiích
7. p. studiem studii

Takto se skloňují např. podstatná jména: jubileum, muzeum, koloseum, linoleum, lyceum; akvárium, delirium, evangelium, gymnázium, krematorium, kritérium, morfium, pódium, prezidium, privilegium, radium, sanatorium, sympozium; baryum; individuum, kontinuum, vakuum.

Podstatná jména, která mají před koncovým ‑um souhlásku

Přejatá podstatná jména, která mají před ‑um souhlásku, řadíme ve spisovné češtině k podstatným jménům středního rodu a skloňujeme je podle vzoru „město“. S výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové ‑um při skloňování odsouvá:

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. spektrum spektra
2. p. spektra spekter
3. p. spektru spektrům
4. p. spektrum spektra
5. p. spektrum spektra
6. p. spektru spektrech
7. p. spektrem spektry

Takto se skloňují např. podstatná jména album, centrum, datum, kvantum, maximum, minimum, plénum.

Pozn.: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu, zejména v množném čísle, tj. datumy, datumů, datumům, datumy, o datumech, datumy, např. V uložených datech (‚údajích‘) se bude nejčastěji vyhledávat podle datumů (‚kalendářních dat‘).

Podstatná jména, která mají před koncovým ‑um souhlásku k

U přejatých výrazů, které mají před ‑um souhlásku k, se v 6. p. mn. č. užívá koncovka ‑ách, např. o afrodiziakách, analgetikách, antibiotikách, narkotikách, specifikách (k tomu srov. Skloňování jmen středního rodu podle vzoru „město“ –⁠ 6. p. mn. č.).

Skloňování přejatých jmen zakončených na ‑on

Nečetná podstatná jména na ‑on se skloňují podobně jako podstatná jména zakončená na ‑um.

Podstatná jména, která mají před koncovým ‑on samohlásku

Přejatá podstatná jména, která mají před ‑on samohlásku (dnes jsou řídká), skloňujeme v j. č. a v 1., 4. a 5. p. mn. č. podle vzoru „město“, ostatní pády mn. č. jsou podle vzoru „moře“. S výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové ‑on při skloňování odsouvá:

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. sympozion sympozia
2. p. sympozia sympozií
3. p. sympoziu sympoziím
4. p. sympozion sympozia
5. p. sympozion sympozia
6. p. sympoziu sympoziích
7. p. sympoziem sympozii

Takto se skloňuje např. podstatné jméno kritérion. Užívanější jsou však dnes latinizované podoby na ‑um (sympozium, kritérium).

Podstatná jména, která mají před koncovým ‑on souhlásku

Přejatá podstatná jména, která mají před ‑on souhlásku, skloňujeme podle vzoru „město“. S výjimkou 1., 4. a 5. p. j. č. se koncové ‑on při skloňování odsouvá:

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. epiteton epiteta
2. p. epiteta epitet
3. p. epitetu epitetům
4. p. epiteton epiteta
5. p. epiteton epiteta
6. p. epitetu epitetech
7. p. epitetem epitety

Takto se skloňují např. podstatná jména akrostichon, distichon, hypokoristikon, matronymikon, kólon, oxymóron, paradoxon.

U přejatých výrazů, které mají před ‑on souhlásku k, se v 6. p. mn. č. užívá koncovka ‑ách (např. o hypokoristikách), u těch neuter, která mají před ‑on souhlásku ch, pak ‑ách vedle ‑ích (např. o distichách/distiších).

Podstatná jména zakončená na ‑ma

Podstatná jména středního rodu (řeckého původu), která jsou v 1., ve 4. a 5. p. j. č. zakončena na ‑ma, mají v ostatních pádech navíc kmenotvornou příponu ‑at‑.

Skloňují se podle vzoru „město“ kromě 1., 4., 5. p. j. č., kde je koncovka nulová, a 2. p. j. č., kde je koncovka ‑u podle mužského vzoru „hrad“:

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. drama dramata
2. p. dramatu dramat
3. p. dramatu dramatům
4. p. drama dramata
5. p. drama dramata
6. p. dramatu dramatech
7. p. dramatem dramaty

Stejně se skloňují například podstatná jména aromaaromatu (i neskl.), astmaastmatu, dilemadilematu, dogmadogmatu, klimaklimatu, kómakómatu, panorámapanorámatupanoramatu (i žen. tvar panorámy), paradigmaparadigmatu, plazma ‚ionizovaný plyn‘ → plazmatu, rémarématu, revmarevmatu (i neskl.), schémaschématu, schizmaschizmatu, syntagmasyntagmatu, tématématu, traumatraumatu, zeugmazeugmatu (pokud se u některého z uvedených podstatných jmen výjimečně vyskytne v 6. p. j. č. i zakončení ‑ě, je tato podoba pociťována jako zastaralá).