Větná stavba → Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Shoda přísudku s podmětem několikanásobným

Podmět předchází přísudku

Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle jednotném

Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Je‑li složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., shoda se řídí jím, a v přísudku proto píšeme měkké ‑i: Muž a žena stáli poněkud bezradně před obchodním centrem. Klára, Daniela, Tereza a Hanuš se začali pohupovat v rytmu. Český prezident a anglická královna byli vyzváni zástupci ostatních států k slavnostnímu projevu.

V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Není‑li složkou podmětu jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme tvrdé ‑y: Hrad a celé město pod ním byly dědičným lénem knížete Spytihněva. Itálie a Česko se dohodly na mezinárodní spolupráci. Evropský parlament a Evropská rada hlasovaly o unijním rozpočtu. Česká televize a Český rozhlas byly oceněny za kulturní projekt. Kolegyně a její dcera pekly koláče už od rána. Garáž i auto byly zničeny povodní. Rakousko a Polsko přistoupily neprodleně k jednání. Štěně a morče zůstaly v bytě úplně samy. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmenShoda přísudku s podmětem jednoduchým.

Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v čísle množném

Mezi složkami několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Jestliže podmět obsahuje alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v příčestí píšeme měkké ‑i: Maličcí amazonští papoušci a čerstvě narozená opičí mláďata přilákali do zoo tisíce návštěvníků. Krásné modelky, úspěšné moderátorky a nadějní novináři se sešli na benefiční akci. Stromečky, hvězdy a sněhuláci byli namalováni na mnoha vánočních přáních.

V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Jestliže jsou v podmětu jména rodu muž. neživ. nebo ženského (nikoli však jména rodu muž. živ.), píšeme v přísudku tvrdé ‑y: Létající talíře a další atrakce kroužily noční oblohou. Dívky i jejich matky byly rády, že to tak dopadlo. Burzovní společnosti a nejznámější akcionářky byly tématem novinového článku. Evropské státy a mocnosti jihoamerického kontinentu se sešly u kulatého stolu.

Podmětem jsou jména rodu středního

Jestliže jsou všechna podstatná jména v podmětu rodu středního v množném čísle, je namístě koncovka ‑a: Auta a jiná motorová vozidla se řítila z kopce nepovolenou rychlostí, pronásledována policejní sirénou. Kuřata a housata byla prodána za symbolickou cenu sousedce. Všechna stavení i zvířecí obydlí byla zahalena hustou mlhou.

Několikanásobný podmět se skládá ze jmen v různém čísle

Jednou ze složek několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Jestliže je složkou několikanásobného podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu muž. živ., ať v čísle množném, či jednotném, v přísudku je nutné užít měkké ‑i: Richard, Eva a vypůjčená štěňata zničili babiččiny záhony. Zdravotní sestry a muž z čekárny pomohli zraněnému do ordinace. Veselá vdova a její nápadníci zakončili operetu společnou árií.

V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

V případě, že součástí několikanásobného podmětu není jméno rodu muž. živ., ale jméno rodu muž. neživ., ženského či středního, píšeme v přísudku ‑y: Lány polí, statek a dvě stodoly patřily sedláku Hradílkovi. Psací stroj, násadky a pera byly pokryty prachem. Pohoda, klid a relaxační koupele byly nedílnou součástí Petrova pobytu v lázních. O životnosti a o gramatickém rodu podstatných jmen viz Životnost podstatných jmen a Shoda přísudku s podmětem jednoduchým.

Podmětem jsou jména rodu středního, alespoň jedno v čísle jednotném

V případě, že podmět tvoří jména rodu středního a alespoň jedno je v čísle jednotném, v příčestí píšeme ‑y: Housata a kotě se honily na dvorku. Auta a jízdní kolo byly zaváty listím. Skladiště i všechno nářadí byly prodány za nízkou cenu. Moře, pohoří, skaliska i celé pobřeží byly zaplaveny přívaly dešťů.

Přísudek předchází podmětu

Předchází‑li přísudek podmětu, máme dvojí možnost, čím řídit shodu. Řídíme ji buď pravidlem o přednosti rodů (viz bod 2.1 a bod 2.2), nebo shodu určuje to podmětové jméno, které je nejblíže přísudku. Bližší podmětové jméno pak v těchto případech stanoví rod a číslo příčestí: V porotě zasedla Ema Lhotecká a Jiří Jach. U vrátek postávalo dítě a jeho otec.

Uvedená dvě pravidla se vztahují jak na podmět několikanásobný v množném čísle, tak na podmět několikanásobný v jednotném čísle i na podmět skládající se ze jmen v různém čísle.

Složkou několikanásobného podmětu je jméno rodu mužského životného

Řídíme‑li se pravidly o přednosti rodů, kterým se věnoval předchozí výklad, připomeňme, že mužský rod životný má přednost před všemi ostatními rody, a je‑li složkou podmětu alespoň jedno jméno rodu muž. živ., v přísudku píšeme měkké ‑i: Za nehodu nesli odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byli vybráni Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizeli Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovali akciové společnosti a zastupitelé města.

Druhou možností je řídit shodu podle první –⁠⁠ přísudku nejbližší –⁠⁠ složky podmětu: Za nehodu nesly odpovědnost průmyslové podniky a občané okresního města. K dalším pohovorům byla vybrána Jana Jarská a Josef Papeženec. Ze zábavy zmizela Gabriela, Irena, Šárka i Pavel. Charitativní akci sponzorovaly akciové společnosti a zastupitelé města.

V několikanásobném podmětu není jméno rodu mužského životného

Není‑li podstatné jméno rodu muž. živ. složkou podmětu, ale jsou jím jména rodu muž. neživ. nebo ženského, mají přednost před rodem středním –⁠⁠ shoda se řídí jimi, v přísudku píšeme tvrdé ‑y: Program večera zkritizovaly obecenstvo i odborná porota. V novinách byly pochváleny města a jejich starostky. Opraveny byly pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančily prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

Shodu můžeme řídit i podle bližšího jména: Program večera zkritizovalo obecenstvo i odborná porota. V novinách byla pochválena města a jejich starostky. Opravena byla pobořená hradiště i tvrze. Na jubilejním plese tančila prapodivná stvoření z pohádek i krásné tanečnice.

Několikanásobný podmět s předložkou s (otec s matkou)

Zvláštním případem je typ podmětu, který je rozvit předložkovým tvarem s významem doprovodu (ženy s muži, Petr s Jindřiškou). Jde o situaci, v níž jsou složky několikanásobného podmětu významově rovnocenné, ale formálně nikoli. V takových případech se připouští shoda dvojí –⁠⁠ podle jména v 1. pádě nebo se podmět chápe jako několikanásobný a platí pravidla uvedená v bod 1.1 a bod 1.2, tedy pravidla o přednosti rodů.

Přísudek následuje za několikanásobným podmětem

Shoda podle podstatného jména v 1. pádě: Dívky s chlapci tančily až do rána. Julie s Kamilem zmizela v polích. Divoká prasata s bažanty se řítila na návštěvníky lesa.

Shoda jako u několikanásobného podmětu: Dívky s chlapci tančili až do rána. Julie s Kamilem zmizeli v polích. Divoká prasata s bažanty se řítili na návštěvníky lesa.

Přísudek předchází několikanásobnému podmětu

Podstatná jména jsou v čísle jednotném

Jestliže přísudek předchází podmětu a jména jsou v čísle jednotném, je obvyklejší shoda podle podstatného jména, které je nejblíže přísudku: Ve večerních hodinách odcházela (i odcházeli) Zina s Evženem pozorovat první hvězdy. Za jabloní stálo (i stáli) děvče s bernardýnem.

Podstatná jména jsou v čísle množném

Jestliže jsou jednotlivé složky několikanásobného podmětu v čísle množném, je obvyklejší shoda podle bližšího jména: Místní báchorky vyprávěly (i vyprávěli) stařenky se stařečky. Ulicemi se řítila (i řítily) auta s motocykly.

Podstatné jméno s předložkou s není složkou podmětu

V některých případech podstatné jméno v 7. p. není složkou podmětu, ale je ve větě příslovečným určením: Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodily ve střelbě z kuše (= dívky soupeřily s chlapci) × Na závěr soutěžního odpoledne dívky s chlapci závodili ve střelbě z kuše (= dívky a chlapci závodili společně).

Několikanásobný podmět a několikanásobný přívlastek (česká a německá strana)

Tvoří‑li složky několikanásobného podmětu dvě stejná podstatná jména a každé z nich je rozvito jiným shodným přívlastkem (česká strana a německá strana), první podstatné jméno se obvykle vypouští (česká a německá strana). V případě, že podmětová jména jsou v j. č., je přípustná shoda dvojí (bez ohledu na pořadí podmětu a přísudku), přičemž tvar mn. č. chápeme jako základní: Česká a německá strana přistoupily (i přistoupila) na návrh spolupráce. Zahraniční a tuzemská firma zpracovaly (i zpracovala) podklady k fúzi. Domácí i hostující mužstvo byly rády (i bylo rádo), že zápas skončil remízou. K podpisu deklarace přistoupily (i přistoupila) česká a slovenská strana. Rozšíření poboček v asijských státech schválily (i schválilo) tuzemské i zahraniční představenstvo korporace.