Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady, zahrady, aleje, kolonády

Obecné poučení

Výrazy ulice, třída, náměstí, nábřeží, most, sady, alej, kolonáda, pokud označují veřejné prostranství, se píšou vždy s malým písmenem, a to bez ohledu na to, zda stojí na prvním, nebo na druhém místě (obecné výrazy ulice, třída se, zejména v adrese, obvykle neuvádějí): Česká ulice, ulice Bratří Čapků, Národní třída, třída Míru, Mírové náměstí, náměstí Míru, Barrandovský most, most Legií, Vojanovy sady, sady Míru, Valdštejnská zahrada, zahrada Na Valech.

Některé názvy ulic mají ve svém názvu na prvním místě výraz pojmenovávající jiný druh veřejného prostranství, např. sady Pětatřicátníků, sady Pionýrů, alej Svobody. V těchto případech doporučujeme tento výraz psát s malým písmenem, tedy tak, jako se píšou názvy sadů a alejí.

Pokud názvy uvedených veřejných prostranství pojmenovávají stanici hromadné dopravy, píšou se výrazy ulice, náměstí, nábřeží, most atd. s velkým písmenem –⁠ v adrese: nám. Míru × stanice metra: Náměstí Míru.

Pozn.: PČP jsou závazná pouze pro školní jazykovou výuku. Pro ostatní uživatele češtiny mají jen formu doporučení. Některé obecní, městské úřady a magistráty stále setrvávají u staršího způsobu psaní, zejména pokud jde o předložková spojení (viz bod 2.1). Starší způsob psaní často odůvodňují tím, že změna by pro ně byla finančně náročná.

Jednotlivé pojmenovací typy

Předložková spojení

  1. Po předložce následuje podstatné jméno

    Předložka i podstatné jméno se píšou s velkým písmenem: Do Luk, K Rybníčku, náměstí Mezi Zahrádkami, Na Můstku, Nad Vyhlídkou, Od Školy, náměstí Pod Kaštany, Pod Valem, Před Rybníkem, U Průhonu, V Zátiší, Za Potokem.

  2. Po předložce následuje spojení podstatného a přídavného jména

    Předložka i přídavné jméno se píšou vždy s velkým písmenem, podstatné jméno se v převážné většině píše s malým písmenem: K Lesnímu divadlu, Na Staré vinici, Pod Vodárenskou věží, U Horského pramene, U Panského dvora, Za Obecním úřadem.

    S velkým písmenem se podstatné jméno píše jen tehdy, je‑li samo o sobě vlastním jménem: K Novému Spořilovu, K Novému Bubenči, U Nového Suchdola (výrazy Spořilov, Bubeneč, Suchdol jsou názvy městských částí) nebo pokud spojení přídavného a podstatného jména označuje název města/obce nebo jejich části: K Novým Hradům, K Velké Ohradě. Názvů, ve kterých se píše i podstatné jméno s velkým písmenem, je velmi málo.

Důvodem zavedení způsobu psaní v PČP z r. 1993 K Rybníku, V Zálesí… bylo to, že ne vždy byl pisatel schopen poznat, zda po předložce následuje původem jméno obecné, nebo vlastní. Podle PČP z r. 1957 se mělo psát: Na Rybníčku (podle zaniklé osady Rybníček), ale K rybníku (podle obecného jména rybník), podobně např. V Zátiší, ale V zálesí.

Z textu poznámky 2 na s. 42 v akademickém vydání PČP někteří uživatelé češtiny nabyli dojmu, že psaní Na můstku, U lesního divadla atp. je stále možné. Tato poznámka se však týká psaní velkých písmen ve speciálních typech textů. Pokud jde o psaní předložkových názvů ulic, původní způsob psaní se může uplatňovat v textech úzce odborných, tj. v těch, jež jsou zaměřeny na původ místních a pomístních názvů.

Spojení obecného podstatného jména a vlastního jména ve 2. pádě

Podle PČP z r. 1957 se obecné jméno ve spojení s vlastním jménem ve 2. pádě psalo s malým písmenem (náměstí bratří Synků); podle PČP z r. 1993 se obecné jméno (a to i jeho zkratka) píše s velkým písmenem: náměstí Bratří Synků, nábřeží Kpt. Jaroše, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, ulice Generála Píky.

Důvodem změny bylo sjednotit psaní těchto názvů s názvy jako náměstí Míru, náměstí Chuchelských bojovníků, náměstí Českého povstání, v nichž se první slovo po obecných názvech ulice, náměstí, nábřeží atp. psalo s velkým písmenem již před rokem 1993.

Psaní ostatních názvů

Mezi ostatní názvy patří např. Úvoz, Náměstí (např. Valido, s. r. o., Náměstí 5, Mikulov), Panský svět, Jánský vršek, Pražského povstání, (ulice) 5. května, Prvního pluku. Výjimku tvoří název pražské ulice Nový Svět (původně šlo o městskou část, dnes je to jen ulice, způsob psaní však zůstal zachován).

V názvech ulic tvořených dvěma přídavnými jmény se obě píšou s velkým písmenem: Malá Štěpánská, Velká Hradební, Horní Česká, Dolní Česká.