Větná stavba → Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Shoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)

Přídavná jména odvozená od sloves zakončená v prvním pádě na ‑cí (nejčastěji jsou to jména jako týkající se, vztahující se, směřující k apod.) obvykle stojí až za podstatným jménem, které řídí jejich pád, číslo a rod. Jde o tzv. postponovaný přívlastek. Například ve větě Staří mají dojem, že mladí nevěnují pozornost otázkám týkajícím se budoucnosti společnosti řídí tvar přídavného jména týkajícím se podstatné jméno otázkám ve 3. p. (nikoli podstatné jméno budoucnosti ve 2. p.), proto musí být i přídavné jméno ve 3. p. mn. č. Stejné pravidlo musíme dodržovat i v dalších větách s postponovanými přívlastky.

Příklady v čísle jednotném i množném rozdělené podle pádů:

1. p.

Problém vztahující se k obnovení výroby byl rychle vyřešen.
Největší úspěch měly fotografie dokazující život na Marsu přibližně před čtyřmi miliardami let.

2. p.

Diskuse pokračovala, ale bez řešení problému vztahujícího se k dané situaci.
Z expedice se vrátil bez fotografií dokazujících existenci nových druhů hmyzu.

3. p.

Obraťme pozornost k problému vztahujícímu se ke kriminalitě dětí.
Vyjádřete se k fotografiím dokazujícím vaši spoluúčast na činu.

4. p.

Narazil jsem na problém vztahující se k novému projektu.
Ředitel zmínil fotografie dokazující závažnost situace.

6. p.

Na schůzi se překvapivě mluvilo o problému vztahujícím se k ekologii.
Hovořilo se dlouho o fotografiích dokazujících jinou možnost řešení.

7. p.

Svoji přednášku uvedla problémem vztahujícím se k tématu.
Pohrozil jí fotografiemi dokazujícími její nevěru.