Skloňování obecných jmen → Skloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Skloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia, -oe

Přejatá ženská obecná podstatná jména se zakončením ‑ea, ‑oa, ‑ua, ‑ia, ‑oe se zařazují ke vzoru „žena“, ale kvůli neobvyklému zakončení kmene mají v některých pádech jisté odchylky.

Jména zakončená na ‑ea

K ženským jménům zakončeným na ‑ea patří: idea, odysea (‚bludná pouť ‘), orchidea, palea, spirea; lékařské termíny a některé odborné názvy: diarea, echinacea, galea, gonorea, chorea, nauzea, paleogea, seborea, trachea; vlastní jména: Andrea, Lea, Medea, Galilea, Judea, Caesarea, Korea, Eritrea, Pangea, Odyssea (‚epos‘) –⁠⁠ viz  Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á].

Podstatná jména zakončená na ‑ea mají smíšené skloňování: skloňují se podle vzoru „žena“ i „růže“, v některých pádech mají dubletní tvary. Tvary podle vzoru „růže“ se tvoří ze základu rozšířeného i v psané podobě o ‑j‑. MČ2 k podvzoru „idea“ řadí i odborné názvy jako nauzea, trachea, chorea, seborea, ty však mají určité odlišnosti. Jejich základ se v příslušných pádech o ‑j‑ nerozšiřuje; měkké tvary jsou ve 3. a 6. p. j. č. a ve 2. p. mn. č.; ve 3. a 6. p. mn. č. jsou dublety. Jednotné číslo těchto odborných názvů je tedy shodné se jmény na ‑ua, ‑oa.

Pozn.: V MČ2 je psáno, že jména na ‑ea (idea) mají dubletní tvary ze základu rozšířeného i v písmu o ‑j‑ ve 2., 3. a 6. p. j. č. a v celém množném čísle. Ve 3. a 6. p. j. č. a ve 2. p. mn. č. však dubletní tvary nejsou, jsou zde jen tvary podle vzoru „růže“.

  jednotné číslomnožné číslo
1. p. idea idey / ideje
2. p. idey / ideje idejí
3. p. ideji ideám / idejím
4. p. ideu idey / ideje
5. p. ideo idey / ideje
6. p. ideji ideách / idejích
7. p. ideou / idejí ideami / idejemi
  jednotné číslomnožné číslo
1. p. trachea trachey
2. p. trachey tracheí
3. p. trachei tracheám / tracheím
4. p. tracheu trachey
5. p. tracheo trachey
6. p. trachei tracheách / tracheích
7. p. tracheou tracheami

Jména zakončená na ‑oa, ‑ua

K ženským jménům zakončeným na ‑oa, ‑ua patří: stoa, kongrua; vlastní jména Samoa, Managua, Nikaragua, Capua –⁠⁠ viz Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á].

Jména zakončená na ‑oa, ‑ua mají smíšené skloňování, v jednotném i množném čísle se skloňují převážně podle vzoru „žena“ (2. p. stoy, kongruy), v některých pádech jsou však tvary podle vzoru „růže“: v jednotném čísle je to 3. a 6. p. (stoi, kongrui), v množném čísle 2. p. (stoí, kongruí). Tvary podle vzoru „růže“ mají ve výslovnosti (ale nikoli v podobě psané) tzv. přechodovou hlásku [j], která vzniká v pozici před koncovým ‑i, ‑í.

Jména zakončená na ‑ia, ‑oe

K ženským jménům zakončeným na ‑ia, ‑oe patří: belaria, signoria, uncia; paranoia, sinfonia; vlastní jména Alexandria, Alexia, Livia, Monrovia, Olympia, Sofia –⁠⁠ viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á]Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á].

Zakončení ‑ia se v češtině obvykle pravidelně mění na ‑ie (belaria/belarie, signoria/signorie, uncia/uncie); slova se pak řadí k měkkému vzoru „růže“. Ke stejnému vzoru se řadí i slova paranoia, sinfonia, která mají v 1. p. jen zakončení na ‑ia: 2. p. paranoie, 3. p. paranoii.

Ke vzoru „růže“ náležejí rovněž nečetná jména zakončená na ‑oe: kánoe, aloe (též stř. neskl.), dyspnoe, apnoe, hemoptoe, kalanchoe; ve 3., 4. a 6. p. j. č. je tvar zakončený na ‑oi (kánoi), v 7. p. ‑oí (kánoí). Odborné lékařské názvy mívají často 4. p. j. č. shodný s 1. p.