Zkratky, značky, čísla a číslovky → Zkratková slova

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zkratková slova

Zkratková slova mají na rozdíl od zkratek čistě grafických (viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)) a zkratek iniciálových, ze kterých však slova zkratková mohou vzniknout (viz Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)), charakter samostatného slova jak po stránce zvukové, tak tvaroslovné. Zkratka utvořená obvykle z jednotlivých částí slovního spojení (často z počátečních slabik) se stává slovem, které má svůj gramatický rod, svůj přízvuk, svůj lexikální význam a představuje sémanticky i morfologicky celistvou jednotku. Zvukově se zkratková slova realizují podle psané podoby nezávisle na nezkrácené podobě (jde o zkratky fonické), a protože bývají přímým názvem, ztrácí se často vědomí o jejich původu. Zkratkové slovo může sice ještě někdy evokovat plnou podobu výrazu, ale tato motivace už bývá často zastřena a zkratkové slovo poukazuje k vyjadřované realitě bezprostředně. Patří sem hlavně názvy podniků, institucí a výrobků, často v této podobě už přejaté z cizích jazyků.

Pravopis zkratkových slov se řídí obvyklými pravidly; označují‑li jméno obecné, píšou se s malým počátečním písmenem bez ohledu na to, zda slovo vzniklo ze jména obecného, nebo vlastního, např. umprum (= uměleckoprůmyslová škola), karma (utvořeno ze jména výrobce Karla Macháčka), radar (z angl. radio detection and ranging), laser (z angl. light amplification by stimulated emission of radiation), covid-19 (z angl. coronavirus disease 2019). Velká písmena píšeme u vlastních názvů, např. Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“). Pravopis zkratkových slov nemusí být vždy zcela mechanický, např. Sazka (= sázková kancelář), Setuza (= Severočeské tukové závody), Spofa (= Spojené farmaceutické závody), Čedok (z původního názvu Československá cestovní a dopravní kancelář), pexeso (hříčka z názvu televizního pořadu Pekelně se soustřeď); někdy se zkratky slovní hříčkou připodobňují již existujícím slovům, např. Kapka (= Knihovna pro každého), Klíč (= Knihovna lidové četby).

Rodové zařazení zkratkových slov je obvykle určováno zakončením zkratkového slova, nikoli rodem základového slova plné podoby názvu, např. (ten) Čedok, (ta) Setuza. Pomocí přípon vytváříme zkratková slova i od zkratek, např. hovor. esemeska (ze zkratky SMS), gazík (ze značky automobilu GAZ).

Zkratková slova často vznikají také z tzv. iniciálových zkratek, pokud tyto zkratky umožňují jiné čtení než po hláskách, např. ARO [aro] (hovor. áro) = anesteziologicko-resuscitační oddělení, SÚKL [súkl] = Státní ústav pro kontrolu léčiv, KAN [kan] = Klub angažovaných nestraníků, NERV [nerf] = Národní ekonomická rada vlády, GA ČR [gačr] = Grantová agentura České republiky, DIČ [dič] = daňové identifikační číslo, ČIA [čija] = Česká informační agentura, ODA [oda] = Občanská demokratická aliance, OSA [osa] = Ochranný svaz autorský, ÚDU [údu] = Ústav dějin umění, AVU [avu] = Akademie výtvarných umění, TÚPO [túpo] = Technický ústav požární ochrany, NATO [nato] = Severoatlantická aliance (z angl. North Atlantic Treaty Organization) –⁠⁠⁠⁠⁠ srov. Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA).

V mluvených projevech zkratková slova přiřazujeme k rodu a skloňujeme podle jejich zakončení a tuto změnu signalizuje i způsob jejich zápisu, např. doporučení Súklu, projekty Gačru, zasedání Nervu, zájmy Osy, hlasovat pro Odu, vstoupit do Nata. V některých typech psaných textů lze u iniciálových zkratkových slov zakončených na souhlásku tolerovat i připojování pádových koncovek k iniciálové zkratce, např. doporučení SÚKLu, projekty GAČRu, zasedání NERVu. Tento způsob zápisu však nelze uplatnit u iniciálových zkratek slov končících na samohlásku; chybný by byl např. zápis hlasovat pro *ODu, zájmy *OSy, vstoupit do *NATa (viz Skloňování názvů institucí a firem).    

Rod iniciálových zkratkových slov kolísá. Toto kolísání je způsobeno tím, že se rod zkratkových slov někdy řídí podle jejich zakončení (často v mluvené komunikaci), např. (ten) NERV projednával krizi v eurozóně, (ta) OSA by měla zastupovat autorská práva umělců, (to) NATO souhlasilo s rozmístěním raket, někdy podle rodu základového slova nezkráceného názvu, např. ten (ÚDU) pořádal konferenci, (ta) GA ČR podpořila nové projekty, (ta) AVU byla založena v roce 1799, (to) DIČ je několikamístné. Zcela neproblematické je určení rodu iniciálového zkratkového slova v případech, kdy se rod podle jeho zakončení shoduje s rodem základového podstatného jména nezkráceného názvu, např. (ten) SÚKL doporučil stažení léku, (ten) KAN se hlásil k ideálům svobody, (ta) ODA zanikla v roce 2007, (ta) ČIA vydala tiskovou zprávu, (to) liberecké ARO bylo plné cyklistů. Naopak v některých případech se lze setkat s přiřazením jedné zkratky k více rodům, např. (ten) TÚPO prozkoumal(to) TÚPO prozkoumalo (srov. Složitější případy shody přísudku s podmětem).

V psaných spisovných projevech doporučujeme buď celé slovní spojení vypsat: projekty Grantové agentury České republiky, zasedání Národní ekonomické rady vlády, stanovy Ochranného svazu autorského, nebo tyto výrazy vypisovat verzálkami a neskloňovat (namísto zkratkových slov použít v písmu zkratku a číst slovní spojení nezkráceně): projekty GA ČR, zasedání NERV, doporučení SÚKL, zájmy OSA, nebo použít tzv. nominativ jmenovací: projekty instituce GA ČR, zasedání orgánu NERV, stanovy sdružení OSA (viz Spojení typu ve městě Olomouc).