Zkratky, značky, čísla a číslovky → Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)

Tvoření iniciálových zkratek

Iniciálové zkratky jsou zkratky tvořené z počátečních písmen víceslovných názvů. Píšeme je velkými písmeny (iniciálami) a bez teček podobně jako značky, protože nabývají značkového charakteru (viz Značky, čísla a číslice). Síla ustáleného grafického obrazu se projevuje i v ručně psaném textu, kde velká písmena nebývají psána způsobem obvyklým v ostatním rukopise, nýbrž hůlkovým písmem.

Takto se zkracují např. víceslovné názvy států (ČR = Česká republika, SR = Slovenská republika, SRN = Spolková republika Německo), názvy různých institucí, organizací, podniků a jejich orgánů, organizačních jednotek, oddělení apod. (OSN = Organizace spojených národů, IRA = Irská republikánská armáda, MHMP = Magistrát hlavního města Prahy,  = městská část,  = finanční úřad, SZ = Strana zelených, OKD = Ostravsko-karvinské doly), názvy některých veřejných událostí, akcí a významných dní (MFF = mezinárodní filmový festival, MDD = Mezinárodní den dětí) a různé další názvy (CNS = centrální nervový systém, DIČ = daňové identifikační číslo). Povahu značek mají též ustálené zkratky názvů novin a časopisů: HN = Hospodářské noviny,  = Naše řeč, VTM = Věda, technika a my apod. Za iniciálové zkratky lze považovat i monogramy osob: TGM = Tomáš Garrigue Masaryk, BB = Brigitte Bardot (lze však i T. G. M., B. B.).

Při tvoření iniciálových zkratek zpravidla nezohledňujeme předložky a spojky (pokud jsou ve víceslovných názvech obsaženy), diakritika bývá zachována. Složené zkratky se pro přehlednost obvykle člení mezerami, např. ÚJČ AV ČR = Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, FF UK = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, PS PČR i PSP ČR = Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. U některých iniciálových zkratek dokonce nejsou zastoupena ani všechna počáteční písmena všech významových slov, např. FAMU = pův. Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění.

V případech, kdy se shodují iniciálové zkratky různých názvů a mohlo by dojít k jejich záměně nebo nejednoznačnosti, lze do iniciálových zkratek vložit rozlišující malá písmena –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ např. Český rozhlas má zkratku ČRo (odlišuje se tak od zkratky ČR). Podobně se rozlišují fakulty právnická (PF), přírodovědecká (PřF), pedagogická (PedF) nebo ministerstva zdravotnictví (MZ) a zemědělství (MZe). Součástí iniciálové zkratky se mohou stát i slova neplnovýznamová: SaS = Slovo a slovesnost (odlišuje se tak od zkratky SS). Jen ve výjimečných případech je iniciálová zkratka vytvořena pouze z jediného slova: EKG = elektrokardiogram, TBC = tuberkulóza, TNT = trinitrotoluen.

Výslovnost iniciálových zkratek

Iniciálové zkratky a zkratková slova zapojujeme do věty jako podstatná jména. Na rozdíl od čistě grafických zkratek (viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)), které zkracujeme zpravidla jen v psaném projevu, ale u nichž vyslovujeme jejich plnou formu, a to v příslušném gramatickém tvaru podle větné platnosti, jsou iniciálové zkratky graficko-fonické. To znamená, že je vyslovujeme po jednotlivých písmenech, často vokalizovaných (u přejímaných cizojazyčných zkratek buď podle úzu českého, nebo vlastního jazyku původnímu), pokud nemohou být vyslovovány jako jedno slovo.

Zkratky domácího původu

Domácí iniciálové zkratky obvykle nečiní uživatelům potíže. Čteme je hláskovacím způsobem, např. ČT [čé té] = Česká televize, ČTK [čé té ká] = Česká tisková kancelář, ODS [ó dé es] = Občanská demokratická strana.

Zkratky cizího původu

Hláskovacím způsobem se většinou čtou i iniciálové zkratky cizího původu, např. USA [ú es á] = z angl. United States of America, IMF [í em ef] = z angl. International Monetary Fund (vedle toho existuje i česká zkratka MMF = Mezinárodní měnový fond), ale žádná obecná či striktní pravidla pro výslovnost cizích zkratek neexistují. Ustálení výslovnosti zkratek není vždy systematické: např. zatímco starší LP deska se četla [el pí], odtud hovorově elpíčko, u novější zkratky CD [cé dé], hovorově cédéčko, se s anglickým hláskováním [sí dý] setkáme jen ojediněle, ale česky i anglicky slýcháme zkratku pro DVD [dé vé dé] i [dý ví dý], hovorově dévédéčkodývídýčko. Fakt, že se v praxi některé zkratky čtou jak počeštěně, tak s nápodobou cizí, zejména anglické výslovnosti, je způsoben především vlivem rostoucího kontaktu s cizími jazyky, např. zkratku ve spojení QR kód můžeme vyslovovat jako [kjú ár] i [kvé er], zkratku televizní stanice HBO můžeme vyslovovat jako [ejdž bí ou] i [há bé ó], zkratku pro čerpací stanice OMV lze hláskovat německy [ó em fau] i česky [ó em vé]. Zatímco mnohdy může čtení zkratek cizího původu podle cizích hláskovacích zvyklostí působit příznakově až přepjatě a znesnadnit porozumění, např. USA jako [jú es ej], NHL jako [en ejč el] místo vžitého čtení [ú es á] a [en há el], u jiných zkratek se naopak s českou výslovností prakticky nesetkáme, např. MTV [em tý ví], BBC [bí bí sí], FBI [ef bí aj], TGV [té žé vé]. Ojediněle se shoduje česká výslovnost s výslovností původní: SMS [es em es], hovorově esemeska.

Iniciálová zkratková slova

Někdy je složení iniciálové zkratky takové, že umožňuje i jiné čtení než hláskování, např. SÚKL [súkl] = Státní ústav pro kontrolu léčiv, ČEZ [čes] = pův. České energetické závody, FOK [fok] = z původního spojení „film –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ opera –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ koncert“, GA ČR [gačr] = Grantová agentura České republiky, ČAS [čas] = Česká agentura pro standardizaci, KAN [kan] = Klub angažovaných nestraníků, VONS [vons] = Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, ODA [oda] = Občanská demokratická aliance, ESA [esa] = Edice světových autorů, ČIA [čija] = Česká informační agentura, IKEA [ikea] = podle iniciál zakladatele podniku Ingvara Kamprada, názvu farmy Elmtaryd, kde vyrůstal, a blízké vesnice Agunnaryd. V takovém případě může vzniknout samostatné zkratkové slovo, které lze v mluveném projevu skloňovat, a to s přízvukem vyslovovaným na první slabice –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ viz Skloňování názvů institucí a firemZkratková slova.

Rod iniciálových zkratek

Rod domácích iniciálových zkratek se zpravidla řídí základovým podstatným jménem nezkráceného názvu, např. ÚJČ (Ústav pro jazyk český) vydává nový ASSČ (Akademický slovník současné češtiny), ČT (Česká televize) odvysílala pořad O češtině, ČD (České dráhy) zdražily jízdné, ČVUT (České vysoké učení technické) a UK (Univerzita Karlova) vyhlásily studijní volno.

Také u cizích iniciálových zkratek se prosazuje rod základového podstatného jména, přičemž se obvykle vychází z přeloženého názvu, např. USA (Spojené státy americké) obchodovaly, NHL (Národní hokejová liga) byla rozšířena, přišla nová SMS (= krátká textová zpráva).

Toto pravidlo však neplatí vždy. V praxi řazení iniciálových zkratek k rodu kolísá. Zvláště v případech, kdy jejich původ není všeobecně znám, se tyto zkratky často přirozeně řadí k rodu střednímu, např. ČSAD vypravilo nový posilový spoj (i vypravila podle původního názvu Československá automobilová doprava), OSN bylo založeno (i byla založena podle názvu Organizace spojených národů) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Složitější případy shody přísudku s podmětem.

Iniciálové zkratky označující látky (DDT, TNT, LSD) jsou zpravidla rodu středního.

O iniciálových zkratkových slovech viz Zkratková slova.

Psaní iniciálových zkratek a značek ve spojení s podstatnými jmény

Odborná pojmenování typu C‑vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, DNA-kyselina, alfa‑záření, X‑paprsky, RM-systém, SWOT-analýza apod. doporučují PČP psát se spojovníkem (viz Spojovník). Praxe však ukazuje, že se od psaní spojovníku upouští (Rh faktor, DNA kyselina). Při opačném pořadí slov se spojovník neužívá (faktor Rh, kyselina DNA). Skutečnost, že se názvy vyskytují ve třech různých podobách, je způsobena tím, že struktura těchto výrazů není po gramatické stránce dostatečně jednoznačná. Specifikující výrazy typu C, Rh, pH, UV, DNA apod. totiž dovolují, aby byly mluvnicky chápány buď jako neshodné přívlastky substantivní (faktor Rh), nebo jako první, určující složka složeného slova (Rh-faktor), anebo konečně jako přívlastek adjektivní (Rh faktor). Za přípustné lze pokládat všechny tři uvedené způsoby (z nichž žádný není vlastně zcela nový), přestože tato nejednotnost není z hlediska praxe příliš vhodná.

Obdobným způsobem bychom mohli zapsat i spojení CD-disk / CD disk / disk CD, SMS-zpráva / SMS zpráva / zpráva SMS, LCD-displej / LCD displej / displej LCD. Ze slovotvorného hlediska jde v těchto případech o redundantní spojení (CD = kompaktní disk, SMS = krátká textová zpráva, LCD = displej z tekutých krystalů), nicméně českým mluvčím je často původ těchto zkratek neznámý. Velkou roli hraje navíc i ustálenost těchto spojení, konvence.