Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Psaní čárky před spojkami jako, než

Spojka jako

Pokud spojka jako uvozuje celou větu, čárku píšeme: Zvládli jsme to stejně rychle, jako se to podařilo jemu. Některé evropské země, jako jsou Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko, nemají moře.

Uvozuje‑li jako pouze větný člen při srovnávání, čárka se nepíše: Dosáhl stejného počtu bodů jako já.

Spojkou jako se uvádějí i nevětné příklady tvořící přístavkové spojení (viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Čárka se píše tehdy, jestliže příklad jen sdělení doplňuje, lze jej vynechat a význam věty přitom zůstává stejný, např. Některé klasické pohádky, jako Popelka, Princ Bajaja a Šípková Růženka, byly zfilmovány (= například jmenované pohádky). Čárku nepíšeme, jestliže příkladová část je nezbytnou součástí sdělení, bez ní by věta dávala jiný smysl, např. Pohádky jako Popelka, Princ Bajaja a Šípková Růženka byly zfilmovány (= pohádky takového typu, jaké byly jmenovány). Kdybychom spojení po spojce jako vypustili, věta by zněla Pohádky byly zfilmovány a to by znamenalo zase něco jiného (= všechny pohádky).

Psaní čárky v typu podobně jako, stejně jako, tak jako, jakož i a v dvojitých spojovacích výrazech (ani tak –⁠⁠ jako spíš apod.) viz Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché.

Spojka než

Pro kladení čárky před spojku než není rozhodující počet slov, který po ní následuje. Záleží na tom, zda tato slova tvoří větu, nebo nikoli. V prvním případě je čárka namístě: Starosta udělal pro tuto věc víc, než mu předpis ukládal. Následuje‑li po spojce než pouze větný člen, a to jiný než přísudek (srov. níže typ víc ležel(,) než seděl), tzn. že tato část věty neobsahuje určité sloveso, čárka před spojku nepatří: Má lepší auto než já. Příspěvek se zhodnotí mnohem více než většina jiných finančních investic. Průměrnou mzdu mají tito pracovníci vyšší než jejich služebně starší kolegové nedosahující dnešních zpřísněných kvalifikačních standardů pro výkon práce v servisních střediscích.

Věty, v nichž jsou spojkou než spojeny dva nerozvité přísudky nebo přísudky rozvité společným větným členem při stejném podmětu, lze chápat jako spojení složek několikanásobného přísudku a psát je bez čárky: Víc ležel než seděl, nebo jako souvětné spojení dvou vět a psát je s čárkou: Víc ležel, než seděl. O psaní čárky ve spojeních než a infinitivní konstrukce viz Psaní čárky v infinitivních konstrukcích.