Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Do r. 1993 se složky jednotlivých organizací měly psát s malým písmenem: úřad prezidia Československé akademie věd, odbor výstavby Obvodního úřadu Praha 5. V praxi se však tato zásada porušovala a stále častěji se některé typy pojmenování objevovaly s velkým písmenem. Proto PČP z r. 1993 přinesla ve způsobu psaní změny. Jednoznačný návod, u kterých z nich se má psát písmeno velké a u kterých malé, však bohužel neposkytují. Jde totiž o útvary co do velikosti a funkce velmi rozmanité; v jejich názvech se vyskytují výrazy podnik, pobočka, divize, inspektorát, úřad, úsek, odbor, správa, centrum, dispečink, prezidium, výbor, komise, oddělení, rada, katedra, ústav, klinika, kancelář, předsednictvo, ředitelství atp. PČP doporučují, aby se vyšší složky psaly s velkým písmenem a méně samostatné složky s písmenem malým. Jako příklad první skupiny uvádějí Odbor školství Obvodního úřadu v Praze 5, druhou skupinu zastupují mezinárodní redakce České tiskové kanceláře; Národní muzeum v Praze, národopisné oddělení; Lékařská fakulta hygienická UK, katedra biologie; Ústav pro jazyk český AV ČR, jazyková poradna.

Praxe ukazuje, že způsob psaní názvů organizačních složek je značně rozkolísaný: např. odbory, jež označují organizační složky ministerstev, magistrátů, obvodních a jiných úřadů, se píšou oběma způsoby. U některých pojmenování, která se v minulosti psala s malým písmenem a u nichž je tento způsob psaní i v PČP uveden, se stále častěji píše písmeno velké. To se týká např. katederústavů jakožto součástí organizační struktury jednotlivých vysokých škol, popř. institucí.

Souhrnně lze tedy říci, že u tohoto pojmenovávacího typu lze jako správné hodnotit jak podoby s malým písmenem, tak podoby s písmenem velkým, např. Česká inspekce životního prostředí, o/Oblastní inspektorát Praha; Vodárenská akciová společnost, a. s., d/Divize Brno-venkov; Česká spořitelna, o/Oblastní pobočka Praha 4; Policie České republiky, o/Okresní ředitelství Děčín; Městský úřad Tábor, s/Stavební úřad; Technické sítě Brno, a. s., c/Centrální dispečink; Krajský soud v Hradci Králové, o/Občanskosprávní úsek; o/Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 7; Ministerstvo pro místní rozvoj, o/Odbor cestovního ruchu; v/Výbor legislativy Úřadu vlády ČR; d/Dopravní komise Rady Kraje Vysočina; k/Klinika plastické chirurgie Nemocnice Královské Vinohrady; n/Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava; k/Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK; ú/Ústav českého jazyka Filozofické fakulty MU; s/Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti.

S malými písmeny se píšou názvy označující místo, kde se určitá činnost vykonává: podatelna Ministerstva dopravy, ředitelna Základní školy Líbeznice, ústředna Ministerstva dopravy, mzdová účtárna Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Doporučujeme, aby byl v rámci jedné organizace dodržován jednotný způsob psaní.