Pravopis – velká písmena → Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Velká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor apod.)

Organizační složky jsou, pokud jde o velikost a funkci, velmi rozmanité; v jejich názvech se vyskytují výrazy pobočka, divize, inspektorát, úřad, úsek, odbor, správa, centrum, dispečink, výbor, komise, oddělení, rada, katedra, ústav, klinika, kancelář, předsednictvo, ředitelství atp.

U tohoto pojmenovávacího typu lze volit jak podoby s malým písmenem, tak podoby s písmenem velkým, např. Česká inspekce životního prostředí, o/Oblastní inspektorát Praha; Vodárenská akciová společnost, a. s., d/Divize Brno-venkov; Česká spořitelna, o/Oblastní pobočka Praha 4; Policie České republiky, o/Okresní ředitelství Děčín; Městský úřad Tábor, s/Stavební úřad; Technické sítě Brno, a. s., c/Centrální dispečink; Krajský soud v Hradci Králové, o/Občanskosprávní úsek; o/Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 7; Ministerstvo pro místní rozvoj, o/Odbor cestovního ruchu; v/Výbor legislativy Úřadu vlády ČR; d/Dopravní komise Rady Kraje Vysočina; k/Klinika plastické chirurgie Nemocnice Královské Vinohrady; n/Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava; k/Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty UK; ú/Ústav českého jazyka Filozofické fakulty MU; s/Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti. Doporučujeme, aby v jedné organizaci byl zvolen jednotný způsob zápisu, tedy aby se např. všechny odbory, oddělení, komise atp. psaly s velkým, nebo naopak s malým písmenem.

S malými písmeny se píšou názvy označující místo, kde se určitá činnost vykonává: podatelna Ministerstva dopravy, ředitelna Základní školy Líbeznice, ústředna Ministerstva dopravy, mzdová účtárna Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.