Tvarosloví – číslovky → Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla

Členění čísel

Pokud zvolíme zápis čísel pomocí číslic, oddělujeme trojice řádů před a za desetinnou čárkou mezerami, tzn. že čísla, která mají více než tři místa vlevo nebo vpravo od desetinné čárky, členíme do skupin o třech číslicích: 6 378 km; 30 000 let; 2 500 000 obyvatel; 11 430,5 l; 34 145,50 Kč; 3,536 2 kg; 2,345 27 g apod. PČP umožňují psát čtyřciferná čísla bez mezery (4256 km, 2000 slov). Letopočty se nikdy nečlení (rok 1953, 2008). Před desetinnou čárkou ani za ní mezera není (2,18 km), mezeru však klademe mezi číslovku a značku (kromě případů uvedených v kap. Značky, čísla a číslice).

Při psaní peněžních částek v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělit nikoli mezerou, ale tečkou: 604.351,50 Kč; 1.000.000 Kč (viz Peněžní částky, značky měn).

V odborných a administrativních textech se dává přednost uvedení čísel a počtu jevů číslicemi. Vypisujeme‑li číslovky slovy, píšeme každé slovo zvlášť, např. dvacet jedna, padesát čtyři, devět set, dva tisíce (jedno) sto šedesát osm, dva tisíce dvě stě třicet jedna, jeden milion tři sta tisíc sedm set šedesát osm; dvacátý pátý, stý padesátý, čtyřstý sedmdesátý osmý, tisící devítistý padesátý šestý. Jen ve výjimečných případech, např. na složenkách, lze takové číslovkové výrazy psát celé dohromady (značku měny píšeme vždy zvlášť: dvatisícedvěstětřicetjedna korun českých).

Dohromady se píšou složené číslovkové výrazy jedenadvacetjednadvacet, dvaadvacet, čtyřiapadesát, devětadevadesát; pětadvacátý, stopadesátý, devítistý apod. O psaní číslic a číslovek viz též Značky, čísla a číslice.

Skloňování víceslovných číslovkových výrazů

Ve větné souvislosti se víceslovné číslovkové výrazy zpravidla skloňují. Máme více možností:

  1. Skloňujeme všechny části výrazu. Číslovkový výraz ve větě Teploty vystoupí k 27 °C čteme a píšeme k dvaceti sedmi stupňům nebo i obráceně sedmadvaceti stupňům (v takovém případě píšeme číslovku dohromady); před 365 lety –⁠⁠ před třemi sty šedesáti pěti (před třemi sty pětašedesáti) lety; bez 1 847 Kč –⁠⁠ bez tisíce osmi set čtyřiceti sedmi korun.
  2. Skloňujeme jen jméno počítaného předmětu a část číslovkového výrazu (obvykle řád desítek a jednotek), zbytek ponecháváme nesklonný. Výraz před 365 lety můžeme také přečíst před tři sta šedesáti pěti (pětašedesáti) lety a obdobně bez 1 847 Kč –⁠⁠ bez tisíc osm set čtyřiceti sedmi (sedmačtyřiceti) korun; o 1 358 423 dokladech –⁠⁠ o milion tři sta padesát osm tisíc čtyři sta dvaceti třech (třiadvaceti) dokladech.
  3. V některých situacích, většinou v mluvené řeči, např. při diktování a při početních operacích s čísly, může zůstat celý víceslovný číslovkový výraz neskloňovaný, např. k tisíc sedm set dvacet dva korunám. V písemném styku se v takových případech dává přednost zápisu čísel číslicemi.

Čtení desetinných čísel

Výrazy obsahující desetinné číslo, které nemají počítaný předmět, bychom měli číst: 0,1 –⁠⁠ nula/žádná celá jedna (desetina); 0,2 –⁠⁠ nula/žádná celá dvě (desetiny), popř. nula/žádná celá dva; 0,5 –⁠⁠ nula/žádná celá pět (desetin); 1,2 –⁠⁠ jedna celá dvě (desetiny), popř. jedna celá dva; 1,4 –⁠⁠ jedna celá čtyři (desetiny); 1,9 –⁠⁠ jedna celá devět (desetin); 2,3 –⁠⁠ dvě celé tři (desetiny); 5,1 –⁠⁠ pět celých jedna (desetina); 25,4 –⁠⁠ dvacet pět celých čtyři (desetiny), nikoli *pětadvacet celých čtyři; 100,6 –⁠⁠ sto celých šest (desetin); 103,8 –⁠⁠ sto tři celé/celých osm (desetin); 1000,05 –⁠⁠ tisíc celých pět setin; 1024,007 –⁠⁠ tisíc dvacet čtyři celé/celých sedm tisícin atd. O tvaru počítaného předmětu viz Počítaný předmět po číslovkách.