Jazykové příručky a lingvistické pojmy → Informace o příručce Pravidla českého pravopisu

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Informace o příručce Pravidla českého pravopisu

Na současném knižním trhu se objevují příručky s názvem Pravidla českého pravopisu (PČP) od různých tvůrců, nejen od autorského kolektivu Ústavu pro jazyk český (ÚJČ). Proto se od sebe mohou jednotlivé příručky s týmž názvem obsahově lišit. ÚJČ neručí za informace uvedené v publikacích, jejichž autory jsou jiné subjekty. V následujícím textu představíme PČP vydávaná kolektivem autorů ÚJČ.

PČP jsou dostupná ve dvou různých vydáních: ve vydání akademickém a školním. Školní vydání vycházelo v nakladatelství Fortuna (dříve též v nakladatelství Pansofia), akademické v nakladatelství Academia. Okruh probíraných pravopisných témat je u obou vydání prakticky totožný, liší se pouze koncepce a rozsah výkladu. Výklady ve školním vydání PČP jsou koncipovány s ohledem na školní praxi, tzn. jsou stručnější. V akademických PČP jsou u vybraných jevů výklady prohloubeny a rozšířeny. Pravopisný slovník školního vydání PČP obsahuje méně slovníkových hesel než slovník akademických PČP, v pravopisném slovníku školního vydání jsou v daleko větší míře uvedeny tvaroslovné údaje. Akademická PČP jsou na rozdíl od školního vydání doplněna o doporučená pravidla přepisu slov z cizích jazyků do češtiny, zpracovaná do přehledných transkripčních tabulek, a dále o seznamy zeměpisných jmen, rodných jmen a antických jmen.

Na trhu se objevují též příručky označené jako „studentské vydání“. Nejde o další odlišné vydání PČP, nýbrž o označení cenově výhodné edice akademického vydání Pravidel.

Ve veřejném mínění je značně rozšířen názor, že PČP se pravidelně (a často) aktualizují, ale není tomu tak. Zásadní obsahová a věcná úprava Pravidel, jíž byly zavedeny zatím poslední změny v některých pravopisných jevech, byla provedena v roce 1993. Následně byl v roce 1994 k PČP vydán Dodatek (v akademických Pravidlech označovaný jako „pravopisná poznámka“), jímž se zpřesňují zásady psaní přejatých slov zejména řecko-latinského původu. Dodatek se stal nedílnou součástí Pravidel, lze ho nalézt na konci knihy. Od té doby vycházela PČP prakticky v nezměněné podobě. Dílčí úpravy doznal jen pravopisný slovník školních PČP v roce 1999: byl rozšířen o cca 200 slovníkových hesel, převážně o přejatá slova.

Při práci s PČP je nutno dbát na to, že tato příručka neuvádí stylové příznaky slov, protože jde o práci zaměřenou na pravopis. Při hledání výkladů o významech slov, jejich stylové charakteristice či jejich skloňování a časování by uživatelé měli pracovat i s dalšími jazykovými příručkami, např. se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost nebo Internetovou jazykovou příručkou Akademickou příručkou českého jazyka (viz Informace o knize Akademická příručka českého jazyka).

PČP zpracovaná ÚJČ nejsou dostupná v elektronické podobě na internetu. ÚJČ není autorem webových stránek www.pravidla.cz, www.ocestine.cz a www.nechybujte.cz. Upozorňujeme, že neodpovídáme za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. na těchto adresách.