Tvarosloví – slovesa → Slovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ (mažumaži, ořuorám, kryjíkryjou)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Slovesa vzorů „mazat“, „brát“, „krýt“, „kupovat“ (mažumaži, ořuorám, kryjíkryjou)

Slovesa vzorů „mazat“ a „brát“

Ke vzoru „mazat“ náleží nepočetná skupina sloves, která se od ostatních sloves 1. slovesné třídy liší ve tvarech 1. os. j. č. a 3. os. mn. č. U sloves zakončených v kmeni na ‑š, ‑ž, ‑č se někdy užívají ve velké části případů zastarávající, příp. poněkud knižní koncovky ‑i a ‑í: Také já pláči a směji se. Táži se sám sebe, je‑li to možné. Je oděná tak, jak káží mravy. Právě píši druhý díl článku o urbanizaci vesnice. Dokáži pochopit vznášené argumenty. Industrializované země káží o ctnostech svobodného obchodu. Uváži svého koně a pak ho vyhřebelcuji. V současné češtině jsou neutrální koncovky ‑u a ‑ou: Potichu pláču a polykám slzy. Dvacet pět let kážou, že soudný den je přede dveřmi. Přejatá slova ve své práci píšu v cizojazyčné podobě. Kvetoucí rostliny dokážou navodit pohodu. Češu třešně vestoje. V lepším případě lidé psa uvážou u plotu útulku.

Tvary sloves vzorů „mazat“ a „brát“, které jsou tvořené od kmene minulého, jsou podobné tvarům 5. slovesné třídy (srov. mazat –⁠ dělat, mazal –⁠ dělal), a připodobnění obou typů proto často proniká i do tvarů přítomných (kouše/kousá, oře/orá, sype/sypá apod.): Pes, který štěká, nekouše. Každá liška kousá, dokud může. Lid, jenž oře, má také vlastnit půdu. Odešel tam, kde rolník orá pole a drtí hroudy. Do malé porcelánové konvičky se nasype čaj. Sem tam stát bezdomovcům nasypá ze společného měšce, aby se mohli najíst a měli kde přespat.

Tvary rozkazovacího způsobu sloves vzorů „mazat“ a „brát“ (zahrab –⁠ zahrabej)

Pronikání tvarů 5. slovesné třídy ke slovesům vzorů „brát“ a „mazat“ (viz výše) není rovnoměrné, u některých sloves se drží spíše tradiční tvary podle vzorů „brát“ a „mazat“: hrabat, lámat, šlapat, plakat aj. U takových sloves je to zpravidla právě jen tvar rozkazovacího způsobu, v němž se mohou uplatnit i tvary podle vzoru „dělá“: rozplač serozplakej se, nelamnelámej, nešlapnešlapej, zahrabzahrabej apod.

Slovesa vzoru „krýt“

Základem skupiny sloves časovaných podle vzoru „krýt“ jsou starobylá stylově neutrální slovesa, jako např. pít, mýtobout. Se slovesy typu „mazat“ mají společný výskyt dvojích koncovek v 1. os. j. č. a 3. os. mn. č., jen jejich stylové zabarvení je odlišné. U vzoru „krýt“ jsou koncovky ‑i a ‑í neutrální, koncovky ‑u a ‑ou považujeme za hovorové: Denně se myji mořskou houbou. Dozvěděl se, že myju v restauraci nádobí.

U sloves řazených k typu „krýt“ také pozorujeme opačný proces než u sloves typu „mazat“, tj. odklon od tvarů 5. slovesné třídy. Se silně knižními tvary jako vlá, hrá apod. se dnes již běžně nesetkáváme, nahradily je tvary vlaje, hraje apod.: Praporec Boží vlá spuštěný do půli stožáru. Viděl, jak za ní vlaje hříva černých vlasů. Vítr hrá v zelených klasech. Zdálo se mi, že hraje opravdu krásně. Totéž platí i pro tvary rozkazovacího způsobu: Hrej v kostky stále znovu. Pojď sem a hezky si hraj.

I slovesa typu „krýt“ vykazují podobnost se slovesy 5. třídy. V ojedinělých případech existují vedle sebe oba typy tvarů: kout –⁠ kuje vedle kovat –⁠ ková.

Slovesa vzoru „kupovat“

Slovesa typu „kupovat“ představují velmi živý typ, náleží k němu mnoho původních domácích sloves (např. děkovat) a zařazují se sem i slovesa nově přejímaná (např. skenovat). Je to typ velmi pravidelně tvořený, prakticky bez tvarových odchylek. Stejně jako u předchozího typu lze i u typu „kupovat“ v 1. os. j. č. a 3. os. mn. č. užít dva stylově rozlišené soubory koncovek: neutrální ‑i a ‑í vedle hovorových ‑u a ‑ou. Oproti typu „krýt“ je pozice neutrálních koncovek ‑i a ‑í poněkud posílena tím, že umožňují lépe naznačit stavbu tvaru slova. Opakují‑li se totiž podobné hlásky ve třech slabikách následujících bezprostředně po sobě: ku-pu-ju, je koncovka méně patrná.