Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Tečka

Základní poučení o tečce najdeme v PČP v kapitole Členicí znaménka, další informace přinášejí typografické příručky.

Ukončení věty

Tečka označuje ukončení věty jednoduché, složené nebo souvětí, pokud mají funkci oznamovací, někdy také rozkazovací a přací. O tečce v přímé řeči viz Uvozovky.

Řadové číslovky

Tečka se píše za číslicemi, které označují řadovou číslovku: 3. (třetí) výročí, 25. (dvacátý pátý) ročník, XX. (dvacáté) mistrovství, 6. (šestého) července, při 2. (druhé) hodině, ve 4. (čtvrtém) dílu, 5. (pátý) odstavec 13. (třinácté) kapitoly, 7. nebo VII. (sedmé) patro, Karel IV. (Čtvrtý).

Tečka se nepíše, jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová –⁠⁠ v tom případě stojí číslo vždy za jménem, i když má platnost číslovky řadové; např. v bibliografických údajích, za řadovými číslovkami udávajícími díly nebo svazky knih a ročníky časopisů, stránku knihy nebo časopisu, kapitolu, odstavec, řádek, verš, paragraf apod.: viz Toulky českou minulostí 5, 79 (= díl 5, strana 79); Živa LIII, 2005, str. 16; § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb.; hlava IX; kapitola VII atd. Podrobněji o psaní číslovek viz Značky, čísla a číslice.

Tečka a závorka

Jestliže je text v závorkách (viz Závorky) samostatnou výpovědí, píše se tečka uvnitř závorky: Na návštěvu přišli úplně všichni. (A pochopitelně jsme se nejvíce těšili na upovídaného dědečka.)

Je‑li výraz v závorkách součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou: Na návštěvu přišli úplně všichni (včetně dědečka). O tom jsme se zmínili již na začátku výkladu (viz článek 1.2).

V citacích s uvedením jména autora je možné obojí pojetí. Tečku za jménem autora citátu lze vynechat:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí (Karel Čapek).

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. (Karel Čapek)

Je‑li jméno autora uvedeno na samostatném řádku pod citátem, tečka za jménem autora výroku se nepíše. V takovém případě se však jméno autora obvykle uvádí bez závorek:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
(Karel Čapek)

Pokud je věta zakončena informací v závorkách a výrazy v nich uvedené končí tečkou, tečku na konci výpovědního celku píšeme: Příspěvky zaplaťte prosím do dvou týdnů (tj. do 14. 10.). K neopakovatelné atmosféře dětského dne přispěl i dodavatel balonků (Omega, a. s.).

Výčty

Obsahují‑li jednotlivé body výčtu celé věty, mohou buď začínat velkým písmenem a končit tečkou, nebo začínat malým písmenem a končit čárkou či středníkem, na konci celého výčtu je pak tečka (podrobněji o výčtech viz Psaní výčtů).

Nadpisy, nápisy a popisky

Za nadpisy, nápisy a popisky (jako jsou novinové titulky, názvy článků a kapitol, tabulek, grafů a obrázků, legendy k obrázkům, popisky pod fotografiemi, vývěsní štíty, označení podniků a institucí, nápisy na plakátech apod.), pokud stojí na samostatném řádku nebo jsou‑li dostatečně grafickou úpravou odlišeny od ostatního textu, tečku nepíšeme.

Tečky píšeme v popiscích, pokud obsahují více vět; poslední věta může být i bez tečky. Za nadpisy (titulky), které obsahují více vět, se poslední tečka nepíše.

Tabulky a formuláře

Za nevětnými výrazy v tabulkách, ve formulářích, v dotaznících apod. tečku nepíšeme, například:

Datum narození: 21. června 1974

Místo narození: Nové Město na Moravě

Národnost: česká

Kalendářní data a časové údaje

Tečku píšeme v kalendářních datech a časových údajích, například: 27. 7. 2009 v 10.15 hodin (podrobně viz Kalendářní datum a místo původu a Časové údaje).

Peněžní částky

V textech administrativní povahy lze použít tečku k oddělování skupin tří číslic v peněžních částkách: 87.654.321 Kč (viz Peněžní částky, značky měn).

Tečka po zkratce

Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo jiné interpunkční znaménko než tečka (např. čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník). Dvě tečky vedle sebe nikdy nepíšeme (jiný je případ znaku tři tečky, viz Tři tečky, a užití teček pro naznačení vynechaných znaků ve slovech, viz bod 11).

Za tzv. kontrakčními zkratkami, které obvykle končí samohláskou, tečku nepíšeme (např. ca, cca, fa, pí).

Jestliže věta končí jakoukoli zkratkou s tečkou, další tečka se na konci věty už nepíše, věta končí jednou tečkou: Pozvání přijal PhDr. Jan Šulc, CSc. Sponzorem akce je Omikron, a. s. Totéž platí o datu na konci věty: Příspěvky prosím zašlete do 13. 4.

Spojení v zastoupení se běžně zkracuje na v z. nebo vz., tečka se píše pouze za zkratkou slova zastoupení, za předložkou v se tečka nepíše (na rozdíl od v. r. = vlastní rukou) –⁠⁠ viz Podpisy.

Slovo viz není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět. Nestojí‑li slovo viz na konci věty, tečka se za ním nepíše.

O zkratkách podrobně viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa), Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)Zkratky titulů a hodností.

Tečka a mezera

Tečka se připojuje k předcházejícímu slovu, číslu nebo zkratce bez mezery. Mezi tečkou a následujícím výrazem je mezera, např. třída 1. A; žáci IV. B; nástup je 1. 9. t. r.; Fialka, a. s.; Ústí n. Orl. 12. 2. 2012 (místo a datum napsání dopisu –⁠⁠ viz Kalendářní datum a místo původu).

Výjimečně se za tečkou nedělá mezera, a to například v následujících případech:

  • v internetových a e‑mailových adresách: www.navstevalekare.cz, posta@vlada.cz apod.,
  • při číselném označování částí textu (2.5.3.6 –⁠⁠ za poslední číslicí se nepíše tečka),
  • v časových údajích: 17.30 hodin (viz 149.3),
  • ve dvoumístném vzestupném způsobu zápisu kalendářních dat: 01.07.2012 (další způsoby zápisu dat viz Kalendářní datum a místo původu),
  • v peněžních částkách, pokud se tečky vkládají mezi trojice číslic: 87.654.321 Kč, 1.000 € (viz Peněžní částky, značky měn),
  • ve fyzikálních jednotkách: hustota zlata je zhruba 17 g.cm−³ (viz Značky, čísla a číslice),
  • v názvech počítačových souborů: obrazek.jpg, dokument.pdf,
  • v označení verzí počítačových programů: Adobe Reader 11.0.2,
  • v některých názvech: skupina J.A.R., film T.M.A.,
  • v některých titulech: Ph.D., Th.D. (viz Zkratky titulů a hodností).

Naznačení vynechaných znaků ve slovech

Tečkou lze naznačit vynechaný znak ve slově, např. obě b.dla spadla. Pokud chceme tečkou nebo tečkami naznačit více vynechaných znaků, je možné použít více teček, např. významný český lingvista H....... (Havránek). Používají se pouze jednotlivé tečky, nikoli kombinace teček a znaku tři tečky. Tečky se v tomto případě oddělují tenkou mezerou.

Tečka a číselný odkaz na poznámku pod čarou

Pořadí interpunkčního znaménka (nejen tečky) a značky poznámky pod čarou doporučujeme řešit podle toho, zda se poznámka pod čarou vztahuje pouze k jedinému slovu (pak se píše značka poznámky pod čarou hned za tímto slovem), nebo k celému větnému celku (pak se píše značka poznámky pod čarou za interpunkčním znaménkem).