Pravopis – interpunkce → Tečka

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Tečka

Základní poučení o tečce najdeme v PČP v kapitole Členicí znaménka, další informace přinášejí typografické příručky.

Ukončení věty

Tečka (.) označuje ukončení věty jednoduché, složené nebo souvětí, pokud mají funkci oznamovací, někdy také rozkazovací a přací.

Na konci věty se píše tečka, i když věta končí e‑mailovou nebo jinou elektronickou adresou (např. odkazem na webové stránky). Tato tečka není součástí elektronické adresy, ale má funkci ukončení celé věty.

Tečka ukončující větu se nepíše, končí‑li oznamovací věta úsekem, který je zakončen otazníkem nebo vykřičníkem (obvykle jde o název knihy, článku, filmu či pořadu). Podrobněji viz OtazníkVykřičník.

O tečce v přímé řeči viz Uvozovky.

Řadové číslovky

Tečka se píše za číslicemi, které označují řadovou číslovku: 3. (třetí) výročí, 25. (dvacátý pátý) ročník, XX. (dvacáté) mistrovství, 6. (šestého) července, při 2. (druhé) hodině, ve 4. (čtvrtém) dílu, 5. (pátý) odstavec 13. (třinácté) kapitoly, 7. nebo VII. (sedmé) patro, Karel IV. (Čtvrtý).

Tečka se nepíše, jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v tom případě stojí číslo vždy za jménem, i když má platnost číslovky řadové; např. v bibliografických údajích, za řadovými číslovkami udávajícími díly nebo svazky knih a ročníky časopisů, stránku knihy nebo časopisu, kapitolu, odstavec, řádek, verš, paragraf apod.: viz Toulky českou minulostí 5, 79 (= díl 5, strana 79); Živa LIII, 2005, str. 16; § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 227/2000 Sb.; hlava IX; kapitola VII atd. Podrobněji o psaní číslovek viz Značky, čísla a číslice.

Tečka a závorka

Jestliže je text v závorkách (viz Závorky) samostatnou výpovědí, píše se tečka uvnitř závorky: Na návštěvu přišli úplně všichni. (A pochopitelně jsme se nejvíce těšili na upovídaného dědečka.)

Je‑li výraz v závorkách součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou: Na návštěvu přišli úplně všichni (včetně dědečka). O tom jsme se zmínili již na začátku výkladu (viz článek 1.2).

V citacích s uvedením jména autora je možné obojí pojetí:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí (Karel Čapek).

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. (Karel Čapek)

Je‑li jméno autora uvedeno na samostatném řádku pod citátem, tečka za jménem autora výroku se nepíše. V takovém případě se však jméno autora obvykle uvádí bez závorek:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
(Karel Čapek)

Pokud je věta zakončena informací v závorkách a výrazy v nich uvedené končí tečkou, tečku na konci výpovědního celku píšeme: Příspěvky zaplaťte prosím do dvou týdnů (tj. do 14. 10.). K neopakovatelné atmosféře dětského dne přispěl i dodavatel balonků (Omega, a. s.).

Výčty

Obsahují‑li jednotlivé body výčtu celé věty, mohou buď začínat velkým písmenem a končit tečkou, nebo začínat malým písmenem a končit čárkou či středníkem, na konci celého výčtu je pak tečka (podrobněji o výčtech viz Psaní výčtů).

Nadpisy, nápisy a popisky

Tečku nepíšeme za nadpisy, nápisy a popisky (jako jsou novinové titulky, názvy článků a kapitol, tabulek, grafů a obrázků, legendy k obrázkům, popisky pod fotografiemi, vývěsní štíty, označení podniků a institucí, nápisy na plakátech apod.), pokud stojí na samostatném řádku nebo jsou‑li dostatečně grafickou úpravou odlišeny od ostatního textu.

Tečky píšeme v popiscích, pokud obsahují více vět; poslední věta může být i bez tečky. Za nadpisy (titulky), které obsahují více vět, se poslední tečka nepíše.

Tabulky, formuláře a dotazníky

Za nevětnými výrazy v tabulkách, ve formulářích, v dotaznících apod. tečku nepíšeme:

Datum narození: 21. června 1974

Místo narození: Nové Město na Moravě

Národnost: česká

Kalendářní data a časové údaje

Tečku píšeme v kalendářních datech a časových údajích: 27. 7. 2009 v 10.15 hodin (podrobně viz Kalendářní datum a místo původu a Časové údaje).

Peněžní částky

V textech administrativní povahy lze použít tečku k oddělování skupin tří číslic v peněžních částkách: 87.654.321 Kč (viz Peněžní částky, značky měn).

Tečka po zkratce

Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo jiné interpunkční znaménko než tečka (např. čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník). Dvě tečky vedle sebe nikdy nepíšeme (jiný je případ znaku tři tečky, viz Tři tečky, a užití teček pro naznačení vynechaných znaků ve slovech, viz bod 11).

Za tzv. kontrakčními zkratkami, které obvykle končí samohláskou, tečku nepíšeme (např. ca, cca, fa, pí).

Jestliže věta končí jakoukoli zkratkou s tečkou, další tečka se na konci věty už nepíše, věta končí jednou tečkou: Pozvání přijal PhDr. Jan Šulc, CSc. Sponzorem akce je Omikron, a. s. Totéž platí o datu na konci věty: Příspěvky prosím zašlete do 13. 4.

Spojení v zastoupení se běžně zkracuje na v z. nebo vz., tečka se píše pouze za zkratkou slova zastoupení, za předložkou v se tečka nepíše (na rozdíl od v. r. = vlastní rukou),⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ viz Podpisy.

Slovo viz není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět. Nestojí‑li slovo viz na konci věty, tečka se za ním nepíše.

O zkratkách podrobně viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa), Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)Zkratky titulů a hodností.

Tečka a mezera

Tečka se připojuje k předcházejícímu slovu, číslu nebo zkratce bez mezery. Mezi tečkou a následujícím výrazem je mezera, např. třída 1. A; žáci IV. B; nástup je 1. 9. t. r.; Fialka, a. s.; Ústí n. Orl. 12. 2. 2012 (místo a datum napsání dopisu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ viz Kalendářní datum a místo původu).

Výjimečně se za tečkou mezera nedělá, a to například v následujících případech:

  • v internetových a e‑mailových adresách: www.navstevalekare.cz, posta@vlada.cz apod.,
  • při číselném označování částí textu: 2.5.3.6 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za poslední číslicí se tečka nepíše,
  • v časových údajích: 17.30 hodin (viz Časové údaje),
  • ve dvoumístném vzestupném způsobu zápisu kalendářních dat: 01.07.2024 (další způsoby zápisu dat viz Kalendářní datum a místo původu),
  • v peněžních částkách, pokud se tečky vkládají mezi trojice číslic: 87.654.321 Kč, 1.000 € (viz Peněžní částky, značky měn),
  • ve fyzikálních jednotkách: hustota čistého zlata je zhruba 19,3 g.cm⁻³ (viz Značky, čísla a číslice),
  • v názvech počítačových souborů: obrazek.jpg, dokument.pdf,
  • v označení verzí počítačových programů: Adobe Acrobat Reader 2023.003.20284,
  • v některých názvech: skupina J.A.R., film T.M.A.,
  • v některých titulech: Ph.D., Th.D. (viz Zkratky titulů a hodností).

Naznačení vynechaných znaků ve slovech

Tečkou lze naznačit vynechaný znak ve slově, např. obě b.dla spadla. Pokud chceme tečkou nebo tečkami naznačit více vynechaných znaků, je možné použít více teček, např. významný český lingvista H....... (Havránek). Používají se pouze jednotlivé tečky, nikoli kombinace teček a znaku tři tečky. Tečky se v tomto případě oddělují tenkou mezerou.

Tečka a číselný odkaz na poznámku pod čarou

Pořadí interpunkčního znaménka (nejen tečky) a značky poznámky pod čarou doporučujeme řešit podle toho, zda se poznámka pod čarou vztahuje pouze k jedinému slovu (pak se píše značka poznámky pod čarou hned za tímto slovem), nebo k celému větnému celku (pak se píše značka poznámky pod čarou za interpunkčním znaménkem).

Tečka, otazník a vykřičník na konci názvu díla nebo produktu

Použití tečky v názvu produktu nebo díla je problematické, protože tečka v souvisejících textech znesnadňuje čtení, např. Menší část se možná podívá i na nový seriál Pět let. Banger. a Pět let fungují i u staršího publika. Otazník nebo vykřičník v názvu díla může v textu působit obdobně, v některých případech může navíc zastřít vyjádření otázky či posunout význam, který čtenář textu přikládá, např. Díval se na Chcete mě? Neznáš seriál Most!?

V běžných textech považujeme za přípustné interpunkční znaménka na konci názvů vypouštět, zejména pokud je název díla v textu vyznačen změnou řezu písma nebo je text pro čtenáře bez interpunkčního znaménka za názvem snazší na čtení. Při vyznačování názvu uvozovkami se interpunkce na konci názvu díla nevypouští. Zachovat tečky nebo další interpunkční znaménka může být vyžadováno v marketingových materiálech produktů a děl. Stejně tak by měla být tato znaménka zachována i v odborných textech, jako jsou například katalogy děl nebo jiné odborné práce, v nichž má přesné označení díla vyšší důležitost.