Dopisy a grafická úprava písemností → Kalendářní datum a místo původu

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Kalendářní datum a místo původu

Pokud píšeme datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013). Za řadovými číslovkami označujícími den a měsíc se po tečce píše mezera (viz kap. Tečka, Značky, čísla a číslice).

Vypisování názvu měsíce slovně je běžné zvláště v osobní a soukromé korespondenci, v právních písemnostech, na peněžních dokladech apod., např. Praha 25. května 2010, V Kutné Hoře 11. listopadu 2011. Slovní zápis měsíce se doporučuje i v dopisech do zahraničí. Údaje o místě a datu napsání se čárkami neoddělují (viz Psaní čárky ve větě jednoduché).

V obchodní a úřední korespondenci se měsíc v datu přednostně vyjadřuje číselně, např. Praha 25. 5. 2010, Kutná Hora 11. 11. 2011, faktura ze dne 6. 10. 2012, odpovídáme na Vaši reklamaci z 3. 4. 2013. Pokud se uvádí místo původu dopisu, je v 1. pádě (nikoli *V Praze dne…, *V Kutné Hoře dne…).

Vedle tohoto základního způsobu zápisu 1. 2. 2007, 8. 10. 2008, 21. 6. 2009 či 31. 12. 2012 (tj. s mezerou po tečce bez ohledu na počet číslic v kalendářním dni či měsíci) připouští ČSN 01 6910 v obchodní a úřední korespondenci tzv. dvoumístný způsob vzestupného psaní data, např. 01.02.2007, 08.10.2008, 21.06.2009 či 31.12.2012 (v tom případě doplňujeme před jednociferné kalendářní dny a měsíce nulu, aby byly dvoumístné, a vypouštíme mezery mezi dny, měsíci a roky; nikoli tedy např. *1.2.2007, *8.10.2008, *21.6.2009 ani *01. 02. 2007, *08. 10. 2008, *21. 06. 2009).

Dvoumístný způsob zápisu dní a měsíců se užívá také u kalendářních dat psaných sestupně (rok, měsíc, den), při němž se mezi jednotlivé údaje klade spojovník: 1998-05-11, 2012-06-01 (viz Spojovník). Tento způsob psaní dat je vhodný pro pořizování i uchovávání elektronických záznamů a všude tam, kde umožňuje nebo usnadňuje řazení záznamů a vyhledávání, např. v přehledech, sestavách, odvolacích údajích a různých údajích o dokumentu. V souvislém textu, mimo obchodní a úřední korespondenci nebo odbornou literaturu, jeho užití spíše nedoporučujeme.

Letopočty je vhodné psát čtyřmístně, aby nedošlo k záměně (lépe tedy 2012-12-04, nikoli *12-12-04). V administrativních textech se letopočty píšou čtyřmístně vždy –⁠ způsob zápisu letopočtu s odsuvníkem (apostrofem) ’98 se již nepoužívá a nepoužívá se ani zápis data s lomítkem 8/5 1945, popř. měsícem psaným římskými číslicemi 8/V 19458. V. 1945.

Data ve významu ‚až‘ píšeme s pomlčkou. Pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy, neoddělujeme ji mezerami: v letech 1974–⁠2006, leden–⁠březen, 16.–⁠17. června, 1.–⁠31. 1. 1999, 14.–⁠17. 10. 2012. Pokud se však pomlčka objeví mezi výrazy víceslovnými, doporučujeme mezery vkládat, aby nedocházelo k nežádoucímu spojení výrazů přiléhajících těsně k pomlčce, tedy např. 1. ledna –⁠ 31. prosince 2014, 16. 6. –⁠ 18. 6., 14. 5. –⁠ 17. 8. 2012, 1. 1. 1998 –⁠ 31. 12. 2018 (viz Pomlčka).