Zkratky, značky, čísla a číslovky → Zkratky titulů a hodností

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zkratky titulů a hodností

Zkratky akademických, akademicko‑vědeckých a vědecko-pedagogických titulů

Akademické tituly jsou v České republice oprávněny udělovat pouze vysoké školy na základě zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.). V tomto zákoně jsou uvedeny všechny akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti, které lze v současné době získat na českých vysokých školách.

Zkratky akademických titulů

Zkratky akademických titulů se uvádějí před jménem. Zkratky absolventů bakalářského studia jsou Bc. (bakalář), BcA. (bakalář umění). Zkratky absolventů magisterských studijních programů jsou Ing. (inženýr, dříve uváděn i ve zkratce ing.) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ titul pro absolventy magisterského studia v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, Ing. arch. (inženýr architekt, dříve uváděn i ve zkratce ing. arch.), MUDr. (doktor všeobecného lékařství), MDDr. (doktor zubního lékařství, dříve MSDr.), MVDr. (doktor veterinárního lékařství), MgA. (magistr umění), Mgr. (magistr) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ titul pro absolventy magisterských studijních programů v ostatních oblastech.

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly: JUDr. (doktor práv), RNDr. (doktor přírodních věd), PharmDr. (doktor farmacie), ThDr. (doktor teologie) nebo ThLic. (licenciát teologie⁠⁠⁠⁠⁠ v oboru katolické teologie), PhDr. (doktor filozofie –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ titul za studium v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd). Podle platného vysokoškolského zákona se již neudělují dřívější tituly PaedDr. (doktor pedagogiky), RSDr. (doktor sociálních věd), RCDr. (doktor obchodních věd) a RTDr. (doktor technických věd).

V méně oficiálních, neúředních dokumentech lze výše uvedené doktorské tituly zkrátit rovněž na dr.

Aby byl výčet zkratek akademických titulů úplný, doplňme ještě dřívější tituly ak. arch. / akad. arch. (akademický architekt), ak. mal. / akad. mal. (akademický malíř), ak. soch. / akad. soch. (akademický sochař) a bývalé označení člena Československé akademie věd akad. (akademik).

Zkratky akademicko‑vědeckých titulů

Zkratky akademicko‑vědeckých titulů píšeme za jménem. Tyto tituly se udělují absolventům doktorských studijních programů (postgraduálního studia), kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci: Ph.D. (doktor) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ píšeme bez mezery po první tečce a vyslovujeme [pé há dé], popř. [pí ejdž dý], Th.D. (doktor teologie) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ píšeme bez mezery po první tečce a vyslovujeme [té há dé], popř. [tý ejdž dý].

Vysokoškolský zákon již neuvádí akademicko‑vědecké tituly udělované v minulosti: CSc. (kandidát věd), DrSc. (doktor věd), Dr. (doktor) –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ zkratka titulu udělovaného krátce po roce 1990, která byla později nahrazena zkratkou Ph.D.

Vysokoškolský zákon neuvádí ani vědecký titul DSc. (doktor věd), který uděluje Akademie věd ČR od roku 2003, a titul dr. h. c. (doctor honoris causa = čestný doktor).

Zkratky akademicko‑vědeckých titulů, uváděné za jménem, jsou ve větě v pozici tzv. přístavku, proto je oddělujeme z obou stran čárkami, stejně jako bychom oddělili jejich plná vyjádření: zúčastnil se také doktor Nový, kandidát věd, a připomněl…, zúčastnil se také PhDr. Jan Nový, CSc., a připomněl… (viz Psaní čárky ve větě jednoduché).

Také akademicko‑vědecké doktorské tituly mohou být v méně oficiálních, neúředních textech zastoupeny zkratkou dr., uvedenou před jménem (viz bod 1.1).

Zkratky vědecko-pedagogických titulů

Zkratky vědeckých titulů vysokoškolských pedagogů píšeme před jménem: doc. (docent), prof. (profesor). Tyto zkratky doporučujeme psát (pokud jimi nezačíná větný celek) s malým počátečním písmenem, a to i na vizitkách a jmenovkách na dveřích. O pořadí titulů viz Pořadí titulů.

Zkratka DiS.

Zkratka označení absolventů vyššího odborného studia DiS. (diplomovaný specialista) je od roku 1998 pro všechny obory vyšších odborných škol stejná a uvádí se vždy za jménem absolventa. Ve větné souvislosti stojí za jménem v pozici přístavku, proto ji oddělujeme z obou stran čárkami: Jan Novák, DiS., podal přihlášku do výběrového řízení.

Zkratky zahraničních a profesních titulů

Zahraniční a profesní tituly nikde soustavně popsány nejsou. Způsob psaní jejich zkratek není zcela jednotný, kolísá hlavně (ne)psaní teček a mezer po tečce. Ve většině případů tyto zkratky píšeme po čárce za příjmením. Z velkého množství zahraničních a profesních titulů zde uvádíme jen některé, např. BBA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Business Administration (bakalář managementu), MBA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Business Administration (magistr managementu), BPA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Public Administration (bakalář veřejné správy), MPA –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Public Administration (magistr veřejné správy), B.Th. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Theology (bakalář teologie), M.Th. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Theology (magistr teologie), B.A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Arts (bakalář humanitních věd), M.A. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Arts (magistr humanitních věd), BSc. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Science (bakalář věd), MSc. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Science (magistr věd), BLaw, LL.B. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bachelor of Laws (bakalář práv), MLaw, LL.M. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Laws (magistr práv), MMed. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Master of Medicine (magistr medicíny), M.D. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Doctor of Medicine (doktor medicíny), Dipl.‑Ing. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Diplom-Ingenieur (inženýr), EngD. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Doctor of Engineering (doktor technických věd).

Zkratky vojenských hodností

Zkratky vojenských hodností se uvádějí před jménem. Zkratky hodností Armády České republiky jsou od roku 2011 následující:

  • mužstvo: voj. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ vojín, svob. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ svobodník,
  • poddůstojníci: des. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ desátník, čet. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ četař, rtn. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rotný,
  • praporčíci: rtm. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rotmistr, nrtm. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadrotmistr, prap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ praporčík, nprap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadpraporčík, št. prap. nebo šprap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ štábní praporčík,
  • nižší důstojníci: por. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poručík, npor. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadporučík, kpt. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kapitán,
  • vyšší důstojníci: mjr. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ major, pplk. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podplukovník, plk. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ plukovník,
  • generálové: brig. gen. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ brigádní generál, genmjr. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ generálmajor, genpor. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ generálporučík, arm. gen. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ armádní generál.

Pozn.: V bývalé Československé lidové armádě byly také hodnosti podpraporčík (pprap.), podporučík (ppor.) a generálplukovník (genplk.).

Zkratky policejních hodností

Zkratky policejních hodností se uvádějí před jménem. Zkratky hodností Policie České republiky jsou následující:

  • praporčíci: rtn. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ rotný, stržm. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ strážmistr, nstržm. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadstrážmistr, pprap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podpraporčík, prap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ praporčík, nprap. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadpraporčík,
  • důstojníci: ppor. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podporučík, por. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poručík, npor. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nadporučík, kpt. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ kapitán, mjr. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ major, pplk. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podplukovník, plk. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ plukovník,
  • generálové: brig. gen. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ brigádní generál, genmjr. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ generálmajor, genpor. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ generálporučík.