Zkratky, značky, čísla a číslovky → Pořadí titulů

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Pořadí titulů

Pořadí titulů žádné normativní příručky ani vysokoškolský zákon neuvádějí a striktně neurčují, ale v praxi je úzus poměrně ustálený. Pokud osoba získala více titulů, obvykle píšeme vyšší titul před nižším (nebo nižší vůbec neuvádíme –⁠⁠⁠ např. titul Bc.). V případě titulů ze stejného stupně vzdělávání píšeme hned u jména titul, který osoba získala dřív.

Tituly před jménem neoddělujeme čárkou. Tituly za jménem čárkou oddělujeme (jsou v pozici tzv. přístavku –⁠⁠⁠ viz Psaní čárky ve větě jednoduché).

Například pan Novák nejdříve ukončil magisterské studium na na právnické fakultě a před svým jménem uvádí titul Mgr. Po ukončení inženýrského studia získal další titul Ing., který si bude psát před již užívaným Mgr. Jan Novák –⁠⁠⁠ tedy Ing. Mgr. Jan Novák. Získal‑li pan Novák nejdříve titul Ing. a pak Mgr., doporučili bychom obrácené pořadí: Mgr. Ing. Jan Novák.

Možné je i to, že pan Novák získá více titulů Mgr. a bude je chtít uvádět současně. V takovém případě je vhodné mezi zkratkami shodných titulů psát znak & nebo latinskou spojku et –⁠⁠⁠ ty se vkládají pouze mezi dva stejné tituly (např. Mgr. et Mgr., Ing. & Ing., nikoli *JUDr. et Ing., *Mgr. et Ing., *Mgr. & Bc.).

Jestliže pan Novák na právnické fakultě následně obdrží po titulu Mgr. i titul JUDr., bude své tituly psát bez ohledu na to, kterou školu studoval dřív, v pořadí JUDr. Ing. Jan Novák, protože titul JUDr. je „vyšší“ (udělení titulu JUDr. vyžaduje složení rigorózní zkoušky) a magisterský titul získaný na právech se už pak neuvádí.

Pan Novák může po úspěšném absolvování postgraduálního studia získat také doktorský titul Ph.D. (tzv. velký doktorát) –⁠⁠⁠ stane se z něj tedy JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D.

Získá‑li pan Novák ještě vědecko-pedagogickou hodnost, píše ji před jménem: nejdříve doc. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., po obhájení profesury se z něj stane prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D.

Rovněž tituly za jménem se obvykle píšou v takovém pořadí, v jakém byly získány, tj. u jména je titul, který byl získán dřív. Pokud prof. Novák získá také titul doctor honoris causa, píše tituly za jménem v tomto pořadí: prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., dr. h. c. (za jménem píšeme čárku i mezi tituly).

Stojí‑li před jménem akademický titul a vojenská nebo policejní hodnost, na prvním místě se uvádí vojenská nebo policejní hodnost: kpt. Bc. Anna Plachá; mjr. Ing. Rudolf Kopecký; pplk. Mgr. Gabriela Vránová, Ph.D.; genmjr. prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., dr. h. c.