Dopisy a grafická úprava písemností → Adresy

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Adresy

Pravidla pro psaní adres

Poštovní adresa by měla podle poštovních podmínek České pošty a doporučení ČSN 01 6910 obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu a údaje o místě dodání.

Označení adresáta zahrnuje u fyzických osob jméno a příjmení odesílatele, popřípadě včetně hodnosti nebo titulu, u podnikatelských subjektů obchodní firmu, u jiných subjektů název nebo oficiálně užívanou zkratku.

Je‑li v poštovní adrese uvedena na prvním řádku právnická osoba a na druhém jméno a příjmení pracovníka, za adresáta se považuje právnická osoba. Pokud je v poštovní adrese na prvním místě uvedeno jméno a příjmení pracovníka a až poté jméno právnické osoby, za adresáta se považuje daný pracovník.

V dopisech fyzickým osobám se na prvním řádku píše Vážený pan / Vážená paní, Rodina, Manželé, Novomanželé, na druhém řádku pak jméno a příjmení adresátů (popř. jejich hodnosti nebo tituly).

Místo dodání se určuje těmito údaji: ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady apod., číslo domu, případně i číslo vchodu nebo bytu. Slovo ulice ani zkratka ul. se v adrese nepíšou. Jestliže adresát disponuje dodávací schránou nebo poštovní přihrádkou, píše se do adresy pouze údaj „dodávací schrána“ či „poštovní přihrádka“ (P. O. BOX / P. O. Box) a číslo schrány/přihrádky, PSČ a název adresní pošty nebo obce, kde je schrána/přihrádka zřízena. Fyzickým osobám lze adresovat poštovní zásilku „poste restante“. Poslední řádek adresy obsahuje PSČ a název adresní pošty. Slovo pošta ani zkratka p. se nepíše, název okresu se neuvádí.

Pro psaní adres na obálkách a v dopisech platí tyto zásady:

 • na obálkách se adresa příjemce píše v pravé dolní čtvrtině; při použití okénkových obálek je uvedena na dopisním papíře,
 • je‑li na obálkách uvedena adresa odesílatele, píše se na stejné straně obálky jako adresa příjemce (nikoli na straně s chlopněmi), a to v levé horní čtvrtině,
 • na dopisních papírech se adresa odesílatele obvykle uvádí v hlavičce dopisního papíru nebo v jeho patě,
 • prostor pro umístění adresy příjemce na dopisním papíru, tzv. adresové pole, může být vpravo nebo vlevo –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ záleží mj. i na typu okénkových obálek, které se používají,
 • všechny řádky adresy začínají od stejné svislice a jsou zarovnány vlevo,
 • adresa se začíná psát vždy s velkým počátečním písmenem,
 • píšou‑li se na tentýž řádek dva údaje, je mezi nimi čárka (personální odd., pan Nový),
 • na konci řádků není žádná interpunkce –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ výjimkou jsou případy, kdy řádek končí zkratkou, za níž je tečka (Česká pojišťovna, a. s.),
 • PSČ se píše na stejný řádek jako název adresní pošty nebo obce a nikdy se nepředsazuje, jedinou výjimkou je ruční vyplňování PSČ do obdélníčků na obálkách nebo dopisnicích s předtiskem,
 • PSČ se člení na trojčíslí a dvojčíslí oddělené jednou mezerou, mezi PSČ a názvem adresní pošty nebo obce náleží mezera o šířce dvou mezislovních mezer,
 • poznámky typu „Doporučeně“ se na obálku umísťují vlevo pod poštovní adresu odesílatele (v dopisech se nadepisují nad poštovní adresu adresáta).

Pro adresu, která slouží k doručování (je uvedena na zásilce nebo je viditelná skrze okénko obálky či přebal), platí dále:

 • je‑li adresa psána rukou, píše se hůlkovým písmem a název adresní pošty nebo obce se uvádí verzálkami,
 • adresa nesmí být psána červenou nebo luminiscenční barvou,
 • písmo nesmí být menší než 2,5 mm,
 • řádkuje se rovnoměrně, používá se obvykle jednoduché řádkování,
 • žádné údaje se nepodtrhávají, neprokládají (neprostrkávají) ani nepíšou kurzivou,
 • název adresní pošty se píše do jednoho řádku, v případě potřeby je vhodné použít krácení.

Pokud se adresa píše na jeden řádek nebo je součástí souvislého textu, jednotlivé adresní údaje se oddělují interpunkční čárkou, např. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 123/4, 118 51 Praha 1; Ema Smrčková, Kopečná 10, 592 01 Žďár nad Sázavou 3.

Na zásilkách do zahraničí se poštovní adresa píše v souladu s národními předpisy a zvyklostmi země určení.

Příklady psaní adres

Ráj oříšků, s. r. o.
Jan Zelený, vedoucí skladu
Modřanská 12
147 00 Praha 4

HUKOT, spol. s r. o.
personální úsek
nám. Krále Jiřího 7
711 00 Ostrava 11

Vážená paní
Ing. Miroslava Chudá, Ph.D.
Ústavní soud
Joštova 8
660 83  Brno 2

KRAKSO, a. s.
zásobovací odd., paní Nová
poštovní přihrádka 135
566 01 Vysoké Mýto

Vážený pan
František Koucký
P. O. BOX 72
273 01 Kamenné Žehrovice

Vážený pan
doc. PhDr. Tomáš Březina, CSc.
u p. Prokopa
Vestec 12
552 05 Hořičky

Vážený pan
Vít Hrabě
č. p. 97
592 13 Bohdalov

Vážená paní
Jarmila Novotná
Pod Mlýnem 4
463 12 Dlouhý Most

Vážená paní
Zuzana Tachecí
poste restante
746 01 Opava

Novomanželé
Dita a Petr Veselých
Ambrožova 1433/2
397 01 Písek