Zkratky, značky, čísla a číslovky → Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)

Složené číselné výrazy vznikají spojením číslovky psané číslicí nebo číslicemi s jiným slovem (přídavným jménem, podstatným jménem či příslovcem) nebo značkou, jako např. 12procentní12% (= dvanáctiprocentní) roztok, 8metrový8m (= osmimetrový) skok, 3kilogramové3kg (= tříkilogramové) závaží, 6voltová6V (= šestivoltová) baterie, 300korunová300Kč (= třísetkorunová) sleva, 14karátové14k (= čtrnáctikarátové) zlato, 12stupňové12° (= dvanáctistupňové) pivo, 2sedačková (= dvousedačková) lanovka, 42letý (= čtyřicetidvouletý i dvaačtyřicetiletý) muž, 27denní (= dvacetisedmidenní i sedmadvacetidenní) cesta, 23metrový (= dvacetitřímetrový i třiadvacetimetrový) žebřík, 256členná komora (= dvousetpadesátišestičlenná i dvěstěpadesátišestičlenná) komora, 8násobný (= osminásobný) mistr republiky, 8násobek (= osminásobek), 4násobně (= čtyřnásobně), 20krát20× (= dvacetkrát) –⁠⁠⁠⁠ srov. Složená přídavná jménaZnačky, čísla a číslice.

Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod., srov. Značky, čísla a číslice). Způsob psaní se spojovníkem je náležitý pouze v případech, kdy místo čísla použijeme zástupná písmena, např. x‑stupňový, n‑tá odmocnina (viz kap. Spojovník a Značky, čísla a číslice).