Dopisy a grafická úprava písemností → Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Nevhodné výrazy na konci řádků

Při úpravě textů by na některých místech nemělo dojít k zalomení řádku, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné.

Řádek by neměl být zalomen v mezislovních mezerách, které jsou užity:

 • ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží,
 • ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např. u babičky, o páté,
 • pro členění čísel, např. 2 500, 1 000 000, 25,325 23,
 • mezi číslem a značkou, např. 50 %, § 23, # 26, * 1921, † 2000,
 • mezi číslem a zkratkou počítaného předmětu nebo písmennou značkou jednotek a měn, např. 5 str., 8 hod., s. 53, č. 9, obr. 1, tab. 3, 100 m², 10 kg, 16 h, 19 °C, 1 000 000 Kč, 250 €,
 • mezi číslem a názvem počítaného jevu, např. 500 lidí, 365 dní, 10 kilogramů, strana 2, tabulka 3, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro, Karel IV.,
 • v kalendářních datech mezi dnem a měsícem, rok však lze oddělit, např. 21. 6. | 2013, 16. ledna | 1972,
 • v měřítkách map, plánů a výkresů, v poměrech nebo při naznačení dělení, např. mapa v měřítku 1 : 50 000, poměr hlasů 5 : 3, 10 : 2 = 5,
 • v telefonních, faxových a jiných číslech členěných mezerou, např. +420 800 123 987, 723 456 789, 800 11 22 33,
 • ve složených zkratkách, v ustálených spojeních a v různých kódech, např. a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., T. G. M., PS PČR, FF UK, ČSN 01 6910, složené zkratky a označení se v případě nutnosti doporučuje dělit podle dílčích celků, např. ÚJČ | AV ČR, ČSN | EN | ISO 9001 (nikoli *ÚJČ AV | ČR, *ČSN EN ISO | 9001),
 • mezi zkratkami typu tj., tzv., tzn. a výrazem, který za nimi bezprostředně následuje, např. tzv. klikání,
 • mezi zkratkami rodných jmen a příjmeními, např. Fr. Daneš, M. Těšitelová –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ připouští se však oddělit příjmení od vypsaného jména, např. František | Daneš, Marie | Těšitelová,
 • mezi zkratkou titulu nebo hodnosti uváděnou před osobním jménem, např. p. Čečetková, mjr. Veselý, Ing. Poliaková –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ lze však oddělit titul a rodné jméno od příjmení, např. Ing. Ivana | Poliaková.

Jestliže je řádek zalomen v místě pomlčky, která je od okolního textu oddělena z obou stran mezerami, pomlčka se ponechává na konci řádku. Na konci řádku ani na jeho začátku však nemá být pomlčka vyjadřující rozsah nebo významy ‚a‘ a ‚proti (versus)‘, píše‑li se bez mezer –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ taková pomlčka se v případě nevyhnutelného zalomení řádku nahrazuje slovním vyjádřením. Podobně je možné řešit i další nevhodná zalomení řádků, například rozepsáním zkratky, jednotky nebo názvu měsíce a vhodným rozdělením vzniklého slova. (O dělení slov podrobně viz Dělení slov na konci řádku, o zkratkách, značkách a číslech viz Značky, čísla a číslice.)

Pozn.: V textovém procesoru vkládáme tam, kde nemá dojít k zalomení řádku, místo běžné mezislovní mezery mezeru pevnou. Napíšeme ji současným stiskem tří kláves: Ctrl, Shiftmezerník.

Zalomení řádků ve webových a e‑mailových adresách

Zvláštním případem výrazů, jejichž zalomení na konci řádku vyžaduje pozornost, jsou webové a e‑mailové adresy.

Zalomení řádku ve webových a e‑mailových adresách se lze někdy vyhnout například dělením slov na jiném místě odstavce před adresou (viz Dělení slov na konci řádku) nebo zkrácením či rozepsáním textu před adresou. Pokud to není možné, doporučujeme adresu na řádku zalomit na těchto místech:

 • za lomítkem, např. www.korpus.cz/ | slovo‑v‑kostce, www.avcr.cz/ | cs/ | veda‑a‑vyzkum, nebo za dvojitým lomítkem, např. https:// | portal.ochrance.cz,
 • před tečkou, např. prirucka | .ujc | .cas | .cz, www | .princeton | .edu/news,
 • před spojovníkem, např. portal.gov.cz/sluzby | ‑verejne | ‑spravy,
 • před otazníkem, čárkou, podtržítkem, procentem, znakem =, znakem #, znakem tilda (~), znakem ampersand (&) nebo před jiným interpunkčním či speciálním znakem nebo symbolem, např. prirucka.ujc.cas.cz/ | ?slovo | =grizzly,
 • mezi slovy, např. www.otevrena | veda.cz, www.chicago | manual | of | style.org, popř. i mezi slabikami slov nebo mezi číslicemi a slovy, např. www | .cr | 2030 | .cz / | stra | te | gie. Jednoznakové předložky a spojky se od následujícího výrazu neoddělují, např. clovek | vtisni.cz, nikoli *clovekv | tisni.cz. Doporučujeme neoddělovat od souvisejícího výrazu ani čísla vyjádřená jednou nebo dvěma číslicemi, např. www.praha1.cz, popř. www | .praha1 | .cz, nikoli *www.praha | 1.cz.

Zalomení řádku v těchto místech pomáhá naznačit, že na dalším řádku adresa pokračuje. Ze stejného důvodu některé přístupy uplatňují zalomení webové adresy i před lomítkem (nikoli však před dvojitým lomítkem), což považujeme také za přijatelné. Zvolený přístup musí být v celém dokumentu jednotný.

Při dělení webové adresy nesmí být do adresy vložen žádný znak, který by v adrese nebyl uveden, jestliže by stála na jediném řádku –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ spojovníky, lomítka ani jiné znaky se při dělení webových adres na počátku řádku neopakují. Naznačení dělení spojovníkem nebo opakování znaků by mohlo vést k nejednoznačnosti.

V e‑mailových adresách lze v případě nutnosti řádek zalomit před i za znakem @: novak | @ | seznam.cz, popřípadě i před tečkou nebo spojovníkem: jan | .novak | | seznam | .cz, podpora || cesky  | ‑hosting | .cz. Neoddělujeme *j | .novak@senam.cz ani *j. | novak@senam.cz. V případě účtů na sociálních sítích se řádek za znakem @ nezalamuje, tedy např. @SenatCZ, nikoli *| SenatCZ.

Používané přístupy k zalamování řádků ve webových a e‑mailových adresách se různí. Při úpravě textů k publikaci, jako jsou příspěvky do vědeckých časopisů, mohou být požadavky odlišné od pravidel, která jsou uvedena výše.

Vždy je třeba zohlednit, zda adresu dokáže správně rozpoznat a pochopit čtenář, a vyvarovat se možností zalomení, které lze vykládat více způsoby. Pokud jsou adresy v textu vyznačeny (např. kurzivou), může být pro uživatele snazší pokračování adresy rozeznat.

Jestliže se dokument bude používat v elektronické podobě, ČSN 01 6910 doporučuje při rozdělování adres zvolit takové technické řešení, které nenaruší funkčnost odkazů.

Pozn.: V textovém procesoru můžeme do hypertextového odkazu na místo, kde má dojít k zalomení řádku, vložit speciální znak mezera nulové šířky (například pomocí funkce Vložit symbol a vyhledání znaku pomocí kódu znaku 200B). V některých programech tento znak umožní zalomení řádku v adrese i zachování funkčnosti odkazu.