Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Při úpravě textů by na některých místech nemělo dojít k zalomení řádku, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné.

Řádek se nemá zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity:

 • ve spojení neslabičných předložek k, s, v, z s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží,
 • ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např. u babičky, o páté,
 • pro členění čísel, např. 2 500, 1 000 000, 25,325 23,
 • mezi číslem a značkou, např. 50 %, § 23, # 26, * 1921, † 2000,
 • mezi číslem a zkratkou počítaného předmětu nebo písmennou značkou jednotek a měn, např. 5 str., 8 hod., s. 53, č. 9, obr. 1, tab. 3, 100 m², 10 kg, 16 h, 19 °C, 1 000 000 Kč, 250 €,
 • mezi číslem a názvem počítaného jevu, např. 500 lidí, 365 dní, 10 kilogramů, strana 2, tabulka 3, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro, Karel IV.,
 • v kalendářních datech mezi dnem a měsícem, rok však lze oddělit, např. 21. 6. | 2013, 16. ledna | 1972,
 • v měřítkách map, plánů a výkresů, v poměrech nebo při naznačení dělení, např. mapa v měřítku 1 : 50 000, poměr hlasů 5 : 3, 10 : 2 = 5,
 • v telefonních, faxových a jiných číslech členěných mezerou, např. +420 800 123 987, 723 456 789, 800 11 22 33,
 • ve složených zkratkách, v ustálených spojeních a v různých kódech, např. a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., T. G. M., PS PČR, FF UK, ČSN 01 6910, složené zkratky a označení se v případě nutnosti doporučuje dělit podle dílčích celků, např. ÚJČ | AV ČR, ČSN | EN | ISO 9001 (nikoli *ÚJČ AV | ČR, *ČSN EN ISO | 9001),
 • mezi zkratkami typu tj., tzv., tzn. a výrazem, který za nimi bezprostředně následuje, např. tzv. klikání,
 • mezi zkratkami rodných jmen a příjmeními, např. Fr. Daneš, M. Těšitelová –⁠ připouští se však oddělit příjmení od vypsaného jména, např. František | Daneš, Marie | Těšitelová,
 • mezi zkratkou titulu nebo hodnosti uváděnou před osobním jménem, např. p. Čečetková, mjr. Veselý, Ing. Poliaková –⁠ lze však oddělit titul a rodné jméno od příjmení, např. Ing. Ivana | Poliaková.

Jestliže je řádek zalomen v místě pomlčky, která je od okolního textu oddělena z obou stran mezerami, pomlčka se ponechává na konci řádku. Na konci řádku ani na jeho začátku však nemá být pomlčka vyjadřující rozsah nebo významy ‚a‘ a ‚proti (versus)‘, píše‑li se bez mezer –⁠ taková pomlčka se v případě nevyhnutelného zalomení řádku nahrazuje slovním vyjádřením. Podobně je možné řešit i další nevhodná zalomení řádků, například rozepsáním zkratky, jednotky nebo názvu měsíce a vhodným rozdělením vzniklého slova. (O dělení slov podrobně viz Dělení slov na konci řádku, o zkratkách, značkách a číslech viz Značky, čísla a číslice.)

Pozn.: V textovém procesoru vkládáme tam, kde nemá dojít k zalomení řádku, místo běžné mezislovní mezery mezeru pevnou. Napíšeme ji současným stiskem tří kláves: Ctrl, Shiftmezerník.