Pravopis – interpunkce → Středník

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech (lze zadat jen začátek slova doplněný *).

Středník

Středník (;) je interpunkční znaménko stojící svou platností mezi čárkou a tečkou. Užívá se pro naznačení středního stupně obsahové závislosti mezi částmi výpovědního celku. Neosamostatňuje části jazykového projevu do té míry jako tečka, ale naznačuje výraznější předěly než čárka. Užití středníku místo tečky, popř. čárky je často dáno osobním stylem autora textu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ někteří pisatelé středník využívají, jiní ho nepoužívají vůbec. Stejně jako další interpunkční znaménka se připojuje bez mezery k předcházejícímu slovu (zkratce, značce), za ním následuje mezera.

Středník se užívá především

a) ve složitějších souvětích mezi souřadně spojenými hlavními větami, např. Právní vědomí je pojem teoretický; jako každá teoretická kategorie má ovšem také hluboký a mnohostranný význam praktický, jehož hranice si sotva hned běžně uvědomujeme. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Moderní kosmologie je totiž do značné míry kompendiem fyziky; současné modely vývoje vesmíru jako celku jsou založeny na fyzice jako celku. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Šipky označují polohu sledovaných proteinů; u kříženců dochází k jejich vymizení nebo úbytku, zatímco koncentrace okolních proteinů se nemění. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Máme velkou fluktuaci sester; zachovat při ní tak vysokou úroveň péče je skoro malý zázrak, ale daří se nám to;

b) mezi souřadně spojenými výrazy v lineárním výčtu, zejména tehdy, chceme‑li naznačit víceúrovňové vnitřní členění, např. V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území: (1) maloplošná zvláště chráněná území, což jsou národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky; (2) velkoplošná zvláště chráněná území, kam patří národní parky a chráněné krajinné oblasti. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Pro rod mužský životný mají podstatná jména vzory pán, muž, předseda, soudce; pro mužský neživotný rod jsou to vzory hrad a stroj; pro ženský rod se užívají vzory žena, růže, píseň, kost; pro rod střední město, moře, kuře, stavení. –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Při objednávce článku z časopisu uveďte: název periodika; ročník, rok, číslo; rozsah stránek; ISSN.

Středník se může použít i k zakončení jednotlivých položek výčtu na samostatných řádcích (podrobněji viz Psaní výčtů).

Další užití středníku:

  • Kvůli přehlednosti ve výčtu desetinných čísel, např. Dosaďte do rovnice za proměnnou x: 11,75; 5,31; 9,60.
  • Při odkazování na zdroje, např. Takto vzniklým varietám češtiny byla na stránkách Naší řeči věnována pozornost i dříve, například ve studiích o vídeňské češtině (srov. Vojtová, 1997; Kloferová, 1998a; 1998b) nebo o jazyku krajanského tisku v USA (srov. Šipková, 2001; Jaklová, 2001; 2002).
  • Ve slovníkovém hesle od sebe odděluje dílčí výklady významu nebo jednotlivé příklady užití slova, např. zimní příd.: zimní měsíce; dlouhé zimní večery; zimní obuv nošená v zimě; zimní zahrada; zimní sporty provozované na sněhu n. na ledě; zimní stadion pro sporty na ledě; zimní jablka vhodná k uchování přes zimu; zimní spánek (zvířat); zimní prázdniny.