Slovníková část

Hledání konkrétního slova nebo tvaru slova.

Výkladová část

Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Zobrazit všechny položky kapitol
+ Pravopis
zobrazitVyjmenovaná slova
zobrazitPředponová slovesa odvozená od být – bít
zobrazitPsaní i – y po písmenu c
zobrazitPsaní předpon s-, z-
zobrazitPsaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou)
zobrazitPočešťování přejatých slov – obecných a vlastních
zobrazitPravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
zobrazitPsaní samohlásek v zakončení přejatých slov
zobrazitPsaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více-
zobrazitPsaní slov se zakončením -manie
zobrazitPsaní n – nn
zobrazitPsaní spřežek a spřahování
zobrazitPsaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku
zobrazitDělení slov
zobrazitSložená přídavná jména
zobrazitZ historie českého pravopisu
+ Pravopis – interpunkce
zobrazitPsaní čárky v souvětí
zobrazitPsaní čárky ve větě jednoduché
zobrazitPsaní čárky v infinitivních konstrukcích
zobrazitPsaní čárky před spojkami a, i, ani
zobrazitPsaní čárky před spojkami jako, než
zobrazitPsaní čárky před spojkami nebo, či
zobrazitPsaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli
zobrazitPsaní čárky před výrazy eventuálně, případně, respektive
zobrazitPsaní čárky před včetně
zobrazitTečka
zobrazitDvojtečka
zobrazitUvozovky
zobrazitZávorky
zobrazitSpojovník
zobrazitPomlčka
zobrazitTři tečky
zobrazitLomítko
zobrazitApostrof
+ Pravopis – velká písmena
zobrazitPsaní velkých písmen – obecné poučení
zobrazitVelká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
zobrazitVelká písmena – hvězdářská jména
zobrazitVelká písmena – světadíly, země, území
zobrazitVelká písmena – vodstva, hory, pohoří, nížiny
zobrazitVelká písmena – obce, města, městské části, sídliště
zobrazitVelká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady
zobrazitVelká písmena – stavby a jejich části (kostely, chrámy, domy atp.)
zobrazitVelká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.)
zobrazitVelká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor atp.)
zobrazitVelká písmena – dokumenty, umělecká, odborná díla
zobrazitVelká písmena – dějinné události, památné dny a svátky
zobrazitVelká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
zobrazitVelká písmena – akce, soutěže
zobrazitVelká písmena – vyznamenání
zobrazitVelká písmena – zástupné názvy
zobrazitVelká písmena – přírodní útvary
+ Tvarosloví – podstatná jména
zobrazitRod podstatných jmen
zobrazitŽivotnost podstatných jmen
zobrazitČíslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
zobrazit1. p. ve spojeních typu „ve městě Olomouc“
zobrazitPodst. jména mužského rodu kolísající mezi měkkým a tvrdým skloňováním
+ Skloňování obecných jmen
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru hrad – 2. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru předseda – 2. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen vzoru hrad – 6. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských živ. jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 5. p. j. č.
zobrazitSkloňování mužských živ. jmen – 1. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen – 6. p. mn. č.
zobrazitSkloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus; -os; -es
zobrazitSkloňování mužských jmen typu kakadu, kuli, kádí
zobrazitSkloňování ženských jmen vzoru žena – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování ženských jmen kolísajících mezi vzorem píseň a kost
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia; -oe
zobrazitSkloňování ženských jmen zakončených na -is a -ida
zobrazitSkloňování ženských jmen vzoru růže – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. j. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 2. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. mn. č.
zobrazitSkloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma
zobrazitSkloňování jmen středního rodu zakončených na -eo, -io, -ao, -uo
+ Skloňování osobních jmen
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-e, -é]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-i, -í]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-o, -ó]
zobrazitOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-u, -ú]
zobrazitOsobní jména víceslovná
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-e, -é; -o, -ó; -u, -ú; -i, -í]
zobrazitOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
+ Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí
zobrazitZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á]
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e, i]
zobrazitZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
zobrazitZeměpisná jména středního rodu
zobrazitZeměpisná jména víceslovná
zobrazitZeměpisná jména pomnožná
zobrazitSkloňování názvů institucí a firem
+ Tvarosloví – přídavná jména
zobrazitPřídavná jména přivlastňovací
zobrazitStupňování přídavných jmen a příslovcí
zobrazitKonkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen; konkurence přídavných jmen a příčestí trpného
+ Tvarosloví – slovesa
zobrazitSlovesa vzorů mazat, brát, krýt, kupovat (mažu – maži, ořu – orám, kryjí – kryjou)
zobrazitSlovesa vzoru péct (infinitiv -ci – -ct)
zobrazitSlovesa vzoru tisknout (příčestí činné a trpné)
zobrazitSlovesa vzoru začít (příčestí činné a trpné)
zobrazitSlovesa typu bydlet – bydlit
zobrazitSlovesa vzoru sázet (oni sází – sázejí)
zobrazitRozkazovací způsob sloves 4. tř. (leč – léči)
zobrazitSlovesa typu nabýt (nabudu – nabydu)
zobrazitPodmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste); jakoby a jako by
zobrazitZvratná a nezvratná slovesa
zobrazitPřechodníky
+ Větná stavba
zobrazitShoda přísudku s podmětem jednoduchým
zobrazitShoda přísudku s podmětem několikanásobným
zobrazitSložitější případy shody přísudku s podmětem
zobrazitShoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)
zobrazitKonkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou
zobrazitSlovesné a jmenné vazby
zobrazitKonkurence přivlastňovacích zájmen
zobrazitKonkurence předložek v – na, do – na
+ Slovotvorba
zobrazitTyp Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova
zobrazitTvoření obyvatelských jmen
zobrazitČesko
zobrazitZměny samohlásek a souhlásek při odvozování slov
zobrazitPodstatná jména zakončená na -and – -ant
zobrazitPodstatná jména zakončená na -ák
zobrazitTyp lobby – lobbista
zobrazitDomácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
zobrazitPřídavná jména zakončená na -icí – -ící
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ní – -ný
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ální, -ární
zobrazitPřídavná jména zakončená na -ční – -ivní
zobrazitPřídavná jména typu puškinský – puškinovský
zobrazitTvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
zobrazitTvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen
zobrazitTyp ačkoli – ačkoliv, kdokoli – kdokoliv
zobrazitVokalizace předložek (v třetí – ve třetí)
+ Slovotvorba – přechylování
zobrazitPřechylování – obecné poučení
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová)
zobrazitPřechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená)
zobrazitPřechylování víceslovných příjmení
zobrazitPřechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky
zobrazitPřechylování obecných jmen
+ Morfematika
zobrazitMorfematika
+ Zkratky, značky, čísla a číslovky
zobrazitZkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
zobrazitZkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)
zobrazitZkratky titulů a hodností
zobrazitPořadí titulů
zobrazitZkratková slova
zobrazitZnačky a čísla, řadové číslovky
zobrazitPeněžní částky, značky měn
zobrazitTvoření a psaní výrazů složených z číslice a dalšího slova (typ 12procentní, 20krát)
zobrazitČlenění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla
zobrazitPočítaný předmět po číslovkách
zobrazitŘímské číslice
zobrazit20. a 30. léta, 20. a 21. století
+ Dopisy a grafická úprava písemností
zobrazitAdresy
zobrazitKalendářní data
zobrazitČasové údaje
zobrazitTelefonní a faxová čísla
zobrazitGrafická úprava dopisu
zobrazitOslovení a závěrečný pozdrav v dopise
zobrazitPodpisy
zobrazitPsaní výčtů
zobrazitZalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
zobrazitAbecední řazení
+ Příručka Pravidla českého pravopisu a lingvistické pojmy
zobrazitInformace o příručce Pravidla českého pravopisu
zobrazitVybrané lingvistické pojmy
V únoru 2014 vyšla v nakladatelství Academia Akademická příručka českého jazyka od kolektivu autorů ÚJČ AV ČR.
Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz, www.ocestine.cz a www.nechybujte.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. uvedené na těchto stránkách.