Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování názvů institucí a firem

Při skloňování názvů firem, institucí, společností a značek záleží zejména na tom, v kterém rodě se název dané instituce či firmy vžije, což může ovlivnit především společnost sama tím, jak s názvem zachází ve svých textech, reklamách apod. Skloňování názvů nebývá problematické, pokud je lze přiřadit ke gramatickému rodu a příslušnému vzoru na základě zakončení ve výslovnosti a podle něj skloňovat: Kotva, Kika, Kodak, Chanel, Volvo, Albio – 2. p. Kotvy, Kiky, Kodaku, Chanelu, Volva, Albia – 3., 6. p. Kotvě, Kice, Kodaku, Chanelu, Volvu, Albiu. Jména zakončená ve výslovnosti na [u], [ú] a [i], [í] zůstávají nesklonná, např. Subaru, Sony.

Názvy vzniklé z osobních jmen, která jsou jako osobní stále vnímána, se tak také skloňují: podle zásad o skloňování osobních jmen, popsaných v příslušných kapitolách (Louis Vuitton, Armani, Hugo Boss – 2. p. Louise Vuittona, Armaniho, Huga/Hugo Bosse). Pokud se jako osobní již nevnímají, skloňují se obvykle jako jména neživotná a jméno se přiřazuje k příslušnému vzoru či rodu pouze na základě zakončení: Ford (vzor „hrad“), Škoda (vzor „žena“), Ferrari (nesklonné) – 2. p. Fordu, Škody, Ferrari – 3., 6. p. Fordu, Škodě, Ferrari. V některých případech může docházet i ke kolísání: Siemens – 2. p. Siemensu (neživotný vzor „hrad“) i Siemense (životný vzor „muž“, resp. neživotný vzor „stroj“). U těchto typů jmen, u kterých není gramatický rod vždy jednoznačný, může docházet k nejasnostem ohledně shody přísudku s podmětem. Tématem shody se zabývají kap. Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, Shoda přísudku s podmětem několikanásobnýmSložitější případy shody přísudku s podmětem.

Názvy zakončené na -c [k], -co [ko], -ca [ka], -cu [ku] (např. Tesco, Telefónica) mohou v nepřímých pádech měnit c na k (2. p. Teska, Telefóniky) nebo je možné ponechat písmeno nezměněné (2. p. Tesca, Telefónicy). Vzhledem k tendenci v současné češtině, aby ze všech pádových tvarů daného jména byla rozpoznatelná jeho základní podoba, se dnes stále více prosazuje (zvláště u méně známých názvů) spíše druhý postup.

Názvy zakončené na -ia, jako např. Nokia, skloňujeme podle vzoru „růže“, analogicky jako stejně zakončená osobní jména (viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] – bod 2c): 2. p. Nokie – 3., 4., 6. p. Nokii – 7. p. Nokií. Názvy zakončené na -ea (Nivea, Rekrea) se skloňují rovněž jako osobní jména, podle podvzoru „idea“ (viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a], [á] – bod 3c), ale upřednostňují se spíše podoby bez vkladného -j-: 2. p. Nivey, Rekrey; 3. a 6. p. NiveeNivei, RekreeRekrei; 4. p. Niveu, Rekreu; 7. p. Niveou, Rekreou.

Při skloňování názvů, jako je např. Vodafone [vodafon], kde koncové němé -e neovlivňuje zpětně výslovnost předchozích hlásek, se toto němé -e vypouští a nahrazuje se pádovými koncovkami: 2., 3., 6. p. Vodafonu.

U víceslovných názvů záleží na tom, jak se daný název vžije. Častěji se skloňuje pouze druhá (respektive poslední) část: Sony Ericsson, Fujitsu Siemens, Hewlett Packard – 2. p. Sony Ericssonu, Fujitsu Siemense/Siemensu, Hewlett Packardu (ale i Packarda – jde původně o osobní jméno). Občas se však název vžije i se skloňovanou první částí: Škoda Volkswagen – 2. p. Škody Volkswagen/Volkswagenu (v tomto případě je patrně důvodem fakt, že název Škoda se užívá a skloňuje i samostatně a má v českém prostředí dlouhou tradici). Některé víceslovné názvy (obvykle ty méně známé nebo komplikovanější) zůstávají zcela nesklonné (Deutsche Bahn, GE Money Bank). Názvy, které jsou v původním jazyce v množném čísle, se obvykle ponechávají nesklonné (British Airways). Nemusí to však být pravidlem: záleží opět na tom, jak se daný název vžije v českém jazykovém prostředí. U těchto jmen může docházet k nejasnostem ohledně shody přísudku s podmětem – viz kap. Shoda přísudku s podmětem jednoduchým, Shoda přísudku s podmětem několikanásobnýmSložitější případy shody přísudku s podmětem.

Názvy v podobě iniciálových zkratek zůstávají nesklonné: politika ODS, komentář ČTK, doporučení SÚKL, akcie ČEZ, vystoupení FOK, prohlášení VONS, jednání s NATO, zpráva UNESCO, hlasovat pro ODA, nakupovat v IKEA apod. Někdy se může stát z iniciálové zkratky zkratkové slovo, které lze skloňovat. Tuto změnu signalizuje i způsob zápisu – první písmeno se píše velké, ostatní jsou malá: Súkl, Čez, Fok, Vons, Nato, Unesco, Oda, Ikea – 2. p. Súklu, Čezu, Foku, Vonsu, Nata, UnescaUneska, Ody, Ikey. Končí-li iniciálové zkratkové slovo na souhlásku, často se pádové koncovky psané malými písmeny přidávají k iniciálové zkratce: pracovat v SÚKLu, akcie ČEZu, šéfdirigent FOKu, prohlášení VONSu (vedle staršího způsobu v Súklu, Čezu, Foku, Vonsu). Tento způsob zápisu však nelze uplatnit u iniciálových zkratkových slov končících na samohlásku (vstoupit do *NATa, hlasovat pro *ODu, zajet do *IKEy). Více o iniciálových zkratkách a zkratkových slovech v kapitolách Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)Zkratková slova.

Pozn.: Pokud si skloňováním některého názvu nejsme jisti, můžeme si pomoci opěrným podstatným jménem společnost/firma/instituce/značka a samotný název ponechat nesklonný: výrobky značky Nivea, klienti společnosti Vodafone, nakupovat v obchodním domě IKEA, koncert orchestru FOK apod. (viz Spojení typu ve městě Olomouc).