Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Kalendářní data

Píšeme-li datum vzestupně (den, měsíc, rok), je možné napsat měsíc arabskými číslicemi (1. 3. 2013) nebo vypsat slovem (1. března 2013). Vypisování názvu měsíce slovně je běžné zvláště v osobní a soukromé korespondenci, v dopisech do zahraničí, v právních písemnostech, na peněžních dokladech apod., např. Praha 25. května 2010, V Kutné Hoře 11. listopadu 2011. Údaje o místě a datu napsání se čárkami neoddělují.

V obchodní a úřední korespondenci se na začátku dopisu místo jeho původu ponechává v 1. pádě (nikoli *V Praze dne). Mezi řadovými číslovkami označujícími den a měsíc se po tečce píše mezera. Např. Praha 25. 5. 2010, Kutná Hora 11. 11. 2011, faktura ze dne 6. 10. 2012, odpovídáme na Vaši reklamaci z 3. 5. 2013.

Vedle tohoto základního způsobu zápisu 1. 2. 2007, 8. 10. 2008, 21. 6. 2009 či 31. 12. 2012 (tj. s mezerou po tečce bez ohledu na počet cifer v kalendářním dni či měsíci, jak uvádějí PČP) lze podle ČSN 01 6910 v obchodní a úřední korespondenci také zvolit tzv. dvoumístný způsob zápisu např. 01.02.2007, 08.10.2008, 21.06.2009 či 31.12.2012 (v tom případě doplňujeme před jednociferné kalendářní dny a měsíce nulu, aby byly dvoumístné, a vypouštíme mezery mezi dny, měsíci a roky; nikoli tedy např. *1.2.2007, *8.10.2008, *21.6.2009, ani *01. 02. 2007, *08. 10. 2008, *21. 06. 2009).

Dvoumístný způsob se také užívá u dat psaných sestupně (rok-měsíc-den) – např. při číselném vyjádření měsíce v odvolacích údajích, při vyplňování rubrik apod. V kalendářních datech psaných sestupně se mezi jednotlivé údaje klade spojovník: 1998-05-11, 2012-06-01 (viz kap. Spojovník). Tento způsob psaní dat je vhodný pro pořizování i uchovávání elektronických záznamů a všude tam, kde umožňuje nebo usnadňuje řazení záznamů, vyhledávání nebo zvyšuje přehlednost, například v přehledech, sestavách a odvolacích nebo podobných údajích o dokumentu. V souvislém textu, mimo obchodní a úřední korespondenci nebo odbornou literaturu, jeho užití spíše nedoporučujeme.

Letopočty doporučujeme psát čtyřmístně, aby nedošlo k záměně (tedy 2012-12-04, nikoli *12-12-04). V administrativních textech se již nepoužívá způsob zápisu letopočtu s odsuvníkem (apostrofem) ’98 a nepoužívá se ani zápis data s lomítkem 8/5 1945, event. měsícem pomocí římských číslic 8/V 1945 a 8. V. 1945.

Data ve významu ‚až‘ píšeme s pomlčkou (viz kap. Pomlčka). Pokud je pomlčka mezi jednoslovnými výrazy, neoddělujeme ji mezerami: v letech 1974–2006, leden–březen, 16.–17. června, 1.–31. 1. 1999, 14.–17. 10. 2012. Pokud se však pomlčka objeví mezi výrazy víceslovnými, doporučujeme mezery vkládat, aby nedocházelo k nežádoucímu spojení výrazů přiléhajících těsně k pomlčce, tedy např.: 1. ledna – 31. prosince, 16. 6. – 18. 6., 14. 5. – 17. 8. 2012, 1. 1. 1998 – 31. 12. 2018.