Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Peněžní částky, značky měn

Značku měny lze v textech uvádět před peněžní částkou i za ní. Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých (viz Značky a čísla, řadové číslovky). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslice a dalšího slova (typ 12procentní, 20krát).

Částky a měnové značky píšeme na stejném řádku. V textových editorech se proto doporučuje při psaní peněžních částek vložit mezi částku a značku a stejně tak i mezi trojice číselných řádů pevnou (nerozdělitelnou) mezeru (viz Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci). Skupiny tří číslic lze oddělovat místo mezery tečkou, např. cena pozemku je 2 000 000 Kč (lze i 2.000.000 Kč); účtujeme Vám Kč 3 255,– (lze i Kč 3.255,–); poplatky se zvýšily o 1 805,50 Kč (lze i 1.805,50 Kč).

U celých částek není v běžném textu uvádění pomlčky (event. dvou spojovníků) po desetinné čárce nezbytné. Za typografickou chybu se považuje způsob zápisu: 500,– Kč (viz Pomlčka). Správně píšeme Kč 500,–  nebo 500 Kč. V sestavách, kde se uvádějí i desetinné hodnoty (haléře), se v celých částkách píší dvě nuly: 500,00 Kč.

Měnové jednotky v textu buď vypisujeme slovem, např. účtujeme 500 korun českých, eur (slovo euro se skloňuje zcela pravidelně podle vzoru „město“), dolarů, liber, jenů, nebo používáme značky měn, a to písmenné: (= koruna česká) či značky z písmen různě upravených:  (= euro), $ (= dolar), £ (= libra), ¥ (= jen) atd. Mezinárodní třípísmenné kódy (CZK, EUR, USD, GBP, JPY apod.) se používají pouze v bankovní praxi a v korespondenci se zahraničím.

V textu se značky měn obvykle užívají ve spojení s konkrétní číselnou hodnotou, přičemž po číslovce čteme značky ve 2. pádě nebo uplatňujeme shodu podle posledního členu číslovky: účtujeme Vám 2 583 Kč (slovy: dva tisíce pět set osmdesát tři korun českých nebo dva tisíce pět set osmdesát tři koruny české) – viz Počítaný předmět po číslovkách.

Je-li to výhodné, např. v pracovním styku pro usnadnění zápisu čísel při diktování a při početních operacích s čísly, může celý víceslovný číslovkový výraz zůstat i neskloňován, např. k tisíc sedm set dvacet dva korunám. Tento způsob se objevuje spíše v mluvené řeči. V písemném styku v takových případech doporučujeme uvádět čísla pomocí číslic. Srov. Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla.