Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Zkratková slova

Zkratková slova mají na rozdíl od zkratek čistě grafických (viz Zkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)) a zkratek iniciálových, ze kterých však slova zkratková mohou vzniknout (viz Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)), charakter samostatného slova jak po stránce zvukové, tak tvaroslovné. Zkratka utvořená obvykle z jednotlivých částí slovního spojení (často z počátečních slabik) se stává slovem, které má svůj gramatický rod, svůj přízvuk, svůj lexikální význam a představuje sémanticky i morfologicky celistvou jednotku. Zvukově se zkratková slova realizují podle psané podoby nezávisle na nezkrácené podobě (jde o zkratky fonické), a protože bývají přímým názvem, ztrácí se často vědomí o jejich původu. Zkratkové slovo může sice ještě někdy evokovat plnou podobu výrazu, ale tato motivace už bývá často zastřena a zkratkové slovo poukazuje k vyjadřované realitě bezprostředně. Patří sem hlavně názvy podniků, institucí a výrobků, často v této podobě už přejaté z cizích jazyků.

Pravopis zkratkových slov se řídí obvyklými pravidly; označují-li jméno obecné, píšou se s malým počátečním písmenem bez ohledu na to, zda slovo vzniklo ze jména obecného, nebo vlastního, např. umprum (= uměleckoprůmyslová škola), karma (utvořeno ze jména výrobce Karla Macháčka), radar (z angl. radio detection and ranging), laser (z angl. light amplification by stimulated emission of radiation). Velká písmena píšeme u vlastních názvů, např. Čedok (= Československá dopravní kancelář), Drutěva (= Družstvo tělesně vadných), Řempo (= Řemeslnické potřeby), Technomat (složeno ze slov „technický“ a „materiál“), Semafor (vytvořeno ze spojení „sedm malých forem“). Pravopis zkratkových slov nemusí být vždy zcela mechanický, např. Sazka (= sázková kancelář), Setuza (= Severočeské tukové závody), Spofa (= Spojené farmaceutické závody), pexeso (hříčka z názvu televizního pořadu Pekelně se soustřeď); někdy se zkratky slovní hříčkou připodobňují již existujícím slovům, např. Kapka (= Knihovna pro každého), Klíč (= Knihovna lidové četby).

Rodové zařazení zkratkových slov je obvykle určováno zakončením zkratkového slova, nikoli rodem základového slova plné podoby názvu, např. (ten) Čedok, (ta) Setuza. Pomocí přípon vytváříme zkratková slova i od zkratek, např. hovor. esemeska (ze zkratky SMS), gazík (ze značky automobilu GAZ).

Zkratková slova často vznikají také z tzv. iniciálových zkratek, pokud tyto zkratky umožňují jiné čtení než po hláskách, např. ARO [aro] (hovor. áro) = anesteziologicko-resuscitační oddělení, AVU [avu] = Akademie výtvarných umění, GA ČR [gačr] = Grantová agentura České republiky, NERV [nerv] = Národní ekonomická rada vlády, SÚKL [súkl] = Státní ústav pro kontrolu léčiv, ČIA [čija] = Česká informační agentura, OSA [osa] = Ochranný svaz autorský, IKEA [ikea] (viz Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA)).

Iniciálová zkratková slova se v psaném textu zaznamenávají verzálkami a neskloňují se, např. projekty GA ČR (nebo i GAČR), zasedání NERV, doporučení SÚKL, zájmy OSA, vstoupit do NATO. V mluvených projevech lze tato slova bez problémů skloňovat podle jejich zakončení. Problematičtější je pak způsob jejich zápisu: vedle staršího způsobu zápisu jen s jedním, počátečním velkým písmenem (projekty Gačru, zasedání Nervu, doporučení Súklu, zájmy Osy, vstoupit do Nata) se zvláště u podstatných jmen rodu mužského neživotného výrazně prosazuje i přidávání pádových koncovek psaných malými písmeny za iniciálovou zkratku (projekty GAČRu, zasedání NERVu, doporučení SÚKLu – viz Skloňování názvů institucí a firem).

Všechny  tyto způsoby zápisu lze tolerovat, v plně spisovných psaných projevech však doporučujeme buď zachovat iniciálovou zkratku bez připojování pádových koncovek, nebo použít tzv. nominativ jmenovací: projekty instituce GA ČR, zasedání orgánu NERV, stanovy sdružení OSA (viz Spojení typu ve městě Olomouc), nebo případně vypsat celé slovní spojení: projekty Grantové agentury České republiky, zasedání Národní ekonomické rady vlády, stanovy Ochranného svazu autorského.