Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci

Při úpravě textů by na některých místech nemělo dojít k zalomení řádku, aby text plynule navazoval, jeho členění bylo přehledné a čtení pohodlné.

Řádek se nemá zalomit v mezislovních mezerách, které jsou užity:

 • ve spojení neslabičných předložek v, s, z, k s následujícím slovem, např. k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží,
 • ve spojení slabičných předložek o, u a spojek a, i s výrazem, který po nich následuje, např. u babičky, o páté,
 • uvnitř číslic pro oddělování řádů, např. 2 500, 1 000 000, 25,325 2, 0,009 23,
 • mezi číslicí a značkou, např. 50 %, § 23, # 26, † 2000,
 • mezi číslicí a zkratkou počítaného předmětu nebo písmennou značkou měr, měn a jednotek, např. 5 str., 8 hod., s. 153, č. 9, obr. 1, tab. 3, 100 m², 10 kg, 16 h, 19 °C, 1 000 000 Kč (viz Peněžní částky, značky měn),
 • mezi číslicí a názvem počítaného předmětu, např. 500 lidí, 365 dní, 10 kilogramů, strana 2, tabulka 3, 5. pluk, 8. kapitola, II. patro,
 • v kalendářních datech mezi dnem a měsícem, rok však lze oddělit, např. 21. 6. / 2012, 16. ledna / 1972 (viz Kalendářní data),
 • v měřítkách map, poměrech či při naznačení dělení, např. mapa v měřítku 1 : 50 000, poměr hlasů 5 : 3, 10 : 2 = 5,
 • v telefonních, faxových a jiných zvláštních číslech členěných mezerou, např. +420 800 123 987, 723 456 789, 800 11 22 33 (viz Telefonní a faxová čísla),
 • ve složených zkratkách, ustálených spojeních a různých kódech, např. a. s., s. r. o., mn. č., př. n. l., T. G. M., PS PČR, FF UK, ČSN 01 6910, sdružené zkratky a označení se v případě nutnosti doporučuje dělit podle dílčích celků, např. ÚJČ / AV ČR, ČSN / EN / ISO 9001 (nikoli *ÚJČ AV / ČR, *ČSN EN ISO / 9001),
 • mezi zkratkami typu tj., tzv., tzn. a výrazem, který za nimi bezprostředně následuje, např. tzv. klikání,
 • mezi zkratkami rodných jmen a příjmeními, např. Fr. Trávníček, M. Těšitelová – připouští se však oddělit příjmení od vypsaného jména, např. František / Trávníček, Marie / Těšitelová,
 • mezi zkratkou titulu nebo hodnosti uváděnou před osobním jménem, např. p. Čečetková, mjr. Veselý, Ing. Ivan Poliak – lze však oddělit Ing. Ivan / Poliak (viz Zkratky titulů a hodností).

Na konci ani začátku řádku by neměla být pomlčka ve významech ‚a‘, ‚až‘ nebo ‚proti (versus)‘. V případě nevyhnutelného zalomení řádku je třeba pomlčku nahradit slovním vyjádřením (viz Pomlčka). Podobně je možné řešit i další nevhodná zalomení řádků, například rozepsáním zkratky, jednotky nebo názvu měsíce a vhodným rozdělením vzniklého slova. Rozepisování nelze doporučit, pokud by tím utrpěla jednota textu.

Doporučujeme nenechávat na koncích řádků jakékoli další jednoznakové výrazy (event. jednoznakové výrazy, za nimiž je připojeno interpunkční znaménko), pokud text za nimi ještě pokračuje.

V textovém procesoru vkládáme mezi slova a znaky, mezi nimiž nemá dojít k zalomení řádku, místo běžné mezislovní mezery mezeru pevnou. (Získáme ji současným stiskem tří kláves: Ctrl, Shift a mezerník.)

O dělení slov podrobně viz Dělení slov, o zkratkách, značkách a číslech viz Zkratky čistě grafické (p., mil., s. r. o., tzn., pí), Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA), Značky a čísla, řadové číslovky, Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla.