Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování ženských jmen kolísajících mezi vzory „píseň“ a „kost“

Obecné poučení

Řada podstatných jmen rodu ženského (zakončených v 1. p. j. č. na souhlásku) kolísá mezi starším vzorem „kost“ a novějším vzorem „píseň“. Ve 2. p. j. č. a v 1., 3., 4., 5., 6. a 7. p. mn. č. se tak můžeme často setkat s dvojími koncovkami, tj. jak podle vzoru „kost“, tak podle vzoru „píseň“, případně některé pády mají koncovky jen podle vzoru „píseň“, jiné pády jen podle vzoru „kost“. Tento současný pohyb podstatných jmen rodu ženského ukazuje následující tabulka:

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č.3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
A -i -i -em -ech -mi
vzor „kost“: jména na -ost; dále např. část, srst, bolest, řeč, věc; mn. č. děti
B -i -i -em / m -ech / ch -mi
např. pěst, past, mast, lest, pelest, propust, oběť, zeď, paměť
C -i -i -em / m -ech / ch -emi
např. moc, nemoc, pomoc, velmoc
D -i -i m ch -mi
např. myš, veš, hruď, měď, pleť, směs, smrt, step
E -i -i m ch -emi
např. lež, noc, mosaz, rez, ves, mysl, sůl
F -i / (e) -i / (e) m ch (e)mi
např. žluč, moč, modř, čeleď, kapraď, záď, žerď, čtvrť, drť, huť, nit, pečeť, závrať, ocel
G -i / (e) -i / (e) m ch (e)mi / -mi
např. loď, suť
H (e) (e) m ch (e)mi
vzor „píseň“, např. dlaň, krůpěj, křeč, láhev, obec, stáj

Přechod podstatných jmen od skloňování podle vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“ je dosud neukončený a nerovnoměrný, jak pokud jde o jednotlivá slova, tak o jejich pádové tvary. Právě proto, že se jedná o velice dlouhodobý vývojový pohyb v českém tvarosloví (započal již ve staré češtině), který se týká poměrně velké skupiny slov, je obtížné zachytit v kodifikačních příručkách jeho současné stadium a každé rozčlenění, které tyto příručky přinášejí, je třeba chápat podmíněně.

Je proto těžké dát jazykovým uživatelům jednoznačné a dostatečně obecné doporučení, jak slova přecházející od vzoru „kost“ ke vzoru „píseň“ skloňovat. Chceme-li, aby naše vyjadřování bylo v souladu se současnou normou, řiďme se tím, co je uvedeno v základních příručkách. Ve školním vydání PČP najdeme řešení pro většinu běžných podstatných jmen. Ale setkáme-li se v textech s určitými odchylkami svědčícími o příklonu slov k vzoru „píseň“, nepovažujme je nutně za chybu, nýbrž za jeden z projevů dalšího vývoje češtiny.

Přehled skloňování některých slov

V následujících tabulkách řadíme slova abecedně, varianty uvádíme podle PČP 1999, na prvním místě je častější varianta – podle výskytu v ČNK.

Jména zakončená na -c

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č.3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
moc -i -i -em / m ch / -ech -emi
nemoc -i -i -em / m -ech / ch -emi
noc -i -i m ch -emi
pomoc -i -i -em / m -ech / ch -emi
pravomoc -i / -e -i / -e -em / m ch / -ech -emi
velmoc -i -i -em / m ch / -ech -emi

Jména zakončená na -st/-sť

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č.3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
lest lsti lsti lstím / lstem lstích / lstech lstmi
mast -i -i m / -em ch / -ech -mi
past -i -i m / -em ch / -ech -mi
pelest -i -i m / -em -ech / ch -mi
pěst -i -i m / -em ch / -ech -mi
plst / plsť -i -i -em / m -ech / ch plstmi
propust -i -i -em / m ch / -ech -mi

Jména zakončená na ,

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
čeleď -di / -dě -di / -dě -dím -dích -děmi
čtvrť / čtvrt -tě / -ti -ti / -tě -tím -tích -těmi
huť -tě / -ti -tě / -ti -tím -tích -těmi
chuť -ti / -tě -tě / -ti -tím -tích -těmi
kapraď -dě / -di -dě / -di -dím -dích -děmi
loď -di / -dě -dě / -di -dím -dích -děmi / mi
měď -di -di -dím -dích mi
nit -tě / -ti -tě / -ti -tím -tích -těmi
oběť -ti -ti -tem / -tím -tech / -tích mi
odpověď -di -di -dím -dích mi / -dmi
paměť -ti -ti -tem / -tím -tech / -tích -tmi / mi
pečeť -ti / -tě -ti / -tě -tím -tích -těmi
pleť -ti -ti -tím -tích mi
pouť -ti / -tě -tě / -ti -tím -tích -těmi
spleť -ti -ti -tím -tích mi
stať -ti / -tě -tě / -ti -tím -tích -těmi
suť -ti / -tě -tě / -ti -tím -tích -těmi / mi
šeď -di -di -dím -dích mi
trať -ti / -tě -tě / -ti -tím -tích -těmi
záď -di / -dě -di / -dě -dím -dích -děmi
závěť -ti -ti -tím -tích mi / -tmi
závrať -tě / -ti -tě / -ti -tím -tích -těmi
zeď zdi zdi zdem / zdím zdech / zdích zdmi
změť -ti -ti -tím -tích mi
žerď -di / -dě -dě / -di -dím -dích -děmi
žluť -ti -ti -tím -tích -těmi

Jména zakončená na -s, , -z,

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č.3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
lež lži lži lžím lžích lžemi
mosaz -i -i m ch mosazemi
myš -i -i m ch myšmi
směs -i -i m ch směsmi
ves -i -i m ch vsemi
veš -i -i m ch vešmi

Jména zakončená na -l

  2. p. j. č.1., 4., 5. p. mn. č.3. p. mn. č.6. p. mn. č.7. p. mn. č.
běl -i -i m ch -emi
mysl -i -i m ch -emi
sůl -i -i m ch -emi