Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Uvozovky

Uvozovky používáme na odlišení přímé řeči, doslovných citátů, přesných názvů (např. knih, skladeb, článků, časopisů, spolků – z důvodů zachování zřetelnosti textu, nejsou-li již jinak typograficky vyznačeny), výrazů z cizího prostředí, nespisovných výrazů, výrazů ironických, výkladů významů slov apod. Uvozovky přiléhají vždy těsně k výrazům, které ohraničují (tedy „takto“).

V češtině užíváme čtyři varianty uvozovek: dvojité „ “, jednoduché ‚ ‘ a boční » « (případně i jednoduché boční › ‹). Jako základní se doporučují uvozovky typu 9966 (tj. dvojité „ “). Uvozovky užívané v jiných jazycích (např. v angličtině “ ”) a další znaky odlišné tvarem nebo umístěním (např. " a ″) se v češtině považují za nesprávné. Ostatní typy uvozovek (v první řadě jednoduché, až v druhé řadě boční) se užívají především tehdy, pokud potřebujeme do uvozeného textu vložit ještě další uvozovky (např. v případě přímé řeči uvnitř přímé řeči). Podotýkáme, že náležitému psaní uvozovek (dole a nahoře) mohou bránit možnosti technických prostředků pisatele.

Pokud se vedle sebe objeví dvojité a jednoduché uvozovky (např. Petr to potvrdil: „Pepa říkal: ,Franta je kanón.‘“), nesmí vytvořit „trojitou“ uvozovku. Jestliže v použitém počítačovém písmu není definována dostatečná mezera mezi dvojitými a jednoduchými uvozovacími znaménky, která by vzniku „trojité“ uvozovky zabránila, v grafických programech pro sazbu je nutné vložit mezi dvojité a jednoduché uvozovky tenkou mezeru nebo provést vyrovnání, v textech upravovaných v textových procesorech mezeru nevkládáme, i kdyby znaky stály těsně u sebe.

Je-li v uvozovkách celá věta, píše se druhé uvozovací znaménko na konci věty až za příslušným interpunkčním znaménkem (tečkou, čárkou, vykřičníkem, otazníkem; např. „Lucie s Pepou šli nejprve na oběd, potom na pivo, pak ještě do kavárny a do práce se už nevrátili.“).

Je-li uvozovací věta do přímé řeči nebo citátu vložena, označuje počátečním a koncovým uvozovacím znaménkem každý jednotlivý úsek přímé řeči nebo citátu. Druhé uvozovací znaménko se píše až za tečku, čárku atd. (např. „Měl jsem velká očekávání,“ pravil Luboš, „ale už po prvních týdnech jsem odhalil svou naivitu.“). Pokud končí citovaná věta otazníkem či vykřičníkem, nepíšeme zde před koncovými uvozovkami čárku (např. „Že jsem měl velká očekávání?“ divil se Luboš.).

Jestliže se do výpovědi začleňuje část jiného textu, aniž se uvádí větou uvozovací, klade se druhé uvozovací znaménko před tečku, čárku, středník, otazník nebo vykřičník (např. Můj děd říkával, že „konec všechno napraví“. „Spravedlnost“, které se dovolával, nepřišla.).

Situaci, kdy je do uvozovek začleněna část jiného textu, která je složena z více vět (např. Dáme si čaj z benediktu lékařského, neboť „kdo ho užije v odvaru, vzplane láskou. Když se člověku rozlije po celém těle, nabude znovu tělesných sil“.), doposud příručky neřešily. Připouští se proto dvojí možnost: buď psát tečku pouze za uvozovkami (z důvodu interpunkční úspornosti – toto řešení preferujeme), nebo psát tečku jak před, tak i za koncovými uvozovkami (první tečka ukončuje poslední citovanou větu, druhá větu, do níž je citovaný text začleněn: Dáme si čaj z benediktu lékařského, neboť „kdo ho užije v odvaru, vzplane láskou. Když se člověku rozlije po celém těle, nabude znovu tělesných sil.“.).

Vzhledem k tomu, že uvozovky mohou plnit různé funkce a může docházet k víceznačnostem (např. k nejasnosti, zda je výraz ohraničený uvozovkami citace, či ironie), je třeba jejich užití vždy pečlivě zvažovat. Také ve funkci vyznačování částí textu doporučujeme omezit užívání uvozovek, pokud lze část textu, název nebo titul vhodně vyznačit jinak (například kurzivou).

Příklady:

  • <!--[endif]-->přímá řeč: Zeptal se ho: „Byls už v Grónsku?“ či „Byls už v Grónsku?“ zeptal se ho;
  • přímá řeč, do níž je vložena uvozovací věta: „A tady všude,“ povídá nahlas, „jsem byl.“;
  • <!--[endif]-->začlenění uvozeného textu do výpovědi bez uvozovací věty: Až příliš často zdůrazňoval, že „cestovatel v Grónsku nikdy nebyl“, ale že pouze „plácá nesmysl za nesmyslem“;
  • <!--[endif]-->uvozený text vložený do jiného uvozeného textu: „Šli jsme do Grónska a tam jsme našli hotel ‚Gronland‘, kde jsme na čas zakotvili.“;
  • <!--[endif]-->názvy: Vyslechli jsme Beethovenovu „Devátou“;
  • <!--[endif]-->výrazy z cizího prostředí: Naše sportovce po „free stylu“ čekaly ještě další disciplíny;
  • <!--[endif]-->výklady významů: Termínem byrotika se označuje „souhrn kancelářských technických a organizačních prostředků“;
  • ironický význam: To byl tedy „úspěch“.