Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Psaní předpon s-, z-

1 Obecné poučení

Oběma předponami se od sloves nedokonavých (končit, trávit, křížit, tížit) tvoří slovesa dokonavá (skončit, strávit, zkřížit, ztížit). Zatímco předpona z- má v takových případech pouze zdokonavující význam, předpona s- dodává mnohdy ještě význam další.

2 Psaní předpon s(e)-, z(e)- ve slovech domácích

2.1 Slova s předponou s(e)-

Předpona s(e)- naznačuje a) směřování dohromady: scelit, shromáždit se, spojit, sjednotit, smluvit se, sblížit se; b) směřování shora dolů, po povrchu pryč: sklonit, sklopit, shýbnout se; c) zmenšení objemu, až zánik (scvrknout se, shořet, shnít).   .

 U mnohých slov je třeba si způsob psaní pamatovat, neboť původní význam si dnes již neuvědomujeme: skončit, slevit (sleva), sprovodit, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si; stěží, shora (ze shora).

2.2 Slova s předponou z(e)-

Předponou z(e)- se tvoří:

a) od nedokonavých sloves dokonavá, která nemají žádný z významů uvedených ve 2.1 (moknout → zmoknout, lámat → zlámat, rušit → zrušit, trestat → ztrestat);

b) od podstatných nebo přídavných jmen slovesa mající význam ‚učinit nebo stát se tím, co znamená slovo základové‘: ocel → zocelit, pochybný → zpochybnit, prostý → zprostit, totožný → ztotožnit.

U mnohých slov si je třeba způsob psaní pamatovat: zkoumat, zkoušet, zkusit, zpěčovat se, zpívat, zpověď, zpytovat, zpupný, způsob, zřídit, ztepilý.

2.3 Slova s předponou s(e)-z(e)-

Některá slovesa lze psát jak s předponou s-, tak s předponou z-. U většiny z nich je mezi oběma podobami zřetelný významový rozdíl: sběh lidí – válečný zběh, sjednat přednášku – zjednat nápravu, správa domu – novinová zpráva, zhlédnout představení, film, výstavu, dokument – shlédnout z rozhledny dolů, stěžovat si ve škole – ztěžovat práci.

U skupiny sloves mezi podobami s předponou s- z- zásadní významový rozdíl není, a je proto možno je psát oběma způsoby: zcestovat scestovat, zkrápět skrápět.

3 Psaní předpon s(e)-, z(e)- ve slovech přejatých

U sloves zakončených na -ovat (aktualizovat, kopírovat, kombinovat, kompletovat, komplikovat, kontaktovat, konstruovat) je podoba s předponou z- vždy správná. Jen u některých z nich lze zvolit i předponu s- (zestylizovatsestylizovat, zkontaktovat skontaktovat, skompletovatzkompletovat, zmontovat smontovat). Výjimkou jsou pouze ta slovesa, která mají už s- v původním jazyku: skandalizovat (neexistuje samotné kandalizovat), skandovat, skartovat, skreč – skrečovat, smeč – smečovat.

4 Psaní předpon s(e)-, z(e)- u příslovcí

U příslovcí, která vznikla z předložkových výrazů, se předpony píšou v souladu s předložkou původního předložkového výrazu: např. stěží, shora, zcela, zlehka, zleva, zprava, zpět, zpátky, ztěžka; zblízka (i z blízka), z daleka (i zdaleka) viz též Psaní spřežek a spřahování