Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Abecední řazení

1 Pravidla pro abecední řazení

Pravidla pro abecední řazení stanovuje česká státní norma ČSN 97 6030 Abecední řazení (Český normalizační institut, Praha 1993), účinná od r. 1994.

Abeceda je soubor písmen v pevně stanoveném (abecedním) pořadí.

Takzvaná mezinárodní latinská abeceda je soubor základních písmen latinské abecedy bez použití diakritických znamének, pozměněných základních písmen a spřežek. Podle této abecedy lze řadit hesla v cizích jazycích (popř. jména osob cizích národností).

Česká národní abeceda je soubor všech písmen používaných v českém jazyce. Samostatnými znaky pro označení hlásek jsou všechna písmena, tedy i písmena s diakritickými znaménky (á, č, ď, é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť, ú, ů, ý, ž) a spřežka ch, kterou v českém pravopise považujeme za jediné písmeno (označuje pouze jedinou hlásku).

Pokud programové vybavení neposkytuje možnost správného zařazení písmena ch mezi písmena hi, připouští se dočasné řazení písmena ch pod písmeno c. Obdobně je třeba řadit i slova obsahující skupinu hlásek sch. Správně:

shoda
schody
sídliště

Mezera mezi vzájemně souvisejícími znaky se považuje za jeden znak. V abecedním řazení se mezera řadí před první písmeno abecedy, např.:

slovník jazykový
slovníkářství

motýl noční
motýlek

Základní abecední řazení se provádí postupně podle jednotlivých znaků odleva doprava, a to podle standardizované české národní abecedy doplněné písmeny q, w, x:

a, b, c, č, d, e, f, g, h, ch, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, ř, s, š, t, u, v, w, x, y, z, ž.

Tato písmena mají primární řadicí vlastnost.

Velká a malá písmena nemají na abecední řazení vliv – mají stejnou řadicí platnost.

Písmena s diakritickými znaménky, která ve výše uvedené řadě nejsou uvedena (tj. á, ď, é, ě, í, ň, ó, ť, ú, ů, ý), se posuzují jako prostá základní písmena bez diakritických znamének. Např.:

da capo
ďábel
dabing

ucho
úchop
uchopit

Totéž platí i pro písmena s diakritickými znaménky v jiných národních abecedách, vč. nerozepsaných přehlásek (à, â, ä, ç, è, ê, ĺ, ľ, ł, ô, ö, ŕ, ü, ż). Tato písmena mají pouze sekundární řadicí platnost, tzn. že se k jejich odlišnosti od základního písmene standardizované české národní abecedy přihlíží teprve při jinak zcela totožných slovech (nepostačí-li k rozlišení dvou slov písmena standardizované národní abecedy).

V případě diakritických znamének na různých místech v jinak totožných slovech se řadí nejprve slovo s diakritickým znaménkem blíže konci slova, např.:

kanon
kanón
kaňon
kánon

Setkají-li se u téhož písmene diakritická znaménka různého druhu v jinak totožných slovech, přihlíží se k poloze diakritického znaménka vzhledem k základnímu písmenu. Řadí se v tomto pořadí:

  • písmeno s diakritickým znaménkem nahoře,
  • písmeno s diakritickým znaménkem dole,
  • písmeno s diakritickým znaménkem vzadu,
  • písmeno s diakritickým znaménkem vpředu,
  • písmeno s diakritickým znaménkem uvnitř písmene nebo přes písmeno.

Apostrof (’), indexy a exponenty u písmen se z hlediska abecedního řazení posuzují jako diakritická znaménka, např.:

C
Ç
°C

2 Řazení písmen z jiných abeced

Vyskytnou-li se ve slovech písmena z jiných abeced než z latinky (např. cyrilská, řecká, hebrejská, arabská jména), řadí se podle stanoveného způsobu přepisu v rámci latinské abecedy, např. např. СУВОРОВ se řadí jako Suvorov, α se řadí jako alfa, β částice se řadí jako beta částice, německé ostré ß se obvykle řadí a přepisuje jako ss, těsně sepsaná písmena (ligatury) se řadí a přepisují jako samostatně psaná písmena (např. Æ se řadí jako ae).

3 Řazení písmen a číslic

Číslice a skupiny číslic (vč. případné desetinné čárky nebo znaménka minus) se řadí podle číselné hodnoty číslic – ve vzestupném číselném pořadí až za abecedu, tedy: … v, w, x, y, z, ž, 0, 1, 2, 3, …

Např.:
ZZ
Z-2
Ž
3
3N
3no
5A
8

Jsou-li číslo nebo číslovka vyjádřeny slovně, řadí se jako slovo.

4 Interpunkční znaménka, značky a obrazce

Vyskytují-li se samy o sobě ve funkci hesla znaménka, značky nebo obrazce, řadí se až na konec abecedy, resp. až za číslice, a to v tomto pořadí:

  • znaménka:  .  ,  ;  ?  !  :  „ (všechny tvary uvozovek)  –  ׀  /  \  ( )  / /  [ ]  ‹ ›  { }
  • ustálené značky: @  &  £  §  %  ‰  $
  • grafické značky a lineární obrazce (nejprve složené z úseček, pak z křivek – v obou případech vzestupně podle počtu čar, a to nejprve nekřížící se čáry a pak křížící se čáry): –  =  +  ×  *  #  ~  ≈  
  • grafické značky a plošné obrazce (vzestupně podle počtu úhlů nebo cípů): ▲ ▼ ■  ♦  ●