Wordlist Section

Word forms search.

Reference Section (in Czech)

General explanations of grammatical and orthographical phenomena.

Expand all sections
+ Pravopis
viewVyjmenovaná slova
viewPředponová slovesa odvozená od být – bít
viewPsaní i – y po písmenu c
viewPsaní předpon s-, z-
viewPsaní předložek s, z (z postele, s knihou, s sebou)
viewPočešťování přejatých slov – obecných a vlastních
viewPravopis a výslovnost přejatých slov se s – z
viewPsaní samohlásek v zakončení přejatých slov
viewPsaní dis-, dys-, poly-, poli-, vice-, více-
viewPsaní slov se zakončením -manie
viewPsaní n – nn
viewPsaní spřežek a spřahování
viewPsaní spřežek typu naměkko – na měkko, domodra – do modra, po anglicku
viewDělení slov
viewSložená přídavná jména
viewZ historie českého pravopisu
+ Pravopis – interpunkce
viewPsaní čárky v souvětí
viewPsaní čárky ve větě jednoduché
viewPsaní čárky v infinitivních konstrukcích
viewPsaní čárky před spojkami a, i, ani
viewPsaní čárky před spojkami jako, než
viewPsaní čárky před spojkami nebo, či
viewPsaní čárky před spojkami anebo, aneb, čili, neboli
viewPsaní čárky před výrazy eventuálně, případně, respektive
viewPsaní čárky před včetně
viewTečka
viewDvojtečka
viewUvozovky
viewZávorky
viewSpojovník
viewPomlčka
viewTři tečky
viewLomítko
viewApostrof
+ Pravopis – velká písmena
viewPsaní velkých písmen – obecné poučení
viewVelká písmena – jména živých bytostí a přídavná jména od nich odvozená
viewVelká písmena – hvězdářská jména
viewVelká písmena – světadíly, země, území
viewVelká písmena – vodstva, hory, pohoří, nížiny
viewVelká písmena – obce, města, městské části, sídliště
viewVelká písmena – ulice, třídy, nábřeží, náměstí, mosty, sady
viewVelká písmena – stavby a jejich části (kostely, chrámy, domy atp.)
viewVelká písmena – organizace (státy, správní oblasti, zastupitelské sbory, ministerstva, školy, divadla apod.)
viewVelká písmena – organizační složky (pobočka, úsek, odbor, výbor atp.)
viewVelká písmena – dokumenty, umělecká, odborná díla
viewVelká písmena – dějinné události, památné dny a svátky
viewVelká písmena – výrobky, odrůdy, plemena
viewVelká písmena – akce, soutěže
viewVelká písmena – vyznamenání
viewVelká písmena – zástupné názvy
viewVelká písmena – přírodní útvary
+ Tvarosloví – podstatná jména
viewRod podstatných jmen
viewŽivotnost podstatných jmen
viewČíslo podstatných jmen (dvoje housle, hromady listí)
view1. p. ve spojeních typu „ve městě Olomouc“
viewPodst. jména mužského rodu kolísající mezi měkkým a tvrdým skloňováním
+ Skloňování obecných jmen
viewSkloňování mužských jmen vzoru hrad – 2. p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen vzoru předseda – 2. p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen vzoru hrad – 6. p. j. č.
viewSkloňování mužských živ. jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.
viewSkloňování mužských jmen – 5. p. j. č.
viewSkloňování mužských živ. jmen – 1. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen – 2. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen – 6. p. mn. č.
viewSkloňování mužských jmen zakončených na -us, -ius, -eus; -os; -es
viewSkloňování mužských jmen typu kakadu, kuli, kádí
viewSkloňování ženských jmen vzoru žena – 2. p. mn. č.
viewSkloňování ženských jmen kolísajících mezi vzorem píseň a kost
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -ca, -ča, -ša, -ža, -ja, -ňa
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia; -oe
viewSkloňování ženských jmen zakončených na -is a -ida
viewSkloňování ženských jmen vzoru růže – 2. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. j. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 2. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu podle vzoru město – 6. p. mn. č.
viewSkloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma
viewSkloňování jmen středního rodu zakončených na -eo, -io, -ao, -uo
+ Skloňování osobních jmen
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-e, -é]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-i, -í]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-o, -ó]
viewOsobní jména mužská zakončená ve výslovnosti na [-u, -ú]
viewOsobní jména víceslovná
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á]
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-e, -é; -o, -ó; -u, -ú; -i, -í]
viewOsobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
+ Skloňování zeměpisných jmen a názvů institucí
viewZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewZeměpisná jména mužská zakončená ve výslovnosti na samohlásku
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á]
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [e, i]
viewZeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na souhlásku
viewZeměpisná jména středního rodu
viewZeměpisná jména víceslovná
viewZeměpisná jména pomnožná
viewSkloňování názvů institucí a firem
+ Tvarosloví – přídavná jména
viewPřídavná jména přivlastňovací
viewStupňování přídavných jmen a příslovcí
viewKonkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen; konkurence přídavných jmen a příčestí trpného
+ Tvarosloví – slovesa
viewSlovesa vzorů mazat, brát, krýt, kupovat (mažu – maži, ořu – orám, kryjí – kryjou)
viewSlovesa vzoru péct (infinitiv -ci – -ct)
viewSlovesa vzoru tisknout (příčestí činné a trpné)
viewSlovesa vzoru začít (příčestí činné a trpné)
viewSlovesa typu bydlet – bydlit
viewSlovesa vzoru sázet (oni sází – sázejí)
viewRozkazovací způsob sloves 4. tř. (leč – léči)
viewSlovesa typu nabýt (nabudu – nabydu)
viewPodmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste); jakoby a jako by
viewZvratná a nezvratná slovesa
viewPřechodníky
+ Větná stavba
viewShoda přísudku s podmětem jednoduchým
viewShoda přísudku s podmětem několikanásobným
viewSložitější případy shody přísudku s podmětem
viewShoda postponovaného přívlastku (týkající se, vztahující se)
viewKonkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou
viewSlovesné a jmenné vazby
viewKonkurence přivlastňovacích zájmen
viewKonkurence předložek v – na, do – na
+ Slovotvorba
viewTyp Novákovi, Skotničtí – Skotnických, rodina Novákova
viewTvoření obyvatelských jmen
viewČesko
viewZměny samohlásek a souhlásek při odvozování slov
viewPodstatná jména zakončená na -and – -ant
viewPodstatná jména zakončená na -ák
viewTyp lobby – lobbista
viewDomácké podoby rodných jmen (Klárinka, Luki/Luky)
viewPřídavná jména zakončená na -icí – -ící
viewPřídavná jména zakončená na -ní – -ný
viewPřídavná jména zakončená na -ální, -ární
viewPřídavná jména zakončená na -ční – -ivní
viewPřídavná jména typu puškinský – puškinovský
viewTvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných
viewTvoření přídavných jmen přivlastňovacích od ženských osobních jmen
viewTyp ačkoli – ačkoliv, kdokoli – kdokoliv
viewVokalizace předložek (v třetí – ve třetí)
+ Slovotvorba – přechylování
viewPřechylování – obecné poučení
viewPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na souhlásku (typ Novák – Nováková)
viewPřechylování příjmení, která mají formu podstatného jména a ve výslovnosti jsou zakončena na samohlásku (typ Svoboda – Svobodová)
viewPřechylování příjmení, která mají formu přídavného jména (typ Zelený – Zelená)
viewPřechylování víceslovných příjmení
viewPřechylování ženských příjmení pocházejících z jazyků, které mají vlastní přechylovací prostředky
viewPřechylování obecných jmen
+ Morfematika
viewMorfematika
+ Zkratky, značky, čísla a číslovky
viewZkratky čistě grafické (p., mil., mld., s. r. o., tzn., fa)
viewZkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)
viewZkratky titulů a hodností
viewPořadí titulů
viewZkratková slova
viewZnačky a čísla, řadové číslovky
viewPeněžní částky, značky měn
viewTvoření a psaní výrazů složených z číslice a dalšího slova (typ 12procentní, 20krát)
viewČlenění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla
viewPočítaný předmět po číslovkách
viewŘímské číslice
view20. a 30. léta, 20. a 21. století
+ Dopisy a grafická úprava písemností
viewAdresy
viewKalendářní data
viewČasové údaje
viewTelefonní a faxová čísla
viewGrafická úprava dopisu
viewOslovení a závěrečný pozdrav v dopise
viewPodpisy
viewPsaní výčtů
viewZalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci
viewAbecední řazení
+ Příručka Pravidla českého pravopisu a lingvistické pojmy
viewInformace o příručce Pravidla českého pravopisu
viewVybrané lingvistické pojmy
V únoru 2014 vyšla v nakladatelství Academia Akademická příručka českého jazyka od kolektivu autorů ÚJČ AV ČR.
Ústav pro jazyk český AV ČR není autorem webových stránek www.pravidla.cz, www.ocestine.cz a www.nechybujte.cz, a proto neodpovídá za informace o českém pravopisu, tvarosloví aj. uvedené na těchto stránkách.