General explanations of grammatical and orthographical phenomena.

Složitější případy shody přísudku s podmětem

1 Podmět je nevyjádřený

Mluvnickou povahu nevyjádřeného podmětu poznáme podle předcházejícího slovního kontextu nebo podle situace promluvy.

Jde-li o ženy, píšeme v příčestí -y: Nechtěly jsme se už hádat s manželi, vyrazily jsme proto na výlet samy.

Jde-li o muže nebo o muže a ženy zároveň, mužský rod má přednost před ženským, píšeme -i: Byli jsme rádi, že máme klid na sledování sportovního přenosu.

Jedním z typů textů, v nichž se setkáváme s nevyjádřeným podmětem, jsou populárně-naučné a odborné články. Má-li text více autorů, je užívána shoda podle rodu mužského životného: Abychom neopomněli důležitou skutečnost... Tímto experimentem jsme prokázali, že... Pro mnohé pisatele je řešení shody podle podmětu rodu mužského životného přijatelné i v případě, že článek napsaly ženy. Z čistě jazykového hlediska by se však shoda měla řídit ženským rodem, pokud je jednoznačné, že jsou podmětem „autorky“. V případech, kde to jednoznačné není, je vhodné zvolit shodu podle mužského rodu životného.

1.1 Tzv. plurál skromnosti

Plurál skromnosti se běžně užívá v odborných textech. Autor (jedinec) o sobě mluví, píše v 1. osobě množného čísla, shoda je podle rodu mužského životného, píšeme měkké i: Jak jsme zjistili, rádi bychom upozornili

1.2 Typ Kam jste se, děti, schovaly?

Obsahuje-li věta oslovení, které je vyjádřeno podstatným jménem v pátém pádě (podmět pak není ve větě vyjádřen), psaní -i/-y v přísudku se řídí podle rodu podstatného jména v pátém pádě:

To jste to, uličníci, pěkně vyvedli!
Proč jste, děti, zase rozbily okno?
Milé čtenářky, vyhrály jste první cenu v naší soutěži o nejlepší fotografii z dovolené.

Vždy je třeba zvážit, jaký je smysl sdělení, protože ne ve všech větách s nevyjádřeným podmětem je možné shodu řídit oslovením, např.: Děvčata, přinesli jsme vám něco dobrého na zub. (= My jsme přinesli děvčatům.) Ale: Děvčata, snad jste se na nás nezlobila?

1.3 Shoda podle výrazu v předcházející větě

Shoda se řídí podle výrazu ve větě předcházející.

Tři hrady byly dobyty. Druhý den byly zbořeny.
Všechna auta podléhala kontrole. Proto nesměla na vozovku.
Kolegové na poradu nedorazili, slavili narozeniny jednoho z nich.

Někdy v následující větě nastupuje shoda podle smyslu (viz kapitola 9).

Pár dívek se na večírku dobře bavilo. Když vypily, co mohly, lovily rybičky z akvária.
Jen málo lidí dokázalo režimu odporovat. Měli pak totiž těžký život.

2 Podmět je vyjádřen bezrodým zájmenem

Pokud ve větě stojí v pozici podmětu bezrodé zájmeno, volíme -i nebo -y v přísudku podle toho, zda zájmeno zastupuje jméno rodu mužského životného, nebo ne:

Vy jste za ten zkažený večírek nemohly (= jde o ženy).
My jsme chtěli jen vaše dobro (= jde o muže nebo o muže a ženy zároveň).

3 Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda)

Je nutné zdůraznit, že při určování shody přísudku s podmětem má rozhodující úlohu gramatický, nikoli přirozený rod podmětu. Přestože například spojení Rychlé šípy označuje chlapce, hrdiny románu pro mládež, měli bychom ve větě Rychlé šípy vyhrály běžecký závod řídit shodu podstatným jménem mužského rodu neživotného šíp.

Rovněž jako obtížné se může jevit řešení shody v případě názvů některých českých populárních skupin. Ve větě Tři sestry vystoupily v našem městě již popáté určujeme shodu podle podstatného jména ženského rodu sestra, přestože nejde o tři ženy, ale o kapelu tohoto jména složenou z mužských členů. Analogickým případem je shoda ve větě Buty vystoupily na červencovém festivalu. Pokud pisatel váhá, jaký tvar přísudku zvolit, může před podmět předsunout opěrné podstatné jméno, např. Skupina Buty vystoupila na červencovém festivalu. (K cizojazyčným názvům hudebních skupin viz kapitola 4.)

4 Typ Red Wings zvítězili, U2 zazpívali (shoda podle smyslu)

Je-li mluvnický rod podmětu nejasný či nejednoznačný, uplatňuje se shoda podle smyslu, a to na základě kontextu, věcných znalostí, ale i úzu, např. u názvů hokejových týmů a populárních skupin. Doporučujeme proto psát:

Red Wings zvítězili v semifinále.
New York Rangers vyhráli desátý zápas.
Beatles vydali mnoho desek.
U2 vystoupili v nové sestavě.
Rolling Stones zahráli v Plzni.

5 Typ British Airways získal-, Dove uvedl-

Je-li ve větě opěrné podstatné jméno (společnost, pobočka, sdružení apod.), řídí se shoda podle něj:

Společnost British Airways se rozhodla vyplatit mimořádné odměny zaměstnancům.
Pražská pobočka Blue Letters nabídla nové výhody stálým klientům.
Sdružení Easy Day nabídlo další služby.

Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ. Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou přísudku -y (ve významu ‚aerolinie‘). British Airways zahájily novou reklamní kampaň. Případů, kdy je cizí jméno v úzu dostatečně vžité, však není mnoho a většinou je nutno uplatňovat shodu podle formy (viz níže). Ani v tomto případě tedy nemůžeme vyloučit řešení podle zakončení podmětu British Airways zahájil novou reklamní kampaň.

Tam, kde nejsou k dispozici věcné znalosti, kontext, jméno není zakotveno v úzu apod., řídí se shoda podle zakončení jména ve výslovnosti, např. jména jako Dove [daf], Philips [filips] jsou užívána jako jména rodu mužského neživotného (zakončena na souhlásku), Nivea jako jméno rodu ženského (koncovka -a) atd.

Dove uvedl na trh novou vůni.
Philips překvapil neobvyklým designem výrobku.

Nivea přišla s revolučním řešením problému padání vlasů.

6 Typ Dolce & Gabbana a Missoni představil-, Albert a Billa otevřel-

U tohoto typu podmětu je nezřídka velmi obtížné rozhodnout, zda mužské jméno chápat jako jméno osoby, nebo firmy, v nejednoznačných případech proto nelze zcela vyloučit dvojí možnost řešení shody (tj. shodu podle smyslu):

Dolce & Gabbana a Missoni představili (i představily) společnou kolekci.
Moschino a Just Cavalli překvapili (i překvapily) novým parfémem.
Hugo Boss a Guess zahájili
(i zahájily) novou sezónu neonovými barvami.
Albert a Billa otevřeli
(i otevřely) další obchody.

Nejsme-li si jisti, jaké „i“ v přísudku zvolit, užijeme opěrné podstatné jméno (obchod, firma, pobočka apod.), shoda se pak řídí podle tohoto jména Značky Dior a Prada přichystaly speciální akci pro své zákazníky.

7 Typ ČEZ zdražil, WHO prozkoumal-

V případě, že v pozici podmětu stojí iniciálová zkratka či zkratkové slovo, rozhoduje o koncovce přísudku jejich rod a číslo. Rod u iniciálových zkratek často kolísá, zkratková slova obvykle přiřazujeme k rodu a skloňujeme podle jejich zakončení (viz Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)Zkratková slova).

Iniciálové zkratky cizího původu se často řadí přirozeně k rodu střednímu, u domácích rod určuje základové jméno. Můžeme napsat: WHO prozkoumalo krizovou situaci podle zakončení na -O (shoda podle formy), ale i WHO prozkoumala krizovou situaci podle významu ‚Světová zdravotnická organizace‘. Avšak pouze ČD vypravily zvláštní spoj podle ‚dráhy‘, ČT opakovala pro velký úspěch pořad O češtině podle ‚televize‘.

U zkratkových slov bývá dominantní forma: ČEZ zdražil elektřinu (přestože jde o ‚České energetické závody‘). U zkratkových slov zakončených na -A proto zpravidla vítězí rod ženský: ESA (‚Edice světových autorů‘) zahrnula všechny významné osobnosti světové prózy.

Podrobný výklad viz Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)Zkratková slova.

8 Typ Jeho Výsost

Podmět, který řídí shodu, je formálně v rodě ženském nebo středním, přestože jde o muže.

Jeho Veličenstvo se rozzlobilo na výběrčí daní.
Jeho biskupská Milost kázala udělit nešťastníkovi milost.
Jeho královská Výsost neučinila nic proti této urážce.

Je-li však přítomno vlastní jméno, řídí se shoda podle něj.

Jeho Excelence Jacques Chirac vyprávěl o své autobiografii.
Jeho Eminence kardinál Vlk hovořil o duchovních hodnotách.

9 Typ Hrabata a knížata vlastnila rozsáhlé panství

Podstatná jména hrabě, kníže, dóže, markrabě, falckrabě se v jednotném čísle skloňují jako jména středního rodu, shoda je však podle rodu mužského životného (Hrabě po sobě zanechal dvě krásné dcery.). V množném čísle je shoda podle rodu středního (viz níže).

Shoda v adjektivním přívlastku je vždy podle řídícího podstatného jména: urozená knížata, papeži oddaná markrabata, česká knížata Přemyslovci.

V množném čísle je v přísudku kodifikována shoda podle rodu středního. Přestože se můžeme často setkat i se shodou podle mužského rodu životného, doporučujeme v tomto případě držet se pravidla uvedeného v PČP: Jelikož je mluvnický rod podmětu zřejmý a jednoznačný, volíme koncovky středního rodu.

Hrabata a knížata jedla s chutí kuřata.
Knížata nastoupila na trůn.

Je-li přítomno vlastní jméno, lze připustit dvojí shodu:

Markrabata Ottonové byli nuceni (i byla nucena) vzdát se majetku.
Hrabata Vrbnové sídlili (i sídlila) na hradě za vsí.
Knížata Slavníkovci vydali (i vydala) několik nařízení.

10 Podmět všeobecný: „lidé“

V případech, kdy je podmět chápán jako všeobecný (‚někdo, lidé‘), píšeme v příčestí minulém měkké -i.

Zavřeli tržnici, probíhá kontrola.
Slibovali víno, dávali vodu.
Prosíme, abyste nám zaslali všechny důležité podklady.

11 Typ Davy lidí proudily ulicemi, aby viděl-

Shoda podle smyslu se může uplatnit i tehdy, je-li v předcházející větě podmět vyjádřen výrazy zástup, skupina, dav, shluk apod. v množném čísle ve spojení s podstatnými jmény rodu mužského životného ve druhém pádě.

Ulicemi proudily davy lidí, aby viděly (i viděli) zahájení nových olympijských her.
Zástupy propuštěných zaměstnanců demonstrovaly před budovou vlády, aby vyjádřily
(i vyjádřili) svůj nesouhlas s vládou.
Skupinky policistů pospíchaly ztichlou ulicí, náhle se však zastavily
(i zastavili) před rozbitou výlohou.

12 Typ Pět mužů šlo, desítky lidí stály

U podmětu typu pět mužů, šest žen, deset lidí atd. řídí koncovku v přísudku číselný výraz a vyžaduje zakončení přísudku na -o.

Pět mužů dostihlo zloděje po dvou stech metrech.
Deset aut bylo odtaženo na záchytné parkoviště.

Jsou-li podmětem výrazy desítky, stovky, tisíce, statisíce, miliony, miliardy, píšeme v příčestí -y, u výrazu tisíce lze zvolit i koncovku -o.

Stovky mužů se rozburácely na tribunách.
Tisíce lidí se sešly
(i sešlo) ve sportovní hale.
Miliony žen se rozhodly připojit k protestu.

Jedním z případů, kdy lze uplatnit shodu podle formy i podle smyslu, jsou souvětí, v nichž je v první větě podmětem výraz označující „počet“. Pokud je v dalších větách souvětí podmět nevyjádřený, lze uplatnit i shodu podle smyslu (viz kapitola 9).

Několik dětí se ztratilo v hustém lese, a přestože na oběd nepřišlo (i nepřišly) domů, nikdo je nehledal.
Pět mužů chodilo kolem náměstí, až dosáhlo
(i dosáhli) nového rekordu.
Tisíce demonstrantů protestovaly
(i protestovalo) na hlavním náměstí, v přilehlých uličkách pak vyvolávaly (i vyvolávalo i vyvolávali) krvavé potyčky.

12.1 Typ Několik mužů a jedna žena odešl- (složitější případy)

Tento typ shody bohužel není popsán v žádné ze současných mluvnic. V následujících příkladech doporučujeme užít jak shodu podle smyslu, tak shodu podle gramatické formy:

Pět policistů a vrtulník se vrátili (i vrátily) na místo činu.
Šest lékařů a zdravotní sestra odjeli
(i odjely) z nemocnice.
Několik mužů a jedna žena se potkali
(i potkaly) u restaurace.

13 Typ Finanční úřad, oddělení styku s veřejností, rozhodl- (shoda ve větách s přístavkem)

Někdy je rozhodování o podobě shody komplikováno tím, že vedle podmětu obsahuje věta i tzv. přístavek (viz Psaní čárky ve větě jednoduché). Jde o typ shody: obecní úřad, oddělení volnočasových aktivit, rozhodl/rozhodlo... atp.

Obecným pravidlem je, že tvar přísudku je určován podmětem. V případě podmětu rozvitého přístavkem určujícím a hodnotícím je shoda podle podmětu:

Jan Koller, hvězda dnešního utkání, vstřelil rozhodující branku.
Jaroslav Vrchlický a Svatopluk Čech, pilíře našeho básnictví, byli oslavováni už za svého života.

Je-li v pozici přístavku vlastní jméno, řídíme shodu podle něj: Hlava lupičské bandy(,) Tintěra(,) byl mylně pokládán za bezúhonného občana.

U podmětu rozvitého přístavkem zpřesňujícím převažuje shoda podle přístavkového jména:

Naše partnerská organizace, karlovarské Centrum oddechu a kultury, poskytlo (i poskytla) volné vstupenky pro školy.
Vrchol mistrovství světa v ledním hokeji, utkání našich a finských hráčů, se uskutečnilo
(i uskutečnil) včera v pět hodin.

Nepopiratelnou roli hraje i míra rozvití. Čím delší je přístavková konstrukce, tím větší je také tolerance k řízení shody podle přístavku. Zřetelněji než v psaném textu se tato tendence projevuje v mluveném jazyce.

Úřad vlády, oddělení pro zahraniční styky s Blízkým východem, rozhodlo (i rozhodl) o rozdělení dotací v příštím roce.

Pokud je obsahem přístavku oprava, upřesnění, je shoda často řízena výrazem v přístavku:

Hádka, vlastně takové hloupé nedorozumění, jim znepříjemnilo (i znepříjemnila) celý víkend.
Design, resp. barva a tvar(,) našeho produktu byly přizpůsobeny
(i byl přizpůsoben) průměrnému uživateli.

Totéž platí, jestliže přístavek shrnuje skutečnosti již vyjmenované: Pedagogický sbor, žáci, kuchař, zkrátka celá škola, vyběhli (i vyběhla) na dvůr podívat se na tu spoušť. 

Jestliže má přístavek podobu výčtu (jako, např., hlavně, zejména, především atd.) a přísudek následuje po podmětu, lze připustit dvě možná řešení shody:

Vzácné šelmy, např. rysi, vlci a medvědi, se začaly (i začali) vracet do našich lesů.
Oblíbené pohádky, zejména Popelka, Zlatovláska a Princ Bajaja, vždy byly
(i byli) nedílnou součástí vánočního vysílání.

Následuje-li podmět po přísudku, je shoda řízena nejbližším jménem podmětu:

Do lesů se začaly vracet vzácné šelmy: rysi, vlci, medvědi.

14 Typ My děti jsme se bály

Tvoří-li podmět spojení zájmena my a podstatného jména, rozhoduje o koncovce přísudku podstatné jméno.

My děti jsme za to rozbité okno nemohly.
My dospělí jsme si dětí nevšímali.
My ženy jsme se o povadlé květiny neprosily.

15 Typ Bylo/byla zima

Konstrukce typu Bylo zima. / Byla zima. jsou v současné češtině chápány jako plně spisovné. Starší mluvnice ještě druhou variantu (byla) hodnotily jako hovorovou, novější příručky ji už chápou jako neutrální, stejně tak např.: Bylo/byla škoda, že...

Jiným případem jsou věty, kdy přísudkové jméno z hlediska slovních druhů řadíme stále mezi podstatná jména (nikoli mezi příslovce). Sponové sloveso se proto řídí pouze rodem tohoto podstatného jména, např.:

Byla pravda, že ten čin spáchal.
Byla smůla, že se nepotkali dřív.

Připomeňme ještě, že užívání 7. p. ve spojení to je (není) pravda, tj. vyjádření *to je (není) pravdou, je nevhodné a nesprávné (viz Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou).

16 Typ Každý je/jsme nějak nešťastný

Jestliže je podmětem zájmeno, které se užívá pouze v čísle jednotném (např. vymezovací zájmeno každý), je třeba v přísudkovém přídavném jménu psát Každý jsme na něčem závislý. Přísudek se totiž vztahuje k podmětu (každý) a množné číslo přísudku (1. os. slovesná) vyjadřuje, že mluvčí do skupiny jedinců zahrnuje i sám sebe (srov. Každý je na něčem závislý.). Při rozhodování, jaké -i/-y napíšeme v přísudku, může pomoci jednoduchá analogie s přídavným jménem s příponou -ný, kde je rozdíl zřejmější, např. Každý je/jsme nějak nešťastný.

17 Podmětem jsou zájmena kdo, co

Zájmena kdo co nerozlišují mluvnický rod. Podmět kdo pak má shodu jako mužské životné podstatné jméno, co jako střední rod.

Kdo jiný by to způsobil?
Kdo neuměl do pěti počítat?
Co bylo příčinou nedorozumění?
Co by se mohlo stát?

18 Typ Čas jsou peníze

Ve větách se jmenným přísudkem (se sponou být) obecně platí, že se shoda řídí podstatným jménem v podmětu.

Dort byl jedna báseň.
Ten kluk byl pěkné kvítko.

Je-li však podmět vyjádřen podstatným jménem s abstraktním významem, je možná i shoda se jménem přísudkovým:

Jeho život byl (i bylo) utrpení.
To rozhodnutí bylo (i
byla) chyba.

Sloveso být se však shoduje se jménem v přísudku, jestliže je přísudkové jméno v množném čísle.

Čas jsou peníze. (Nikoli: Čas je peníze.)
Dítě jsou starosti.

19 Typ Harmonika byla krásný dárek (podmět a jmenná část přísudku)

Někdy není na první pohled zřejmé, co je ve větě podmětem, a co naopak jmennou částí přísudku (viz Konkurence 1. a 7. p. v přísudku jmenném se sponou). V takových případech nám většinou může pomoci jednoduché pravidlo – jmennou část přísudku je možné převést do sedmého pádu, což u podmětu nelze. Podběl byl první květina u nás na zahrádce. (Podběl byl první květinou u nás na zahrádce nelze převést na: První květina byla podbělem.).

Podmět také často vyplyne z významového rozboru konkrétní věty. Ve větě Postavy v maskách byli svářeči odnaproti zjistíme podmět otázkou: Kdo byly postavy v maskách? Podmětem je tedy podstatné jméno svářeči.

20 Typ TrinidadTobago vydal-

Někdy je podmět složený z několika jmen, významově však tvoří nedělitelný celek. Jde především o názvy územních celků, států apod. Řešení v takovýchto situacích není jednoznačné.

Nejsnazší (a z významového hlediska nejšťastnější) řešení je využití opěrného podstatného jména (stát, země apod.), které následovně řídí shodu – Stát Trinidad a Tobago vydal prohlášení, tento týden již třetí.

V případech, kdy užití opěrného jména není například ze stylistických důvodů možné, nabízí se několik způsobů řešení, každé z nich však nese určitá úskalí:

a) Přísudek má tvar množného čísla – Wallis a Futuna otevřely hranice, Trinidad a Tobago se připojily ke koalici. Tento způsob řešení je sice v úzu poměrně běžný, tvar množného čísla v přísudku by však čtenáře neznalého věcných souvislostí mohl vést k chybné úvaze, že jde o dvě země, nikoli o jeden celek.

Toto řešení nelze uplatnit v případě, jestliže jsou členy přísudku stejného rodu. V takovém případě má totiž před koncovkou množného čísla přednost koncovka rodová: Svatý Kryštof a Nevis vyvážel kokosové ořechy.

b) Shodu řídíme prvním členem několikanásobného podmětu – Trinidad a Tobago vydal prohlášení o neutralitě, Wallis a Futuna otevřel své brány mladým turistům.

c) Shodu řídíme druhým členem několikanásobného podmětu – Trinidad a Tobago vydalo prohlášení o neutralitě, Wallis a Futuna otevřela své brány mladým turistům.

Ani řešení b) a c) nelze přijmout bez výhrad, jelikož nemají oporu v pravidlech shody přísudku s podmětem, která říkají, že je-li podmět několikanásobný (a jeho jednotlivé složky nejsou stejného rodu), přísudek má tvar množného čísla (viz Shoda přísudku s podmětem několikanásobným).

O mnoho jednodušší je pak situace, kdy přísudek předchází podmětu, neboť shodu pak můžeme řídit podle složky podmětu, který je bližší přísudku: Prohlášení vydal Trinidad a Tobago.