Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Značky a čísla, řadové číslovky

1 Obecné poučení

Jako značek se užívá jednak zkratek s ustáleným grafickým obrazem (viz Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA)), jednak písmen z cizích abeced a zvláštních nepísmenných grafických znaků. Velká většina značek vznikla ze zkratek slov domácích i cizích, odlišila se však od vlastních zkratek tím, že se stala přímým označením pojmu, nevázaným již na jeho jazykové vyjádření; užívá se v nich písmen určitého typu (např. v matematice ∑ znamená celkový součet, označuje nekonečno), písmen různě upravených (€ = euro, $ = dolar – viz Peněžní částky, značky měn), popř. písmen z jiných abeced než latinské (např. řec. μ = mikro-, řec. Ω = značka pro jednotku odporu ohm) i znaků, které nejsou vůbec písmeny, tzv. ideogramů (např. § = paragraf, % = procento, ° = stupeň atp.). Pokud tyto značky nestojí na konci věty, tečky se za nimi zásadně nepíšou.

2 Písmenné značky

Zkratky, které se staly mezinárodně kodifikovanými písmennými značkami znamenajícími matematické, fyzikální, astronomické apod. jednotky, podléhají jiným pravopisným zásadám než čistě grafické zkratky (viz Zkratky čistě grafické (p., mil., s. r. o., tzn., pí)). Velkými písmeny se např. označují všechny jednotky pocházející z vlastních jmen, i když jejich plná forma je psána s písmenem malým: 230 V (voltů) – jednotka elektrického napětí volt je nazvána podle jména italského fyzika A. Volty – nebo M (mega-) pro miliontý násobek fyzikální jednotky na rozlišení od m (mili-) pro její tisícinu. U značek chemických prvků (ve vzorcích chemických látek) se píše počáteční písmeno vždy velké, např. C = uhlík, Al = hliník, H2O = voda, NaCl = chlorid sodný.

K písmenným značkám náleží zejména značky měr jako m = metr, cm = centimetr, km = kilometr, m2 = čtvereční metr, m3 = krychlový metr, mm = milimetr, μm = mikrometr, l = litr, hl = hektolitr, a = ar, ha = hektar; značky hmotností jako g = gram, dg = decigram, dag, dkg = dekagram, kg = kilogram, q = cent atp.; značky měn jako h = haléř, = (česká) koruna, = euro, fr = frank (viz Peněžní částky, značky měn); značky fyzikálních veličin a jednotek jako t = čas, s = dráha, g = tíhové zrychlení, s = sekunda, cd = kandela, lx = lux, b = bit, kb = kilobit, B = byte [bajt], kB = kilobyte, MB = megabyte, GB = gigabyte, A = ampér, W = watt, hPa = hektopascal atp.; značky pojmů matematických jako r = poloměr (rádius), sin = sinus, tg = tangens, log = logaritmus atd.; značky pojmů hudebních jako p = piano, ff = fortissimo atp.

3 Značky ve spojení s podstatnými jmény v odborných pojmenováních

V odborných pojmenováních složených ze značky nebo iniciálové zkratky a podstatného jména typu C-vitamin, Rh-faktor, pH-metr, UV-filtr, α-záření, FTP-server apod. doporučují PČP psát spojovník (viz Spojovník). Praxe však ukazuje, že se od psaní spojovníku upouští (Rh faktor, UV filtr, FTP server). V opačném pořadí slov se spojovníku neužívá (faktor Rh, kyselina DNA, záření alfa). Podrobněji viz Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA).

4 Značky ve spojení s číselnými hodnotami

Značky se od číselné hodnoty oddělují mezerou, např. 10 ha = 10 hektarů, 3 kg = 3 kilogramy, 14 % = čtrnáct procent, § 9 = paragraf 9 (v případě více paragrafů se značka nezdvojuje), 100 kWh = 100 kilowatthodin, teplota 12–15 °C = 12 až 15 stupňů Celsia, rychlost 50 km/h = 50 kilometrů za hodinu, hustota 5 g.m-3 =  5 gramů na metr krychlový. V textu se značky užívají obvykle ve spojení s konkrétní číselnou hodnotou, přičemž po číslovce čteme značku ve 2. pádě nebo ve tvaru počítaného předmětu (viz Počítaný předmět po číslovkách). V ostatních případech se značky vypisují: Bude třeba několik metrů látky. Postup podle uvedeného paragrafu.

Číslo a značka se umísťují na stejný řádek (viz Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci). Značky v místě horního indexu se připojují bez mezery, např. v čase 30” = v čase 30 sekund, pivo 12° = pivo 12 stupňů, úhel 20–30° = úhel 20 až 30 stupňů. Mezeru neděláme ani v případě, že kombinací číslice a značky vyjadřujeme přídavné jméno: 8km = 8kilometrový, tj. osmikilometrový; 20% = 20procentní, tj. dvacetiprocentní; nikoli *8-mi-kilometrový, *8mikilometrový, *12-ti-procentní, *12tiprocentní apod.  (viz též Tvoření a psaní výrazů složených z číslice a dalšího slova (typ 12procentní, 20krát)). Koncové -ti-mi nepíšeme ani u základních číslovek: pro děti od 14 let, za účasti 58 % voličů, od 5 do 8 h (nikoli *od 5ti (5-ti) do 8mi (8-mi) h).

5 Číslicové a jiné matematické symboly

Ke zkratkám čistě grafickým a značkám patří také číslicové a jiné matematické symboly jako + (plus), √5 (odmocnina z pěti), = (rovná se). S mezerou píšeme znaménka pro sčítání, odčítání, násobení a dělení v matematických operacích a dále při uvádění rozměru a poměru: 3 + 5 = 8, 20 × 5 = 100, 21 : 7 = 3, roztok ředíme v poměru 3 : 2, mapa v měřítku 1 : 50 000 (viz Dvojtečka), plocha 3 m × 4 m atd. Tato znaménka by se neměla objevovat na konci řádku. Podle ČSN 01 6910 lze v korespondenci značku minus nahradit klasickou pomlčkou, značku × pro násobení malým x.

Nahrazuje-li symbol x (nebo n) proměnnou číselnou hodnotu, je ustálený způsob psaní se spojovníkem: x-stupňový, n-tá odmocnina. Pokud je x součástí jednoho složeného slova společně s číslem, píšeme tyto výrazy dohromady: 20x = 20krát, tj. dvacetkrát. Vyjadřují-li znaménka +, – kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, přiléhají k číslici bez mezer: +24 °C, 1 °C. Bez mezer se píšou také zeměpisné souřadnice: 35°12'10". Mezerami se neodděluje ani dvojtečka ve smyslu skóre zápasu nebo vyjádření času (utkání skončilo 3:1; výkon 04:15:58,11 – viz DvojtečkaČasové údaje).

6 Číslice a psaní řadových číslovek

Značkami jsou i číslice (tzv. arabské: 1, 2, 3, …, 0 a římské: I, V, X, L, C, D, M) a jejich seskupení (4 256; 2 570 035; 0,52; MCMLXVIII). Psaní teček po číslicích se řídí následujícími pravidly:

a) Za číslicemi, které označují číslovku řadovou, se píše tečka. (viz Tečka). Např. 1. = první, prvý; 2. = druhý; ... 1. máj = První máj (Svátek práce); o 8. hod. = o osmé hodině (ale v 8 hod.); 28. října = dvacátého osmého října; XIX. nebo 19. ročník = devatenáctý ročník; ve 3. svazku = ve třetím svazku; 2. odstavec 5. kapitoly = druhý odstavec páté kapitoly; 3. nebo III. patro = třetí patro; třída 1. A = třída první A; žáci VII. B = žáci sedmé B; Karel IV. = Karel Čtvrtý (nikoli však *o 8mé (8-mé), *8mý, *8-mý, *19tý, *19-tý apod.).

b) Jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová, tečka se nepíše (v tom případě stojí číslice vždy za jménem). Bývá to zejména při uvádění letopočtů (narodil se roku 1972 v Havlíčkově Brodě), bibliografických údajů (viz Jungmannův Slovník V, 113 = Jungmannův Slovník, díl V, strana 113; § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1991 Sb.; odd. IIIb), při označování administrativních částí a složek jako městských obvodů, čtvrtí a poštovních úřadů (Za Velkou ohradou 15; Alšova 2a; Praha 10 – Zahradní Město) atd.

V obou případech opět platí, že zkratky a značky, jež jsou spojeny s číselným údajem (ať už mu předcházejí, nebo po něm následují), by měly stát na stejném řádku. Proto se doporučuje mezi ně vkládat pevnou (nerozdělitelnou) mezeru (v textovém editoru ji docílíme současným stiskem tří kláves: Ctrl, Shift a mezerník – viz Zalomení řádků a nevhodné výrazy na jejich konci).

Vypisujeme-li číslovky slovy, píšeme je zvlášť, např. dvacet jedna, dva tisíce dvě stě třicet jedna; dvacátý pátý, stý padesátý, tisící devítistý sedmdesátý čtvrtý. Dohromady se píšou složené číslovkové výrazy pětadvacet, devětadevadesát; pětadvacátý, stopadesátý, devítistý apod. (podrobněji viz Členění čísel, víceslovné číslovkové výrazy (typ 365, 2 582) a desetinná čísla).