Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Tečka

Základní poučení o tečce najdeme v PČP v kapitole Členicí znaménka, další informace přinášejí typografické příručky.

Ukončení věty

Tečka označuje ukončení věty jednoduché, složené nebo souvětí, pokud mají funkci oznamovací, někdy také rozkazovací a přací. O tečce v přímé řeči viz Uvozovky.

Řadové číslovky

Tečka se píše za číslicemi, které označují řadovou číslovku: 3. (třetí) výročí, 25. (dvacátý pátý) ročník, XX. (dvacáté) mistrovství, 6. (šestého) července, při 2. (druhé) hodině, ve 4. (čtvrtém) dílu, 5. (pátý) odstavec 13. (třinácté) kapitoly, 7. nebo VII. (sedmé) patro, Karel IV. (Čtvrtý).

Tečka se nepíše, jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová – v tom případě stojí číslice vždy za jménem, i když má platnost číslovky řadové; např. v bibliografických údajích, u řadových číslovek udávajících díly nebo svazky knih a ročníky časopisů, stránku knihy nebo časopisu, kapitolu, odstavec, řádek, verš, paragraf apod.: viz Toulky českou minulostí 5, 79 (= díl 5, strana 79); Živa LIII, 2005, str. 16; § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 87/1997 Sb.; hlava IX; kapitola VII. (Značky a čísla, řadové číslovky).

Tečka a závorka

Je-li výraz v závorkách (viz Závorky) součástí výpovědi, píše se tečka až za závorkou: Na návštěvu přišli úplně všichni (včetně dědečka). O tom jsme se zmínili již na začátku výkladu (viz § 3). Totéž doporučujeme pro případy, kdy závorka následuje za citací v uvozovkách: „Vycházím z nezvratitelného a neotřesitelného apriorního předpokladu, že každá jízda autem je zločin a těžký hřích“ (str. 308).

Jestliže je text v závorkách samostatnou výpovědí, píše se tečka před závorkou:

Na návštěvu přišli úplně všichni. (A pochopitelně jsme se nejvíce těšili na upovídaného dědečka.)

Někdy je možné pojetí obojí:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí (Karel Čapek).
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. (Karel Čapek.)

Tečku za jménem autora citátu lze vynechat:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. (Karel Čapek)

Zpravidla se tečka nepíše tehdy, je-li jméno autora výroku uvedeno na samostatné řádku pod citátem nebo je-li v citátu užito jiného typu písma:

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
(Karel Čapek)

Pokud je věta zakončena informací v závorkách a výrazy v nich uvedené končí tečkou, tečku na konci výpovědního celku píšeme: Příspěvky zaplaťte prosím do dvou týdnů (tj. do 14. 10.). K neopakovatelné atmosféře dětského dne přispěl i dodavatel balónků (firma Omega, a. s.).

Výčty

Obsahují-li jednotlivé body výčtu celé věty, mohou buď začínat velkým písmenem a končit tečkou, nebo začínat malým písmenem a končit čárkou nebo středníkem, na konci celého výčtu je pak tečka. Podrobněji viz Psaní výčtů.

Nadpisy, nápisy a popisky obrázků

Za nadpisy, nápisy a popisky (jako jsou novinové titulky, nadpisy článků, kapitol, legendy k obrázkům, popisky pod fotografiemi, vývěsní štíty, označení podniků a institucí, nápisy na plakátech apod.), pokud stojí na samostatném řádku nebo jsou-li dostatečně grafickou úpravou odlišeny od ostatního textu, tečku nepíšeme.

Tečku obvykle píšeme v případech, kdy popisky obsahují více vět; poslední věta může být i bez tečky.

Tabulky a rubriky dotazníků

Za výrazy v tabulkách, v rubrikách dotazníků apod. tečku nepíšeme, např.:

 1. Den, měsíc a rok narození: 1. června 1946
 2. Místo narození: Humpolec
 3. Národnost: česká

Kalendářní data a časové údaje

Tečku píšeme v kalendářních datech a časových údajích (viz Kalendářní dataČasové údaje).

Peněžní částky

V textech administrativní povahy lze použít tečku k oddělení skupin tří číslic v peněžních částkách: 87.654.321 Kč (viz Peněžní částky, značky měn).

Tečka po zkratce

Za zkratkami končícími souhláskou se píše tečka, po níž pak následuje buď mezera, nebo interpunkční znaménko (např. čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník, nikdy však druhá tečka).

Za tzv. kontrakčními zkratkami, které obvykle končí samohláskou, tečku nepíšeme (např. fa, pí, cca).

Jestliže věta končí jakoukoli zkratkou s tečkou, další tečka se na konci věty už nepíše, věta tedy končí jednou tečkou: Pozvání přijal PhDr. Jan Šulc, CSc. Sponzorem akce je firma Omega, a. s. Totéž platí o datu na konci věty: Příspěvky prosím zašlete do 13. 4.

Spojení v zastoupení se běžně zkracuje na v z. nebo vz., tečka se píše pouze za zkratkou slova zastoupení, za předložkou v se tečka nepíše (na rozdíl od v. r. = vlastní rukou).

Slovo viz není zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět, proto není důvod za tímto výrazem psát tečku.

O zkratkách podrobně viz Zkratky čistě grafické (p., mil., s. r. o., tzn., pí)Zkratky iniciálové (ČT, SMS, ČEZ, IKEA) a Zkratková slova.

Tečka a mezera

Tečka se připojuje k předcházejícímu slovu, zkratce nebo číslu bez mezery. Mezi tečkou a následujícím výrazem je mezera, např.:

Ústí n. Orl. 12. 2. 2012; Fialka, a. s.; třída 1. A; žáci IV. B; Nástup je 1. 9. t. r.

Výjimečně se za tečkou nedělá mezera, a to například v následujících případech:

 • v e-mailových a internetových adresách: info@jih.brno.cz; www.jazykovaporadna.cz apod.;
 • při číselném označování částí textu (2.5.3.6) – za poslední číslicí není tečka;
 • v časových údajích: 17.30 hodin (viz Časové údaje);
 • při dvoumístném způsobu zápisu dat 01.07.2012 (další způsoby zápisu dat viz Kalendářní data);
 • v peněžních částkách, jsou-li vloženy tečky mezi trojicemi čísel: 87.654.321 Kč, 1.000 € (viz Peněžní částky, značky měn);
 • ve fyzikálních jednotkách: hustota zlata je zhruba 17 g.cm−3 (viz Značky a čísla, řadové číslovky);
 • v názvech počítačových souborů: obrazek.jpg, dokument.pdf;
 • v označení verzí programů: Adobe Reader 11.0.2;
 • v síťových adresách (IPv4): 192.168.0.1, 147.251.45.64;
 • v některých názvech: skupina J.A.R., film T.M.A.;
 • v některých titulech: Ph.D., Th.D. (viz Zkratky akademických titulů a vojenských hodností).

V případě, že chceme tečkami znázornit jednotlivé znaky neúplného výrazu, je možné použít více teček, např. významný český lingvista H....... (Havránek). V grafických programech pro sazbu se tečky oddělují tenkou mezerou, v textech upravovaných v textových procesorech mezery nevkládáme.