Vyhledávání v obecných výkladech o jazykových jevech.

Skloňování ženských jmen zakončených na -ea, -oa, -ua, -ia; -oe

Tato přejatá obecná podstatná jména se svým zakončením v základní podobě zařazují ke vzoru „žena“, ale kvůli neobvyklému zakončení kmene mají v některých pádech jisté odchylky.

1 Jména na -ea (idea, trachea)

Příklady: idea, odysea (‚bludná pouť‘), echinacea, orchidea, palea, spirea, farmakopéa;

lékařské termíny a některé odborné názvy: diarea, gonorea, chorea, nauzea, seborea, trachea; paleogea;

 

vlastní jména: Galilea, Judea, Caesarea, Korea, Odyssea (‚epos‘). Viz Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á].

Podstatná jména zakončená na -ea mají smíšené skloňování: skloňují se podle vzoru „žena“ i „růže“, v některých pádech mají dubletní tvary. Tvary podle vzoru „růže“ se tvoří ze základu rozšířeného i v písmu o -j-. MČ2 ke vzoru idea řadí i odborné názvy jako nauzea, trachea, chorea, seborea, ty však mají určité odlišnosti. Jejich základ se v příslušných pádech o -j- nerozšiřuje; měkké tvary jsou ve 3. a 6. p. j. č. a ve 2. p. mn. č.; ve 3. a 6. p. mn. č. jsou dublety. Jednotné číslo těchto odborných názvů je tedy shodné se jmény na -ua, -oa.

Pozn. V MČ2 je psáno, že jména na -ea (idea) mají dubletní tvary ze základu rozšířeného i v písmu o -j- v 2., 3. a 6. pádu j. č. a v celém množném čísle. Ve 3. a 6. pádu j. č. a v 2. p. mn. č. však dubletní tvary nejsou, jsou zde jen tvary podle „růže“.

   č. jednotné č. množné
1. p. idea ideyideje
2. p. ideyideje idejí
3. p. ideji ideámidejím
4. p. ideu ideyideje
5. p. ideo ideyideje
6. p. ideji ideáchidejích
7. p. ideouidejí ideamiidejemi

  

   č. jednotné č. množné
1. p. trachea trachey
2. p. trachey tracheí
3. p. trachei tracheámtracheím
4. p. tracheu trachey
5. p. tracheo trachey
6. p. trachei tracheáchtracheích
7. p. tracheou tracheami

2 Jména na -oa, -ua

Příklady: kongrua, stoa;

vlastní jména Samoa, Managua, Nikaragua, Capua. Viz Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á].

Jména zakončená na -oa, -ua mají smíšené skloňování, v jednotném i množném čísle se skloňují převážně podle vzoru „žena“ (2. p. kongruy), v některých pádech jsou však tvary podle „růže“: v jednotném čísle je to 3. a 6. p. (kongrui), v mn. čísle 2. pád (kongruí). Tvary podle „růže“ mají ve výslovnosti (ale nikoli v písmu) tzv. přechodovou hlásku [j], která vzniká v pozici před koncovým  -i, -í, -e.

3 Jména na -ia, -oe

Příklady: akácia/akácie, belaria/belarie, dafnia/dafnie, pinia/pinie, salvia/salvie, tibia/tibie, uncia/uncie, signoria/signorie; paranoia, prozopopoia, sinfonia;

vlastní jména Alexandrie/Alexandria, Livie/Livia, Mondrovie/Mondrovia. Viz Osobní jména ženská zakončená ve výslovnosti na [-a, -á], Zeměpisná jména ženská zakončená ve výslovnosti na [a, á].

Zakončení -ia se v češtině obvykle pravidelně mění na -ie; slova se pak řadí k měkkému vzoru „růže“. Ke stejnému vzoru se řadí i slova paranoia, prosopopoia, sinfonia, která mají v 1. p. jen zakončení na -ia: 2. p. akácie, pinie, paranoie, 3. p. akácii, pinii, paranoii

Ke vzoru „růže“ náležejí rovněž nečetná jména zakončená na -oe (kánoe, aloe (též stř. neskl.), dyspnoe, apnoe, hemoptoe, kalanchoe), ve 3., 4. a 6. p. j. č. je tvar na -oi (kánoi), v 7. p. -oí (kánoí). Odborné lékařské názvy mívají často 4. p. j. č. shodný s 1. pádem.